เร่งงานแห่งความรอด

การทำงานเป็นหนึ่งเดียวในการเปลี่ยนใจเลื่อมใส การรักษาให้คงอยู่ และการทำให้แข็งขัน

สมาชิกและผู้สอนศาสนา

สมาชิกและผู้สอนศาสนาสามารถเข้าใจบทบาทตนเองในงานได้เมื่อดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณอย่างมีความสุขและเชื้อเชิญผู้อื่นมาร่วมกิจกรรม การประชุมของศาสนจักร และโอกาสอื่น ๆ

สมาชิกและผู้สอนศาสนา

ดาวน์โหลด

สมาชิกและผู้สอนศาสนา

ช่วยในการดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดวีดีโอ Small (360p) Medium (720p) Large (1080p)

ข้าจะไปที่พระองค์บัญชา

แบ่งปันพระกิตติคุณ

เราเป็นพี่น้องกัน

ความคิดที่ส่งผลต่องานเผยแผ่

เพราะฉันได้รับมากมาย

หน้าที่ฐานะปุโรหิต: สั่งสอนพระกิตติคุณ

พระเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว: ครอบครัวแอดัมส์

ในเวลาของพระองค์: แจ็ค ไดเซิร์ต

ศรัทธาของเยาวชน: ครอบครัวอินเนส