Skip main navigation

Sānualí: Ko e Toluʻi ʻOtuá

“ʻOku mau tui ki he ʻOtua, ko e Tamai Taʻengatá, pea ki Hono ʻAlo, ko Sīsū Kalaisí, pea ki he Laumālie Māʻoniʻoní” (Ngaahi Tefito ʻo e Tui 1:1).

ʻE tokoni ʻa e fokotuʻutuʻu ʻi he ʻiuniti ko ʻení ki he kau talavoú ke mahino e natula moʻoni ʻo e kau mēmipa ʻo e Toluʻi ʻOtuá pea mo honau ngaahi fatongia takitaha ʻi hono fakahoko e palani ʻo e fakamoʻui ʻa e Tamai Hēvaní. ʻE tokoni ʻa e ʻilo ko ʻení ki he kau talavoú ke mahino ange honau tuʻunga fakalangi mo e taumuʻa ko e ngaahi foha ʻo e ʻOtuá.

Te ke ala fakakaukauʻi hano akoʻi e fokotuʻutuʻu ki he Fatongia ki he ʻOtuá ʻoku ʻoatu ʻi laló lolotonga e ʻiuniti ko ʻení, ke hoko e Fatongia ki he ʻOtuá ko e konga ʻo e fakataha fakakōlomu he Sāpaté.

Fakamatala ki he faiakó

ʻI he ʻiunití ni kotoa, mahalo naʻa fie maʻu ke ke fakamanatu ki he kau talavoú ko e ngaahi huafa ʻo e ʻOtuá ʻoku toputapu (vakai, T&F 63:61). Poupouʻi kinautolu ke nau ngāue ʻaki ʻa e ngaahi huafa ko ʻení ʻi he ʻapasia mo fakaʻapaʻapa.

Mutualé

ʻE lelei ke fakaʻaongaʻi e konga lahi ʻo e ngaahi ʻekitivitī ako ʻo e ngaahi lēsoni ʻi he ʻiuniti ko ʻení ko ha ngaahi ʻekitivitī ke fai he Mutualé. Ngāue mo e kau palesitenisī fakakōlomú ke fili mo palani ha ngaahi ʻekitivitī ʻe feʻunga ke toe fakamālohia ʻaki e meʻa ʻoku ako ʻe he kau talavoú ʻi he ʻaho Sāpaté.

Fatongia ki he ʻOtuá

Ko e ngaahi konga ko ʻeni mei he tohi Fatongia ki he ʻOtuá ʻoku fekauʻaki ia mo e ngaahi lēsoni ʻi he ʻiuniti ko ʻení:

Lotú mo e Ako e Folofolá, peesi 14–15, 38–39, 62–63

“Mahino ʻa e Tokāteliné,” peesi 18–20, 42–44, 66–67

,