ปิด
ข้ามการนำทางหลัก
  • พิมพ์

การเพิ่มประสิทธิผลของท่าน

โครงร่างการเรียนรู้รวมถึงลิงค์เชื่อมโยงกับวีดิทัศน์สั้นๆ เกี่ยวกับการช่วยให้เยาวชนเปลี่ยนใจเลื่อมใส วีดิทัศน์การอบรมสำหรับฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน เยาวชนหญิง และโรงเรียนวันอาทิตย์มีอยู่ใน คลังการอบรมผู้นำ ด้วย

วีดิทัศน์ทั้งหมดนี้มีตัวอย่างชีวิตจริงของผู้นำและครูผู้กำลังช่วยให้เยาวชนเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระกิตติคุณ ท่านสามารถศึกษาวีดิทัศน์เหล่านี้ด้วยตนเองหรือกับครูคนอื่นๆ เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติการสื่อสารระหว่างกันในการเรียนการสอนกับเยาวชนได้มากขึ้น