ปิด
ข้ามการนำทางหลัก
  • พิมพ์

การตัดสินใจว่าจะสอนอะไร

จงตามเรามา: แหล่งข้อมูลการเรียนรู้สำหรับเยาวชน แบ่งออกเป็นหมวดโดยมีพื้นฐานอยู่บน หลักธรรมของการฟื้นฟูพระกิตติคุณ แต่ละหน่วยประกอบด้วยโครงร่างการเรียนรู้ที่ผู้ให้คำปรึกษาและครูสามารถใช้เตรียมสำหรับการประชุมโควรัมฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและชั้นเรียนเยาวชนหญิงกับโรงเรียนวันอาทิตย์ บิดามารดาได้รับเชิญและส่งเสริมให้ใช้สิ่งเหล่านี้ในครอบครัวของพวกเขา

หน่วยต่างๆ ถูกจัดไว้ในตารางแต่ละเดือนเพื่อช่วยประสานประสบการณ์การเรียนรู้พระกิตติคุณของเยาวชนทั่วศาสนจักร ในหน่วยหนึ่งมักมีโครงร่างการเรียนรู้มากเกินกว่าจะสอนได้ในหนึ่งเดือน ผู้นำวอร์ดและครูของเยาวชนควรหารือกันเพื่อตัดสินใจว่าจะสอนโครงร่างการเรียนรู้ใดจากแต่ละหน่วย หากท่านเป็นผู้ให้คำปรึกษาในฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนหรือเยาวชนหญิง ให้หารือกับโควรัมและฝ่ายประธานชั้นเรียนของท่านเมื่อเลือกโครงร่างการเรียนรู้ ท่านสามารถเชิญสมาชิกโควรัมและสมาชิกชั้นเรียนมาสนทนาได้เช่นกันว่าพวกเขาต้องการหรือจำเป็นต้องเรียนรู้อะไร

ขณะวางแผนว่าจะสอนอะไร จงนึกถึงเยาวชนของท่านร่วมกับการสวดอ้อนวอน พวกเขากำลังมีประสบการณ์อะไรบ้าง พวกเขาเผชิญการท้าทายหรือการล่อลวงอะไรบ้าง พวกเขามีคำถามอะไรบ้าง พวกเขาจำเป็นต้องเข้าใจหลักคำสอนอะไรเพื่อเตรียมรับอนาคตของพวกเขา ท่านอาจจะพบว่าท่านต้องทำให้แผนของท่านยืดหยุ่นพอเพื่อท่านจะสามารถปรับได้ตามความจำเป็นหรือคำถามใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น ท่านอาจจะพบว่าเยาวชนต้องการสนทนาหัวข้อหนึ่งมากกว่าหนึ่งสัปดาห์ จงให้ความต้องการของเยาวชนนำทางการสอนของท่านไม่ใช่ตารางที่กำหนดไว้