tapuni
Faapasi le faatautaiga autu
  • Lolomi

Mataupu Faavae Faaleaoaoga Faavae Autu

1. Aiga Atua

E tolu peresona mavaevae i le Aiga Atua: o Le Atua le Tama Faavavau; o Lona Alo o Iesu Keriso; ma le Agaga Paia (tagai i le Mataupu Faavae o le Faatuatua 1:1Galuega 7:55–56).E i ai i le Tama ma le Alo ia tino o aano ma ivi, a o le Agaga Paia o le peresona agaga (tagai i leMF&F 130:22–23).E ui ina mavaevae sui o le Aiga Atua ma a latou matafaioi tumaoti, ae e tasi lava lo latou faamoemoega. Ua atoatoa a’ia’i lo latou lotogatasi ina ia faataunuuina le fuafuaga paia a le Tama Faalelagi o le faaolataga.

Mau e faatatau i ai: Kalatia 5:22–23; MF&F 76:22–24

2. Ata o le Faaolataga

I le olaga i le muai olaga, sa folasia ai e le Tama Faalelagi se fuafuaga e mafai ai e i tatou ona avea faapei o Ia ma maua ai tino ola pea ma le ola e faavavau (tagai i le Mose 1:39).E faatatau le mau i lenei fuafuaga o le ata o le faaolataga, o le fuafuaga sili o le fiafia, o le fuafuaga o le togiola, ma le fuafuaga o le alofa mutimutivale (tagai i le Alema 42:5, 8, 11, 15). O le fuafuaga e aofia ai le Foafoaga, o le Pau, o le Togiola a Iesu Keriso, o le Toetu, o le Faamasinoga Mulimuli, ma tulafono uma na tuuina mai e le Atua, o sauniga, aoaoga faavae, ma poloaiga. O le filifiliga saoloto, o le tomai e filifili ai ma galue ai mo i tatou lava ia, e taua foi i le fuafuaga a le Tama Faalelagi.Ua saunia le Agaga Paia e taialaina i tatou i a tatou filifiliga.

Ona o le ata o le faaolataga, ua mafai ai ona faaatoatoaina i tatou e ala i le Togiola, maua le atoaga o le fiafia, ma ola e faavavau i le afioaga o le Atua.E mafai ona tumau a tatou sootaga faaleaiga e oo i le faavavau.

Mau e faatatau i ai: Kenese 1:26–27; 2 Nifae 2:25; 31:19–20; Mose 6:52–62; Aperaamo 3:22–26; “O Le Aiga: O Se Folafolaga i le Lalolagi”

3. Togiola a Iesu Keriso

E na o Iesu Keriso e mafai ona faia se Togiola e atoatoa a’ia’i. O Lana Togiola e aofia ai Lona mafatia mo a tatou agasala i le Faatoaga o Ketesemane, o Lona maliu i luga o le satauro, ma Lona Toetu mai le tuugamau. E le gata i mafatiaga mo a tatou agasala, ae na Ia tauaveina foi i Ona luga o tatou tiga, o ma’i, ma vaivaiga (tagai i le Alema 7:11–13). Na faatoilaloina e Iesu Keriso le oti faaletino ma le oti faaleagaga. Ona o Lana Togiola, o le a toetutu ai tagata uma (tagai i le1 Korinito 15:20–22). O i latou e salamo, usiusitai i poloaiga, mauaina sauniga faaola, ma tausia a latou feagaiga o le a mauaina le meaalofa o le ola e faavavau (tagai i le Mataupu Faavae o le Faatuatua 1:3).

Mau e faatatau i ai: Isaia 53:3–5; Luka 24:36–39; 2 Nifae 2:27; 25:23, 26; Iakopo 4:11; MF&F 18:10–11; 19:16–19; 76:40–41; “O Le Keriso Soifua: O Le Molimau a le Au Aposetolo”

4. Tisipenisione, Liliuese, ma le Toefuataiga

O le tisipenisione o se vaega o taimi lea o le a faaalia ai e le Alii Ana aoaoga faavae o le talalelei, sauniga, ma le perisitua.O se vaitaimi lea e i ai i le Alii e lē itiiti ifo ma le toatasi se auauna tofia o lē e umia le perisitua paia ma e i ai le tiute paia e tufa atu, pe folafola atu, le talalelei i e o nofoia le lalolagi. O le taimi nei o loo tatou ola i le tisipenisione mulimuli—o le tisipenisione o le atoaga o taimi (tagai i leEfeso 1:10).

E tulai mai le liliuese pe a fulitua tagata mai mataupu faavae o le talalelei ma ua le toe i ai ki o le perisitua (tagai i le 2 Tesalonia 2:1–3). Na tulai mai vaitau o le liliuese masani i le talafaasolopito o le lalolagi, e masani ona sosoo ai ma se tisipenisione fou pe a toefuatai mai e le Alii Ana aoaoga faavae, sauniga, ma le perisitua (tagai i le Galuega 3:19–21).

