stäng
Hoppa över navigering
  • Skriv ut

Syftena med varje organisation och biorganisation

Familjer, kvorum i aronska prästadömet, Unga kvinnor, Söndagsskolan och seminarieklasser har unika syften när det gäller att hjälpa ungdomarna att bli omvända till evangeliet. Att känna till dessa syften kan hjälpa dig att förstå de upplevelser dina ungdomar får när de lär sig Jesu Kristi evangelium.

Familjen

Vår himmelske Fader instiftade familjen som en central del av sin plan för att hjälpa sina barn att lära sig evangeliet i en kärleksfull miljö, och förbereda sig för evigt liv. Föräldrar har det främsta ansvaret att undervisa sina barn (se L&F 68:25–28), vilket inbegriper att förbereda dem att ta emot upphöjelsens förrättningar. Ingen kan ta föräldrarnas plats i detta gudagivna ansvar. Prästadömskvorum, biorganisationer och kyrkans program finns för att stödja och stärka familjen.

Aronska prästadömet

Bärare av aronska prästadömet ska sträva mot att bli omvända, uppfylla sina heliga plikter i prästadömet, vara ”kyrkans lokala tjänare” (L&F 84:111), förbereda sig för att ta emot det melkisedekska prästadömet och tempelförrättningar, och bli värdiga missionärer, makar och fäder. På söndagar träffas de i ett kvorummöte, som är mer än bara en klass. Varje möte planeras noga, under bön, av kvorumpresidentskapet med hjälp av rådgivande, men alltid under ledning av kvorumpresidenten som bär prästadömsnycklarna. Som det instrueras i Läran och förbunden presiderar kvorumpresidenten över kvorummötet, sitter i råd med kvorumets medlemmar och lär dem deras plikter. Se (L&F 107:85–87, 99–100). Kvorummöten är också ett tillfälle att ta hand om kvorumangelägenheter, som att tilldela uppgifter, rapportera och följa upp tidigare uppgifter, och diskutera och koordinera aktiviteter. Dessa möten ger också de unga männen en chans att uppmuntra och stödja varandra i deras ansträngningar i Plikt mot Gud, särskilt när de delar med sig av vad de har lärt sig.

Unga kvinnor

Unga kvinnors söndagslektioner är ett unikt tillfälle för de unga kvinnorna att få hjälp att bli värdiga att besöka templet och att förbereda sig för sina eviga roller som förbundskvinnor, hustrur och mödrar. Varje lektion inleds med att man läser upp Unga kvinnors tema och undervisningen fokuseras kring Mormons bok och de levande profeternas lärdomar. Lektionerna är också ett tillfälle att lära sig och att leva efter Unga kvinnors värderingar och normerna i Vägledning för de unga. När unga kvinnor utövar sin handlingsfrihet för att delta i lektioner som inbjuder den Helige Anden blir de upplysta, uppmuntrade och stärkta att leva efter evangeliet både som individer och i sina familjer. Aktiviteter i programmet Personlig tillväxt och under veckoträffar spelar en viktig roll i omvändelseprocessen, eftersom de unga kvinnorna där tillämpar det som de har lärt sig. För att försäkra sig om att varje ung kvinna har fått tillräckligt med tillfällen att ta emot och handla enligt läran kan man lägga flera veckor på ett och samma ämne.

Söndagsskolan

Söndagsskolan stärker tron på vår himmelske Fader och Jesus Kristus genom att ge ungdomarna och deras lärare möjlighet att tillsammans lära sig och undervisa om evangeliets lära och att hjälpa varandra att leva efter den. Söndagsskolan ger ett unikt och viktigt tillfälle för ungdomarna att koppla ihop det som de lär sig i sina personliga studier med sina upplevelser i hemmet, i seminariet och i kyrkans övriga möten och lektioner, såväl som i det dagliga livet. I Söndagsskolan lägger man särskild tonvikt på att hjälpa ungdomarna att utveckla färdigheter och självförtroende för att kunna bli kristuslika studenter och lärare. Medlemmarna av Söndagsskolans presidentskap i församlingen tjänar som experter i arbetet med att förbättra undervisningen i församlingen (se Handbok 2: Kyrkans förvaltning [2010], 12.5).

Seminariet

Seminariet ger ungdomarna möjlighet till religiös undervisning på vardagar. Syftet är att hjälpa ungdomar att förstå och förlita sig på Jesu Kristi lära och försoning, kvalificera sig för templets välsignelser och förbereda sig själva, sina familjer och andra för evigt liv tillsammans med sin Fader i himlen. Seminarielärare och elever studerar och uppmuntras att tillämpa evangeliets principer såsom de återfinns i skrifterna och profeternas ord. De strävar efter att undervisa och lära genom Anden i en miljö präglad av kärlek, respekt och målmedvetenhet och på ett sätt som leder till förståelse och uppbyggelse. Eleverna förväntas delta aktivt i lärandeprocessen och får tillfälle att förklara, dela med sig av och vittna om evangeliets lära och principer. De uppmuntras att studera skrifterna daglien, läsa den text ur skrifterna som hör till kursen, och behärska nyckelskriftställena och grundläggande doktrinära principer.