tāpuni
Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó
Vakai Fakalūkufuá

Lakanga Taulaʻeiki Faka-ʻĒloné

View PDF Ko e Akoʻi ke Uluí ʻOfa ʻi he toʻu tupú. ʻIloʻi kinautolu. Lotua kinautolu. Fakalaulauloto ki heʻenau ngaahi fie maʻú.
 • ʻOfa ʻi he toʻu tupú

  ʻIloʻi kinautolu. Lotua kinautolu. Fakalaulauloto ki heʻenau ngaahi fie maʻú.

 • Fakapapauʻi e meʻa ke akoʻí

  Vakaiʻi e ngaahi tefito fakatokāteline fakamāhiná mo e lēsoni ʻoku lava ʻo maʻú.

  Fekumi ki he Fakahinohino ʻa e Laumālie Māʻoniʻoní

  Fealēleaʻaki mo e kau takí, kau talavoú mo e ngaahi mātuʻá.

 • Faʻu ha Palani

  Lotua ke maʻu ha tataki fakalaumālie.

  Fakakaukau ki he kau talavoú mo e meʻa kuo nau aʻusiá mo honau tūkungá.

  Ako e maʻuʻanga tokoní pea fili ʻa e ngaahi ʻekitivitií.

 • Tokoni ke nau ako, tuku ke nau faiako

  Fakakau mai e kau talavoú.

  Fulihi hoʻo palaní ke fakatatau mo e fie maʻú.

  Fakaafeʻi ke ngāue mo fakahoko.

 • Akoʻi ʻo e Ongoongoleleí ʻi he Founga ʻa e Fakamoʻuí Hoko atu hoʻo lautohí
 • Anga Hono Kamatá Hoko atu hoʻo lautohí
 • Saiti Foʻou ki he Ngaahi ʻEkitivitī ʻa e Toʻu Tupú

  Fakafehokotaki ʻa e Mutualé mo e meʻa ʻoku ako ʻe he Toʻu Tupú — vakai ki he saiti ki he ngaahi ʻekitivitī ʻa e Toʻu Tupú ki ha ngaahi fakakaukau.

  Vakai ki he saití
,