O le toefuataiga e faasino i le toefaavaeina e le Atua o upumoni ma sauniga o Lana talalelei i tagata i le fogaeleele. O le toefuataiga aupito lata mai nei ma le faaiu (e masani ona faasino i ai “o le Toefuataiga”) na amata i le 1820 ina ua faaali atu le Atua le Tama ma Lona Alo, o Iesu Keriso ia Iosefa Samita i le tali atu i ana tatalo (tagai i leIosefa Samita—Talafaasolopito 1:15–20). Ua toefuatai mai le atoaga o le talalelei, ma o Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai o “le ekalesia moni ma ola e tasi i luga o le fogaeleele atoa” (MF&F 1:30).

Mau e faatatau i ai: Isaia 29:13–14; Tanielu 2:44–45; Faaaliga 14:6–7

5. Perofeta ma Faaaliga

O le perofeta o se tagata lea ua tofia e le Atua e saunoa mo Ia (tagai i leAmosa 3:7).E molimau mai perofeta ia Iesu Keriso ma aoao atu Lana talalelei.Latou te faalauiloa mai le finagalo o le Atua ma lona tulaga moni.I nisi o taimi, latou te valoia mea e tutupu i le lumanai.Ua valaauina e le Atua ia perofeta e saunoa mo Ia i o tatou taimi (tagai i leMF&F 1:38).

O faaaliga o fesootaiga ia mai le Atua i Ana fanau. A oo ina faailoa mai e le Alii Lona finagalo i le Ekalesia, e fetalai mai o Ia e ala mai i Lana perofeta. O tusitusiga paia —o le Tusi Paia, Tusi a Mamona, Mataupu Faavae ma Feagaiga, ma le Penina Tau Tele —o loo i ai faaaliga na tuuina mai e ala mai i perofeta anamua ma aso e gata ai. O le Peresitene o Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai o le perofeta lea a le Atua i le lalolagi i ona po nei.

E mafai e tagata taitoatasi ona maua faaaliga e fesoasoani ai ia i latou i mea patino latou te manaomia, o tiutetauave, ma fesili ma fesoasoani ai e faamalolosia a latou molimau. O le tele o faaaliga i taitai ma tagata o le Ekalesia e maua mai e ala i uunaiga ma mafaufauga mai le Agaga Paia. E fetalai le Agaga Paia i le mafaufau ma le loto i se leo itiiti, filemu (tagai i leMF&F 8:2–3). E mafai foi ona oo mai faaaliga e ala mai i faaaliga vaaia, o miti, ma asiasiga a agelu.

Mau e faatatau i ai: Salamo 119:105; Efeso 4:11–14; MF&F 21:4–6

6. Perisitua ma Ki o le Perisitua

O le perisitua o le pule ma le mana ua tuuina mai e le Atua i alii i le lalolagi e galulue ai mo Ia. E lua perisitua i le Ekalesia, o le Arona ma le Mekisateko (tagai i leMF&F 107:1, 6). Ua tuuina atu ki o le perisitua i alii e taitai ai le malo o le Atua i le lalolagi. E ala atu i nei ki, ua mafai ai ona faatagaina e e umia le perisitua e talai atu le talalelei, faatautaia ia sauniga o le faaolataga, ma pulea le malo o le Atua i le lalolagi. O i latou uma e auauna atu i le Ekalesia, e tofia i lalo o le taitaiga a le o loo umia ki o le perisitua. O le mea lea, ua i ai ia i latou le aia tatau i le mana e manaomia e auauna atu ai ma faataunuu tiutetauave o o latou valaauga.

Na foafoaina e le Atua ma pulea le lagi ma le lalolagi e ala i le mana o le perisitua. O le mana lea ua Ia togiolaina ai ma faaeaina Lana fanau. E tuuina atu e le Atua le pule o le perisitua i alii agavaa e auai i le Ekalesia e mafai ai ona latou galulue i Lona suafa mo le faaolataga o Ana fanau.O loo avanoa faamanuiaga o le perisitua mo tagata uma—alii, tamaitai, ma tamaiti.

Mau e faatatau i ai: Mataio 16:19; MF&F 13; 50:26–27; 84:19–20, 33; 107:8; 121:36, 41–42

7. Sauniga ma Feagaiga

O le sauniga o se faatinoga paia, aloaia e i ai lona uiga faaleagaga. E aoao mai e sauniga taitasi upumoni faaleagaga. O sauniga o le faaolataga e faia i le pule o le perisitua ma i lalo o le taitaiga a i latou o e umia ki o le perisitua. O nisi sauniga e taua mo le faaeaga ma ua ta’ua o sauniga faaola. E aofia ai le papatisoga (tagai i le Ioane 3:5; e faafouina i le sauniga o le faamanatuga), faamauga (tagai i leGaluega 2:36–38), ma, mo alii, faauuga i le Perisitua Mekisateko (tagai i le MF&F 84:33–34). O isi sauniga faaola—o le faaeega paia ma le faamauga o le faaipoipoga —e na o malumalu e faatino ai. O le malumalu o se tasi o nofoaga e aupito paia i le fogaeleele. O le maota o le Alii. O sauniga faaola uma e mafai foi ona faatinoina e isi e fai ma sui i totonu o le malumalu mo e ua maliliu. O sauniga sui, e faatoa aoga lava pe a talia e tagata ua maliliu i le lalolagi o agaga ma faamamaluina feagaiga e faatatau i ai (tagai i le MF&F 138:32–34, 58).

