tāpuni
Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó

Sānualí: Ko e Toluʻi ʻOtuá

“ʻOku mau tui ki he ʻOtua, ko e Tamai Taʻengatá, pea ki Hono ʻAlo, ko Sīsū Kalaisí, pea ki he Laumālie Māʻoniʻoní” (Ngaahi Tefito ʻo e Tui 1:1).

ʻE tokoni ʻa e fokotuʻutuʻu ʻi he ʻiuniti ko ʻení ki he kau talavoú ke mahino e natula moʻoni ʻo e kau mēmipa ʻo e Toluʻi ʻOtuá pea mo honau ngaahi fatongia takitaha ʻi hono fakahoko e palani ʻo e fakamoʻui ʻa e Tamai Hēvaní. ʻE tokoni ʻa e ʻilo ko ʻení ki he kau talavoú ke mahino ange honau tuʻunga fakalangi mo e taumuʻa ko e ngaahi foha ʻo e ʻOtuá.

Koeʻuhí ke hoko e Fatongia ki he ʻOtuá ko ha konga ʻo e fakataha fakakōlomu he ʻaho Sāpaté, mahalo te ke fakakaukauʻi hano akoʻi e fokotuʻutuʻu ki he Fatongia ki he ʻOtuá ʻoku ʻoatu ʻi laló lolotonga e ʻiuniti ko ʻení.

Fakamatala ki he faiakó

ʻI he ʻiunití ni kotoa, mahalo naʻa fie maʻu ke ke fakamanatu ki he kau talavoú ko e ngaahi huafa ʻo e ʻOtuá ʻoku toputapu (vakai, T&F 63:61). Poupouʻi kinautolu ke nau ngāue ʻaki ʻa e ngaahi huafa ko ʻení ʻi he ʻapasia mo fakaʻapaʻapa.

Mutualé

Fakakaukau pe ʻe fēfē haʻo palani ha ngaahi ʻekitivitī ʻe fakafehokotaki mo e meʻa ʻoku ako ʻe he toʻu tupú. ʻOku ʻi ai ha uepisaiti ki he ngaahi ʻekitivitī ʻa e toʻu tupú ke tokoni atu kiate koe. Ko e lahi taha ʻa e ngaahi ʻekitivitī ako ʻi he ngaahi fokotuʻutuʻu ko ʻení ʻe lava ke fakaʻaongaʻi ia ʻi he ngaahi ʻekitivitī ʻa e Mutualé. Ngāue fakataha mo e kau palesitenisī fakakōlomú ke fili mo palani ha ngaahi ʻekitivitī lelei ke fakamamafaʻi e meʻa ʻoku ako ʻe he kau talavoú ʻi he ʻaho Sāpaté.

Fatongia ki he ʻOtuá

Ko e ngaahi konga ko ʻeni mei he tohi Fatongia ki he ʻOtuá ʻoku fekauʻaki ia mo e ngaahi lēsoni ʻi he ʻiuniti ko ʻení:

“Lotú mo e Ako Folofolá,” peesi 14–15, 38–39, 62–63

“Mahino ʻa e Tokāteliné,” peesi 18–20, 42–44, 66–67

,