tapuni
Faapasi le faatautaiga autu

Ianuari: O Le Aiga Atua

“Matou te talitonu i le Atua, le Tama Faavavau, ma Lona Alo o Iesu Keriso, ma le Agaga Paia” (Mataupu Faavae o le Faatuatua 1:1).

O otootoga i lenei iunite o le a fesoasoani i alii talavou ia malamalama i le natura moni o sui o le Aiga Atua ma o latou matafaioi taitoatasi i le faataunuuina o le fuafuaga o le faaolataga a le Tama Faalelagi. O lenei malamalama o le a fesoasoani i alii talavou ia iloa atili ai o latou lava faasinomaga paia ma le faamoemoega o le avea ai ma ni atalii o le Atua.

Ina ia faia le Tiute i le Atua o se vaega o le fonotaga faalekorama i le Aso Sa, atonu e te mafaufau e aoao atu le otootoga o le Tiute i le Atua o i lalo i le taimi o lenei iunite.

Faaaliga i le faiaoga

I le faagasologa o lenei iunite, atonu e te manao e toe faamanatu atu i alii talavou faapea o suafa o le Atua e paia (tagai MF&F 63:61). Uunaia i latou e faaaoga ma le migao ma le faaaloalo nei suafa.

Mutuale

Mafaufau pe mafai faapefea ona e fuafuaina gaoioiga lea e fesootai ma mea o loo aoaoina e le autalavou. O loo maua le saite o gaoioiga a le autalavou e fesoasoani ia te oe. O le tele o gaoioiga faaleaoaoga i nei otootoga e mafai foi ona avea o ni gaoioiga aoga mo Mutuale. Galulue faatasi ma au peresitene o le korama e filifili ma fuafua ni gaoioiga talafeagai e faamautuina ai mea na aoaoina e alii talavou i le Aso Sa.

Tiute i le Atua

E fesootai ia vaega nei mai le tusi o le Tiute i le Atua i lesona o lenei iunite:

“Tatalo ma Suesue i Tusitusiga Paia,” itulau 14–15, 38–39, 62–63

“Malamalama i le Aoaoga Faavae,” itulau 18–20, 42–44, 66–68

,