ปิด
ข้ามการนำทางหลัก
  • พิมพ์

จุดประสงค์ของแต่ละองค์การและองค์การช่วย

ครอบครัว โควรัมฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน ชั้นเรียนเยาวชนหญิง ชั้นเรียนโรงเรียนวันอาทิตย์ และชั้นเรียนเซมินารีมีจุดประสงค์พิเศษเฉพาะในการช่วยให้เยาวชนเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระกิตติคุณ การรู้จุดประสงค์เหล่านี้สามารถช่วยท่านให้เข้าใจประสบการณ์ที่เยาวชนมีขณะพวกเขาเรียนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

ครอบครัว

พระบิดาบนสวรรค์ทรงกำหนดให้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางในแผนของพระองค์เพื่อช่วยลูกๆ ของพระองค์เรียนพระกิตติคุณในบรรยากาศของความรักและเตรียมรับชีวิตนิรันดร์ บิดามารดามีความรับผิดชอบเบื้องต้นในการสอนบุตรธิดา (ดู คพ. 68:25–28)ซึ่งรวมถึงการเตรียมพวกเขาให้พร้อมรับศาสนพิธีของความสูงส่ง ไม่มีใครสามารถทำความรับผิดชอบที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบให้นี้แทนบิดามารดาได้ โควรัมฐานะปุโรหิต องค์การช่วย และโปรแกรมต่างๆ ของศาสนจักรมีไว้เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว

ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน

ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนต้องเปลี่ยนใจเลื่อมใส ทำหน้าที่ฐานะปุโรหิตอันศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดสัมฤทธิผล เป็น “ผู้ปฏิบัติศาสนกิจประจำ” (คพ. 84:111) เตรียมรับฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคและศาสนพิธีพระวิหาร และเป็นผู้สอนศาสนา สามี และบิดาที่มีค่าควร พวกเขาประชุมกันในการประชุมโควรัมวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นมากกว่าชั้นเรียนธรรมดา ฝ่ายประธานโควรัมวางแผนการประชุมแต่ละครั้งร่วมกับการสวดอ้อนวอนด้วยความช่วยเหลือของผู้ให้คำปรึกษา แต่ภายใต้การกำกับดูแลเสมอของประธานโควรัมผู้ถือกุญแจฐานะปุโรหิต ดังแนะนำไว้ในพระคัมภีร์หลักคำสอนและพันธสัญญา ประธานโควรัมเป็นประธานในการประชุมโควรัม นั่งในสภากับสมาชิกโควรัม และสอนหน้าที่ของพวกเขา (ดู คพ. 107:85–87, 99–100) การประชุมโควรัมให้โอกาสดำเนินกิจธุระโควรัมด้วย ซึ่งอาจรวมถึงการมอบหมายงาน การรายงานและติดตามงานมอบหมายครั้งก่อน การสื่อสารและประสานงานกิจกรรม การประชุมเหล่านี้ให้โอกาสเยาวชนชายได้กระตุ้นและสนับสนุนกันในการทำหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาแบ่งปันสิ่งที่กำลังเรียนรู้

เยาวชนหญิง

ชั้นเรียนวันอาทิตย์ของเยาวชนหญิงจัดเตรียมประสบการณ์การเรียนรู้ที่พิเศษเฉพาะเพื่อช่วยให้เยาวชนหญิงมีค่าควรเข้าพระวิหารและเตรียมรับบทบาทนิรันดร์ในฐานะสตรีแห่งพันธสัญญา ภรรยา และมารดา บทเรียนแต่ละบทเริ่มด้วยการแบ่งปันสาระสำคัญเยาวชนหญิงและมุ่งเน้นพระคัมภีร์มอรมอนกับคำสอนของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต บทเรียนจัดเตรียมโอกาสให้เรียนรู้และดำเนินชีวิตตามคุณค่าและมาตรฐานเยาวชนหญิงใน เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน ด้วย เมื่อเยาวชนหญิงใช้สิทธิ์เสรีเพื่อมีส่วนร่วมในประสบการณ์การเรียนรู้ที่อัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ พวกเธอจะมีความสว่างทางปัญญา มีกำลังใจ และมีพลังดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณเป็นส่วนตัวและในครอบครัว กิจกรรมความก้าวหน้าส่วนบุคคลและสหกิจกรรมมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเปลี่ยนใจเลื่อมใสเมื่อเยาวชนหญิงปฏิบัติสิ่งที่กำลังเรียนรู้ เพื่อให้แน่ใจว่าเยาวชนหญิงมีโอกาสมากพอจะยอมรับและปฏิบัติตามหลักคำสอน ท่านอาจจะใช้เวลาหลายสัปดาห์สอนบทเรียนหนึ่งหัวข้อ

โรงเรียนวันอาทิตย์

โรงเรียนวันอาทิตย์เสริมสร้างศรัทธาในพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์โดยจัดเตรียมโอกาสให้เยาวชนชาย เยาวชนหญิง และครูของพวกเขาได้เรียนรู้และสอนหลักคำสอนของพระกิตติคุณให้กันและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กันในการดำเนินชีวิตตามนั้น โรงเรียนวันอาทิตย์จัดเตรียมโอกาสพิเศษและจำเป็นให้เยาวชนทำการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่กำลังเรียนรู้ในการศึกษาส่วนตัวกับประสบการณ์ของพวกเขาที่บ้าน ในเซมินารี ในการประชุมและชั้นเรียนอื่นๆ ของศาสนจักร และในชีวิตประจำวัน ในโรงเรียนวันอาทิตย์จะเน้นเป็นพิเศษให้ช่วยเยาวชนพัฒนาทักษะและความเชื่อมั่นในการเป็นผู้เรียนและครูเฉกเช่นพระคริสต์ สมาชิกในฝ่ายประธานโรงเรียนวันอาทิตย์วอร์ดรับใช้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพยายามปรับปรุงการเรียนและการสอนในวอร์ด (ดู คู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร [2010], 12.5)

เซมินารี

เซมินารีจัดการศึกษาศาสนาในวันธรรมดาให้เยาวชน จุดประสงค์ของเซมินารีคือช่วยให้เยาวชนเข้าใจและพึ่งพาคำสอนและการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ มีคุณสมบัติคู่ควรรับพรของพระวิหาร ตลอดจนเตรียมตนเอง ครอบครัว และคนอื่นๆ ให้พร้อมมีชีวิตนิรันดร์อยู่กับพระบิดาในสวรรค์ ครูและนักเรียนเซมินารีศึกษา และได้รับการกระตุ้นให้ประยุกต์ใช้หลักธรรมแห่งพระกิตติคุณตามที่พบในพระคัมภีร์และถ้อยคำของศาสดาพยากรณ์ พวกเขาพยายามสอนและเรียนรู้โดยพระวิญญาณในสภาพแวดล้อมของความรัก ความเคารพ และจุดประสงค์ และในวิธีที่นำไปสู่ความเข้าใจและการจรรโลงใจ เราคาดหวังให้นักเรียนมีบทบาทในกระบวนการเรียนรู้และมีโอกาสอธิบาย แบ่งปัน และเป็นพยานยืนยันหลักคำสอนและหลักธรรม พวกเขาได้รับการกระตุ้นให้ศึกษาพระคัมภีร์ทุกวัน อ่านเนื้อหาพระคัมภีร์สำหรับหลักสูตร เชี่ยวชาญข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญและหลักธรรมของหลักคำสอนพื้นฐาน