tāpuni
Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó
  • Paaki

Fakapapauʻi ʻo e Meʻa ke Akoʻí

‘Oku fokotuʻutuʻu ʻa eHaʻu, ʻo Muimui ʻIate Aú: Maʻuʻanga Tokoni Fakaako maʻá e Toʻu Tupú ki ha ngaahi ʻiuniti ʻo makatuʻunga ʻi he ngaahi tefitoʻi moʻoni ʻo e ongoongolelei ʻa Sīsū Kalaisi kuo toe fakafoki maí. ʻOku kau ʻi he ʻiuniti takitaha ha ngaahi fokotuʻutuʻu ʻe lava ke fakaʻaongaʻi ʻe he kau ʻetivaisá mo e kau faiakó ke teuteu ki ha fakataha ʻo e ʻaho Sāpaté ʻa e kōlomu ʻo e lakanga taulaʻeiki Faka-ʻĒloné, Kau Finemuí mo e ngaahi kalasi ʻa e Lautohi Faka-Sāpaté. ʻOku fakaafeʻi pea poupouʻi atu foki ʻa e mātuʻá ke nau fakaʻaongaʻi ia ʻi honau fāmilí.

Kuo fokotuʻutuʻu ʻa e ngaahi ʻiunití ki ha taimitēpile fakamāhina ke tokoni ʻi hono fakafekauʻaki e ngaahi aʻusia ʻe maʻu ʻe he toʻu tupú ʻi heʻenau ako ki he ongoongoleleí ʻi he Siasí. ʻOku faʻa lahi ange ʻa e ngaahi fokotuʻutuʻu ʻoku ʻoatu ki he akó ʻi he meʻa ko ia ʻe lava ke akoʻi he māhina ʻe tahá. ʻOku totonu ke fealēleaʻaki ʻa e kau taki ʻo e uōtí mo e kau faiako ʻo e toʻu tupú ke fakapapauʻi ai ʻa e fokotuʻutuʻu ke akoʻi mei he ʻiuniti takitaha. Kapau ko ha ʻetivaisa koe ʻi he Lakanga Taulaʻeiki Faka-ʻĒloné pe Kau Finemuí, fealēleaʻaki mo hoʻo kau palesitenisī fakakōlomú mo e fakakalasí ʻi he taimi ʻoku fili ai e fokotuʻutuʻu ke akoʻí. ʻE lava foki ke ke fakaafeʻi e kau mēmipa ʻo e kōlomú mo e kalasí ke nau fealeaʻaki ʻi he meʻa ʻoku nau loto pe fie maʻu ke akó.

ʻI hoʻo palani e meʻa ke akoʻí, fakakaukau ʻi he faʻa lotu ki hoʻo toʻu tupú. Ko e hā e ngaahi meʻa ʻoku nau aʻusiá? Ko e hā ha ngaahi faingataʻa pe ʻahiʻahi ʻoku nau fehangahangai mo ia? Ko e hā haʻanau ngaahi fehuʻi? Ko e hā ha tokāteline ʻe fie maʻu ke mahino kiate kinautolu ʻi he teuteu atu ki honau kahaʻú? Mahalo te ke ʻilo ai ʻoku fie maʻu ke lava pē ʻo liliungofua hoʻo palaní ʻo ka hoko hake ha fie maʻu foʻou pe ngaahi fehuʻi. Hangē ko ʻení, te ke ʻiloʻi mahalo naʻa fie maʻu ʻe he toʻu tupú ha taimi lahi ange he uike ʻe tahá ke tālangaʻi ai ha tefito. Tuku ke tataki hoʻo faiakó ʻe he ngaahi fie maʻu ʻa e toʻu tupú kae ʻikai ko e taimitēpile kuo fokotuʻutuʻú.