Hoofdnavigatie overslaan
  • Afdrukken

De rol van elke betrokken organisatie

Gezinnen, Aäronische-priesterschapsquorums, jongevrouwen, zondagsschool en seminarieklassen spelen alle een unieke rol in de evangelische bekering van jongeren. Begrip van die rollen kan u inzicht geven in de ervaringen die jongeren hebben terwijl zij het evangelie van Jezus Christus leren.

Gezinnen

Vader in de hemel heeft het gezin ingesteld als centraal onderdeel van zijn plan om zijn kinderen in een liefdevolle sfeer het evangelie te leren en ze op het eeuwige leven voor te bereiden. Ouders hebben de belangrijke plicht om hun kinderen het evangelie te leren (zie LV 68:25–28), wat ook inhoudt dat ze hen voorbereiden op de verordeningen van verhoging. Alleen ouders, niemand anders, kunnen deze door God ingestelde plicht vervullen. De priesterschapsquorums, hulporganisaties en kerkprogramma’s steunen en sterken gezinnen.

Aäronische priesterschap

Aäronisch-priesterschapsdragers dienen tot bekering te komen, hun heilige priesterschapstaken te vervullen, ‘vaste dienaren’ (LV 84:111) te zijn, zich voor te bereiden op het Melchizedeks priesterschap, en waardige zendelingen, echtgenoten en vaders te worden. Zij komen op zondag samen in een quorum, dat meer is dan een klas. Elke vergadering wordt door het quorumpresidium met een gebed in het hart gepland, geassisteerd door de adviseurs, maar altijd onder leiding van de quorumpresident, die de priesterschapssleutels bezit. Volgens de instructie in de Leer en Verbonden presideert de quorumpresident de quorumvergadering, komt hij in raadsvergadering met de quorumleden bijeen en leert hun hun plichten (zie LV 107:85–87, 99–100). In quorumvergaderingen kunnen ook quorumzaken worden afgehandeld, zoals taken toewijzen, verslag uitbrengen over en terugkoppelen van voorgaande taken, en activiteiten bekendmaken en coördineren. Deze vergaderingen bieden jongemannen ook de gelegenheid om elkaar te steunen en te stimuleren in hun bezigheden voor Plicht jegens God, vooral door te bespreken wat ze ervan leren.

Jongevrouwen

De zondagse jongevrouwenklassen bieden unieke leerervaringen die jongevrouwen helpen zich voor te bereiden op de tempel én op hun eeuwige rol van vrouw, echtgenote en moeder in het verbond. Elke les begint met het opzeggen van het jongevrouwenthema en concentreert zich daarna op het Boek van Mormon en de leringen van de hedendaagse profeten. De lessen bieden ook gelegenheid tot het leren en naleven van de JV-waarden en de normen in Voor de kracht van de jeugd. Jongevrouwen die hun keuzevrijheid uitoefenen om deel te nemen aan leerervaringen die de Heilige Geest uitnodigen, ontwikkelen het inzicht, de moed en de kracht om het evangelie na te leven, in hun eigen leven en thuis. Het programma Persoonlijke vooruitgang en de wekelijkse activiteitenavond spelen een belangrijke rol in het bekeringsproces, doordat de jongevrouwen in praktijk brengen wat ze leren. Er kunnen meerdere weken besteed worden aan één onderwerp om er zeker van te zijn dat iedere jongevrouw voldoende gelegenheid heeft om zich de leer eigen te maken en ernaar te handelen.

Zondagsschool

De zondagsschool sterkt jongemannen en jongevrouwen in hun geloof in Vader in de hemel en Jezus Christus door hen en hun leerkrachten de kans te geven om samen de leerstellingen van het evangelie te leren en te onderwijzen en elkaar te sterken in de naleving van de leer. De zondagsschool biedt jongeren een unieke en belangrijke kans om verbanden te leggen tussen wat zij uit hun individuele studie en hun ervaringen thuis, in het seminarie, andere kerkbijeenkomsten en -klassen, en hun dagelijks leven leren. In de zondagsschool krijgen jongeren vooral de kans om de vaardigheden en het vertrouwen te ontwikkelen die van hen Christusgerichte leerlingen en leerkrachten maken. De leden van het zondagsschoolpresidium van de wijk zijn deskundig in het verbeteren van het onderwijs en het leerklimaat in de wijk (zie Handboek 2: de kerk besturen [2010], 12.5).

Seminarie

Het seminarie biedt doordeweeks godsdienstonderwijs aan jongeren. De doelstelling van het seminarie is zorgen dat jongeren de leringen van de verzoening van Jezus Christus begrijpen en ter harte nemen, dat ze in aanmerking komen voor de zegeningen van de tempel, en dat zij zichzelf, hun familieleden en anderen voorbereiden op het eeuwige leven met hun Vader in de hemel. Seminarieleerkrachten en -cursisten bestuderen de beginselen van het evangelie, vervat in de Schriften en de woorden van de profeten, en worden gestimuleerd om die beginselen toe te passen. Zij onderwijzen en leren onder invloed van de Geest in een omgeving waar liefde, respect en gedrevenheid prevaleren, en op een wijze die begrip en spiritualiteit bevorderen. Van de cursisten wordt verwacht dat ze een actieve rol in het leerproces spelen en de kans krijgen om elkaar de leringen en beginselen van het evangelie uit te leggen en tot elkaar te getuigen. Hen wordt verzocht dagelijks de Schriften te bestuderen, het bijbehorende tekstblok te lezen en zich bepaalde kernteksten en fundamentele leerstellige beginselen eigen te maken.