Pagpadali sa Buhat sa Kaluwasan

Hiniusang Paningkamot sa Pagkakabig, Retensyon, ug Pagpaaktibo

Espesyal nga Sibya: Ang Buhat sa Kaluwasan

Ang mga miyembro sa ward ug stake council, ilang mga kapikas, full-time nga mga misyonaryo, ug ubang interesado nga mga miyembro nga makat-on gikan sa mga propeta ug mga apostoles kon unsaon nga makaapil sa buhat sa kaluwasan. Niining espesyal nga sibya, si Presidente Thomas S. Monson ug ang mga sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mipaambit og mga mensahe kon unsaon nga ang matag usa nato makaapil sa buhat.

 

 

Ang Buhat sa Kaluwasan diha sa Ward ug Stake

Ang Misyonaryo nga Buhat sa Digital nga Panahon

I-klik dinhi para sa mga Excerpt
 • Pakigkoordinar sa Buhat isip mga Misyonaryo ug mga Miyembro (2:23)
 • Usa ka Bag-ong Paagi sa Pagtrabaho sa Digital nga Panahon (3:28)
 • Liboan ang Misanong sa Tawag (3:00)
 • Unsaon Pagsanong sa Tawag: Usa sa Katuyoan (1:29)
 • Ang Pagdapit (0:51)
 • Organisasyon: Pagtrabaho Ubos sa Tukmang mga Yawe (2:50)
 • Matinguhaong Moapil (3:01)
 • Ang Buhat sa Ginoo Magpadayon uban sa Matag Usa Kanato (1:16)

I’ll Go Where You Want Me to Go

Medley sa mga Kanta sa Misyonaryo

Ang Atong Responsibilidad sa Pagdapit

Ang Buhat sa Kaluwasan: Sambingay sa Usa ka Amahan sa Tingkatulog

I-klik dinhi para sa mga Excerpt
 • Usa ka Paningkamot sa Pagluwas (0:55)
 • Pagpadali: Ang Bishop ug ang Ward Mission Leader (2:40)
 • Pagluwas sa mga Pamilya (3:29)
 • Molihok Uban sa Gugma (3:55)
 • Panag-istorya uban ni Sister Marriott (6:31)

Pagtudlo diha sa Simbahan

I-klik dinhi para sa mga Excerpt
 • Magmahimong usa ka Magtutudlo (2:38)
 • Tanang Magtutudlo (1:19)
 • Paghinulsol (0:49)
 • Ang Pag-ula (1:41)

Gitawag sa Pagserbisyo