O sauniga faaola uma o le perisitua e o faatasi ma feagaiga. O le feagaiga o se maliega paia lea i le va o le Atua ma le tagata. E tuuina mai e le Atua ia tuutuuga mo le feagaiga, ma e tatou te ioe e faia le mea Na te poloai mai tatou te faia. Ona folafola mai lea e le Atua o faamanuiaga patino mo lo tatou usiusitai. O le faamanatuga e mafai ai ona tatou faafouina ia feagaiga tatou te osia ma le Alii.

O isi sauniga, e pei o le faamanuiaina o e mama’i ma le faaigoaina ma le faamanuiaina o tamaiti, e taua foi mo lo tatou atina’ega faaleagaga.

Mau e faatatau i ai: Esoto 19:5–6; Esekielu 11:20; 1 Korinito 15:29; Alema 30:3; MF&F 42:78; 82:10; 136:4; Mataupu Faavae o le Faatuatua 1:3, 4

8. Faaipoipoga ma le Aiga

O le faaipoipoga i le va o se alii ma se tamaitai, ua faauuina e le Atua, ma o le aiga o le totonugalemu lea o Ana fuafuaga o le faaolataga ma le fiafia (tagai i le Kenese 2:24).Ua i ai i matua se tiute o le fanafanau ma uluuluola ai le lalolagi, e tausia a latou fanau i le alofa ma le amiotonu, ma ia tuuina atu i ai mea e manaomia faaletino ma le faaleagaga.O le tane ma le ava ua i ai se tiutetauave paia e alofa ma tausi e le tasi le isi.O le a mafai ona maua le fiafia i le olaga faaleaiga pe a faavae i aoaoga a le Alii o Iesu, e pei o le faatuatua, tatalo, salamo, faamagaloga, faaaloalo, alofa, agalelei, galuega, ma gaoioiga faafiafia lelei. (Tagai “O Le Aiga: O Se Folafolaga i le Lalolagi.”

Mau e faatatau i ai: Salamo 127:3; MF&F 131:1–4; 132:15–20

9. Poloaiga

O poloaiga o tulafono ia ma mea e manaomia e tuuina mai e le Atua i le tagata. A tatou tausia feagaiga, ua tatou faailoa atu lo tatou alolofa i le Alii ma maua ai faamanuiaga mai ia te Ia (tagai i leLevitiko 26:3–12; Ioane 14:15; Mosaea 2:41). Ua poloaiina i tatou e alolofa i le Atua ma o tatou loto atoa, agaga, ma le mafaufau ma ia i ai le alofa faa-Keriso mo isi (tagai i leMataio 22:36–39; Ioane 13:34–35).

Na faaalia ia Mose anamua ia Tulafono e Sefulu, ma o loo taua lava i le taimi nei (tagai i leEsoto 20:3–17). E aofia ai le tausiga o le aso Sapati ia paia (tagai i leEsoto 20:8–11; Isaia 58:13–14; MF&F 59:9–13), tausiga o le tulafono o le ola mama (tagai i leEsoto 20:14; Kenese 39:7–9; Alema 39:9), ma le faamaoni (tagai i le Esoto 20:16). O faataitaiga o isi tulafono e aofia ai le totogiina o se sefuluai atoa (tagai i leMalaki 3:8–10), anapogi (tagai i leIsaia 58:6–7), tatalo (tagai i le3 Nifae 18:15, 20–21; MF&F 10:5), ma le tausiga o le Upu o le Poto (tagai i leMF&F 89:18–21).

Ua poloaiina foi i tatou ia avea e faapei o lo tatou Tama Faalelagi ma Lona Alo, o Iesu Keriso, i o tatou manao, mafaufauga, upu, ma faatinoga (tagai i le3 Nifae 12:48). Ua tuuina mai e le Alii ia i tatou o upumoni e faavavau, po o mataupu faavae e fesoasoani e pulea ai a tatou faaiuga ma faatinoga. O nei mataupu faavae e taitai ai i tatou e ola e faapei o le Faaola ma maua ai Ana faamanuiaga folafolaina.

Mau e faatatau i ai: Iakopo 1:5–6; 2 Nifae 32:8–9; Mosaea 4:3; Alema 37:35; MF&F 82:8–10; 105:5; 121:36; 130:18–19; 138:4