ปิด
ข้ามการนำทางหลัก

มกราคม: พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์

“เราเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า, พระบิดานิรันดร์, และในพระบุตรของพระองค์, พระเยซูคริสต์, และในพระวิญญาณบริสุทธิ์” (หลักแห่งความเชื่อ 1:1)

โครงร่างในหน่วยนี้จะช่วยให้เยาวชนชายเข้าใจพระลักษณะแท้จริงของสมาชิกในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์และบทบาทของแต่ละพระองค์ในการทำให้แผนแห่งความรอดของพระบิดาบนสวรรค์เกิดสัมฤทธิ์ผล ความรู้ดังกล่าวจะช่วยให้เยาวชนชายเข้าใจอัตลักษณ์อันสูงส่งและจุดประสงค์ของตนมากขึ้นในฐานะบุตรของพระผู้เป็นเจ้า

เพื่อทำส่วนของหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้าในการประชุมโควรัมวันอาทิตย์ ท่านอาจจะสอนโครงร่างหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้าด้านล่างในระหว่างหน่วยนี้

หมายเหตุถึงครู

ตลอดหน่วยนี้ ท่านอาจต้องการเตือนเยาวชนชายว่าพระนามของพระผู้เป็นเจ้าศักดิ์สิทธิ์ (ดู คพ. 63:61) กระตุ้นพวกเขาให้ใช้พระนามเหล่านี้ด้วยความคารวะและความเคารพ

สหกิจกรรม

พิจารณาว่าท่านจะวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับสิ่งที่เยาวชนกำลังเรียนรู้ได้อย่างไร ไซต์กิจกรรมเยาวชน มีไว้ช่วยท่าน กิจกรรมการเรียนรู้หลายกิจกรรมในโครงร่างนี้อาจใช้เป็นสหกิจกรรมได้เป็นอย่างดี จงทำงานกับฝ่ายประธานโควรัมเพื่อเลือกและวางแผนกิจกรรมให้เหมาะสมเสริมสิ่งที่เยาวชนชายเรียนรู้ในวันอาทิตย์

หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า

หัวข้อต่อไปนี้จากหนังสือหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า สัมพันธ์กับบทเรียนในหน่วยนี้:

“สวดอ้อนวอนและศึกษาพระคัมภีร์,” หน้า 14–15, 38–39, 62–63

“เข้าใจหลักคำสอน,” หน้า 18–20, 42–44, 66–68

,