tāpuni
Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó
Haʻu,
ʻo Muimui ʻIate Au
Maʻuʻanga Tokoni Fakaako maʻá e Toʻu Tupú
Jesus Teaching
 • Akoʻi ʻo e Ongoongoleleí ʻi he Founga ʻa e Fakamoʻuí

  ʻE tokoni atu e tohi fakahinohino ko ʻeni ʻi he ʻInitanetí ki he kau taki ʻo e toʻu tupú ke nau ʻiloʻi ʻa e founga lelei taha ki hono fakatupulaki ha ʻātakai ʻe lava e toʻu tupú ʻo ako, pea ului ki he ongoongoleleí.

  Lau
 • Anga Hono Kamatá

  ʻIkai ke ke fakapapauʻi pe te ke kamata mei fē? Tatali ki ha ako ʻe vavé ni mai hono fakahoko ʻi homou siteikí mo e uōtí lolotonga iá, te ke lava ʻo kamata teuteuʻi koe ʻi he peesi kamata ko ʻení.

  Kamata
 • Ngaahi Fakakaukau ki he Akó mo e Akoʻí

  Kumi heni ha ngaahi fakakaukau ki he founga hono fakatupu ha ngaahi ʻekitivitī ako ʻoku mahuʻingamālie mo fakamānakó ʻa ia ʻokú ne poupouʻi e kau maí.

  Maʻu e ngaahi fakakaukaú