ปิด
ข้ามการนำทางหลัก
  • พิมพ์

โครงร่างการเรียนรู้

โครงร่างการเรียนรู้แต่ละโครงร่างมุ่งเน้นคำถามที่เยาวชนอาจมีและหลักคำสอนที่จะช่วยให้พวกเขาพบคำตอบของคำถามเหล่านั้น โครงร่างการเรียนรู้มิได้มีไว้เพื่อกำหนดสิ่งที่ท่านจะพูดและทำขณะสอน แต่ออกแบบไว้ช่วยให้ท่านเรียนรู้หลักคำสอนด้วยตัวท่านเองและเตรียมให้เยาวชนมีส่วนในประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ จงปรับประสบการณ์เหล่านี้ตามความสนใจและความต้องการของพวกเขา คิดหาวิธีที่ท่านจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขากระทำด้วยตนเองในการค้นหา พบ และแบ่งปันคำตอบของคำถามพระกิตติคุณของพวกเขา

แต่ละโครงร่างมีข้ออ้างอิงและลิงค์เชื่อมโยงกับคำสอนล่าสุดจากศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตและผู้นำศาสนจักรท่านอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสอนในการประชุมใหญ่สามัญและการประชุมเยาวชนหญิงสามัญ ปรับคำสอนเหล่านี้ให้เป็นปัจจุบันเป็นประจำเพื่อท่านจะสามารถช่วยให้เยาวชนเรียนรู้และดำเนินชีวิตตามคำแนะนำของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตหลังจากพวกท่านให้คำสอนไม่นาน กลับไปดูโครงร่างเหล่านี้บ่อยๆ เพื่ออ่านคำแนะนำล่าสุดของผู้นำศาสนจักร เรียนรู้เพิ่มเติมได้จากหน้า 10–11