Ko Hono Fakavaveʻi e Ngāue ʻo e Fakamoʻuí

Ko ha Ngāue Faaitaha ʻi he Fakauluí, Pukepuké mo e Fakamālohiá

Ko Ha Vīsone Foʻou ki he Ngāue ʻo e Fakamoʻuí

ʻOku tokolahi ha toʻu tupu kuo nau tali e ui ʻa e palōfitá, ke fakavaveʻi e tupulaki ʻa e ngāue fakafaifekaú. Heʻetau hoko ko e kāingalotu mo e kau takí, ʻoku tau femoʻuekina ai he ngāue faifakamoʻui ʻa e Fakamoʻuí.

Ko Ha Vīsone Foʻou ki he Ngāue ʻo e Fakamoʻuí

Download

Ko Ha Vīsone Foʻou ki he Ngāue ʻo e Fakamoʻuí

Download Help

Download Video Siʻisiʻi (360p) Lotoloto (720p) Lahi (1080p)

Ko ʻEku Ngāué mo Hoku Nāunaú

Tuku Ke Ulo Atu Hoʻomou Māmá