Faanatinatiina o le Galuega o le Faaolataga

O Se Taumafaiga Tuufaatasi i le Faaliliuina Mai, Faatumauina, ma Faatoagaina Mai

Taitai Perisitua

O peresitene o siteki ma epikopo e faaaogaina ki o le perisitua mo le galuega faafaifeautalai i o latou iunite. O peresitene o misiona e faaaogaina ki mo faifeautalai ma papatisoga o tagata liliu mai. Pe a faaogaina ma le lotogatasi ia ki o le perisitua, o le a galulue soosootauau taitai ma o le a faamanuiaina e mana o le lagi a latou galuega.

Galuega Faafaifeautalai a Tagata Epikopo

Faamalolosia o Korama a le Perisitua Fautua Maualuga

Alualu i Luma o Tagata Fou ma Tagata ua Toe Foi Mai i le Ekalesia Epikopo

Auai ma le Naunautai: Avea ma Sui i le Galuega a le Alii

Ki o le Perisitua i le Lotogatasi: O Se Talanoaga ma Elder Neil L. Andersen Peresitene o Siteki ma Misiona