• Lolomi

O Faamoemoega o Faalapotopotoga ma Ausilali Taitasi

O aiga, korama a le Perisitua Arona, ma Tamaitai Talavou, Aoga Sa, ma vasega o le seminare, e i ai ni faamoemoega tulaga ese e fesoasoani ai i talavou ia liua i le talalelei. O le iloa e uiga i nei faamoemoega, e mafai ai ona fesoasoani ia te oe ia malamalama i aafiaga e feagai ma a outou talavou a o latou aoaoina le talalelei a Iesu Keriso.

Aiga

Na faavaeina e le Tama Faalelagi ia aiga e avea o se vaega tutotonu o Lana fuafuaga e fesoasoani ai i Lana fanau ia aoao le talalelei i se siosiomaga alofa ma saunia ai mo le ola e faavavau. Ua i ai i matua le tiutetauave autu e aoao a latou fanau (tagai i le MF&F 68:25–28), lea e aofia ai le sauniaina o i latou ia maua ia sauniga o le faaeaga. E leai se tasi e mafai ona suia matua i lenei tiutetauave na tuuina i ai e le Atua. Ua i ai korama o le perisitua, ausilali, ma polokalama a le Ekalesia e lagolago ai ma faamalolosia aiga.

Perisitua Arona

E tatau ona liua i latou o e umia le Perisitua Arona, faataunuu o latou tiute paia faaleperisitua, avea o ni “auauna nonofo mau” (MF&F 84:111), saunia mo le mauaina o le Perisitua Mekisateko ma sauniga o le malumalu, ma avea o ni faifeautalai agavaa, tane, ma ni tamā. Latou te potopoto faatasi i aso Sa i fonotaga a korama, lea ua le na o se vasega. O fonotaga taitasi e fuafuaina ma le agaga tatalo e le au peresitene o le korama faatasi ai ma le lagolagosua a faufautua, ae e i lalo lava o le taitaiga a le peresitene o le korama, o lē o loo umia ki. E pei ona faatonu mai i le Mataupu Faavae ma Feagaiga, o le peresitene o le korama e pulefaamalumalu i fonotaga a le korama, e fono ma sui auai o le korama, ma aoao atu ia i latou o latou tiute (tagai i leMF&F 107:85–87, 99–100). O fonotaga foi a korama e maua ai taimi e faatautaia ai pisinisi faale-korama, ia e mafai ona aofia ai le faia o tofitofiga, lipoti ma tulitatao tofitofiga talu ai, ma fesootai ai ma soalaupule ia gaoioiga. O fonotaga foi nei e maua ai se avanoa mo alii talavou e fefaamalosiaua’i ai ma lagolago e le tasi le isi i a latou taumafaiga o le Tiute i le Atua, aemaise lava a o latou fefaasoaa’i mea latou te aoaoina.

Tamaitai Talavou

O vasega a Tamaitai Talavou i Aso Sa e maua ai aafiaga tulaga ese e aoao ai, ia e fesoasoani ai i tamaitai talavou ia agavaa e ulu atu i le malumalu ma saunia ai mo a latou matafaioi o ni tamaitai, ava, ma tina o le feagaiga. E amata lesona taitasi i le faasoaina o le autu a Tamaitai Talavou ma taulai atu i le Tusi a Mamona ma aoaoga a perofeta soifua. O lesona e maua ai avanoa e aoao ai ma ola i tulaga faatauaina o Tamaitai Talavou ma tulaga faatonuina o i le Mo Le Malosi o le Autalavou. A o faaaoga e tamaitai talavou lo latou faitalia e fefaasoaai ai i aafiaga e aoao ai, lea e valaaulia ai le Agaga Paia, e faamalamalamaina i latou, faamalosiauina, ma faamalolosia e ola ai i le talalelei le tagata lava ia faapea foi i o latou aiga. O le Alualu i Luma o le Tagata Lava Ia ma gaoioiga i le Mutuale, ua i ai se matafaoi taua tupito i le faagasologa o le liua pe a ola ai tamaitai talavou i mea latou te aoaoina. Ina ia mautinoa e lava avanoa e maua e tamaitai talavou taitoatasi e talia ai ma faatino aoaoga faavae, e mafai ona tele ni vaiaso e faaalu i se autu se tasi o se lesona.

Aoga Sa

O le Aoga Sa e faamalosia ai le faatuatua i le Tama Faalelagi ma Iesu Keriso e ala i le saunia o avanoa mo alii talavou ma tamaitai talavou ma o latou faiaoga e aoao mai ai ma aoao atu faatasi ia aoaoga faavae o le talalelei, ma fefaamalosiau ai e le tasi le isi ina ia ola ai. O le Aoga Sa e maua ai se avanoa tulaga ese ma le taua mo le autalavou e faia ai sootaga i le va o mea latou te aoaoina i a latou lava suesuega faaletagata lava ia ma o latou aafiaga i le fale, i le seminare, i isi sauniga faale-Ekalesia ma vasega, ma i le olaga i aso taitasi. I le Aoga Sa, e tuuina atu le faamamafa faapitoa e fesoasoani ai i le autalavou e atiina ae tomai ma le mautinoa e avea ai o ni tagata aoao ma ni faiaoga e faapei o Keriso. O sui auai o le au peresitene o le Aoga Sa a le uarota, e avea ma tagata e popoto faapitoa i taumafaiga e faalelei atili ai le aoao mai ma le aoao atu i le uarota (tagai i le Tusitaulima 2: Taitaiina o le Ekalesia [2010], 12.5).

Seminare

O le seminare e maua ai aoaoga faalelotu i aso o le vaiaso mo le autalavou. O lona faamoemoega o le fesoasoani lea i le autalavou laiti ma talavou matutua ia malamalama ma faalagolago i aoaoga ma le Togiola a Iesu Keriso, ia agavaa mo faamanuiaga o le malumalu, ma ia saunia i latou lava, o o latou aiga, ma isi mo le ola e faavavau faatasi ma lo latou Tama i le Lagi.E suesue faiaoga ma tamaiti aoga o le seminare, ma e uunaia i latou e faaaoga ia mataupu faavae o le talalelei e maua i tusitusiga paia ma upu a perofeta. Latou te saili e aoao atu ma aoao mai e ala i le Agaga i se siosiomaga o le alofa, faaaloalo, ma le faamoemoega ma i se auala e oo ai ina malamalama ma faagaeetiaina. E faamoemoe foi i tamaiti aoga e toaaga i le faagasologa o le aoaoina, ma e tuu atu i ai avanoa e faamatala ai, faasoa, ma molimau e uiga i aoaoga faavae ma mataupu faavae. E uunaia i latou ia suesue i tusitusiga paia i aso taitasi, faitau anotusi faatusi paia mo le vasega, ma tauloto ma iloa ia fuaitau o mau autu ma mataupu faavae faaleaoaoga faavae autu.