Faanatinatiina o le Galuega o le Faaolataga

O Se Taumafaiga Tuufaatasi i le Faaliliuina Mai, Faatumauina, ma Faatoagaina Mai

Faasalalauga Faapitoa O Le Galuega o le Faaolataga

O sui o aufono a le uarota ma siteki, o latou taitoalua, faifeautalai faamisiona, ma isi tagata o le Ekalesia o fia malamalama e mafai ona aoao mai perofeta ma aposetolo i le auala sili e auai ai i le galuega o le faaolataga. I lenei faasalalauga faapitoa, ua faasoa mai ai e Peresitene Thomas S. Monson ma sui o le Korama a Aposetolo e Toasefululua ni savali e uiga i le auala e mafai ai e i tatou taitoatasi ona taulai atu i lo tatou auai i le galuega.

O Le Galuega o le Faaolataga i le Uarota ma le Siteki

Sii mai

O Le Galuega o le Faaolataga i le Uarota ma le Siteki

Manaomia le Fesoasoani e Sii Mai Ai

Sii mai le Vitio Laitiiti (360p) Feololo (720p) Telē (1080p)

Faalogo, Nuu Uma!

Susū maia

Ekalesia Tuufatasi i le Galuega o le Faaolataga

Tatala mo mau sii mai
 • Galulue Faatasi o le Aufono Pulefaamalumalu (1:09)
 • Tiutetauave o Fitugafulu (1:47)

Galuega Faafaifeautalai i le Vaitau Faatekinolosi

Tatala mo mau sii mai
 • Faamaopoopoina o le Galuega i le avea ai ma Faifeautalai ma Tagata (2:23)
 • O Se Auala Fou e Galue ai i le Vaitau Faatekinolosi (3:28)
 • Mulimuli le Faitauafe i le Valaau (3:00)
 • O Le Auala e Tasi ai le Faamoemoe: E Mulimuli i le Valaau (1:29)
 • O Le Valaaulia (0:51)
 • Faapotopotoga: Ua Galulue i Lalo o Ki Tatau (2:50)
 • Auai ma le Naunautai (3:01)
 • E Agai i Luma Le Galuega a le Alii e ala ia i Tatou Taitoatasi (1:16)

Ou Te Alu i Mea E te Tofia

O La Tatou Tiutetauave le Valaaulia

O Se Galuega Faaleagaga

Tatala mo mau sii mai
 • Faatuatua ma Lotogatasi (1:01)
 • O Le Aiga o Kane (3:57)
 • O Le Aiga o Adams (3:17)
 • Bishop Kelly (2:42)

Pese Tuufaatasi a Faifeautalai

O Le Galuega o le Faaolataga: Faataoto o Se Tama i le Taimi e Tofa ai

Tatala mo mau sii mai
 • O Se Taumafaiga e Laveai (0:55)
 • Setiina o le Saoasaoa: E Le Epikopo ma le Taitai Misiona a le Uarota (2:40)
 • Laveaiina o Aiga (3:29)
 • Galue i le Alofa (3:55)
 • O Se Talanoaga ma Tuafafine Marriott (6:31)

O Aoaoga i le Ekalesia

Tatala mo mau sii mai
 • Avea O Se Faiaoga (2:38)
 • Faiaoga Uma (1:19)
 • Salamo (0:49)
 • O Le Togiola (1:41)

Faatuatua i le Galuega o le Faaolataga

Tatala mo mau sii mai
 • Paranesi a St. Thomas (4:21)

Tofia e Auauna Atu