tapuni
Faapasi le faatautaiga autu
  • Lolomi

Mataupu Faavae e Aoao Atu ai Talavou

E faapefea ona e faatinoina mataupu faavae faafaiaoga a le Faaola? O ni nai fautuaga faigofie nei. Mo nisi faamatalaga, tagai i leTusitaulima 2: Taitaiina o le Ekalesia (2010), 1.4, 3.2.

Faamalosia o le Aiga

O le nofoaga e sili ona lelei mo talavou e aoao ai ma ola i le talalelei, o le fale, i lalo o le taitaiga alofa ma le amiotonu a matua. O se fale e totonugalemu ia Keriso e avatu ai i talavou le tapenaga aupito sili e maua ai sauniga paia o le talalelei. (Tagai O Le Aoao Atu, E Leai Se Isi Valaauga E Sili Ai,135–156).

O le mafuaaga lea, ua i ai ausilali, gaoioiga, ma polokalama a le Ekalesia (e aofia ai tusi o le Tiute i le Atua ma le Alualu i Luma o le Tagata Lava Ia, Mo Le Malosi o le Autalavou, ma anomea o mataupu aoaoina a le autalavou) e lagolago ai matua a o latou fesoasoani i o latou atalii ma afafine ia liua i le talalelei a Iesu Keriso.

Saunia Faaleagaga

Na poloai mai le Alii, “Muamua saili ia maua la’u upu” (MF&F 11:21). O se vaega o le saunia faaleagaga o le suesue lea mo oe lava o aoaoga faavae o le a e aoao atu. O le a taialaina oe e le Alii i le mea e sili ona taua ma fesoasoani ai i talavou. Ona, mafai lea ona e molimau atu i le moni o le talalelei mai mea e te oo i ai, a o e taumafai e ola ai i mea e te aoao atu. (Tagai O Le Aoao Atu, E Leai Se Isi Valaauga E Sili Ai,12–21).

Fefautuaai Faatasi

O le fesoasoani i talavou ia liua, e manaomia ai taumafaiga tuufaatasi a matua, taitai, faufautua, faiaoga, e aofia ai ma faiaoga seminare. Fefautuaai faatasi e uiga i manaoga o le autalavou. Vaai po o a mea o latou aoaoina i le fale, i le lotu, ma le seminare ina ia mafai ai ona e faaopoopo i ai a o e aoaoina i latou. O le a mafai ona outou fatufatuina faatasi se aafiaga e sili atu ona mamana e aoao ai le autalavou, nai lo le mea e mafai ona e faataunuuina na o oe.

E tele avanoa mo matua, faiaoga, faufautua, ma taitai e fefautuaai ai faatasi. O nisi nei o faataitaiga:

  • O fonotaga faaleautaitai, e pei o aufono a le uarota po o le komiti talavou a le au epikopo.
  • O nai mafutaga pupuu, faasamasamanoa ao lei amataina pe ua maea foi sauniga Lotu masani.
  • Fesootaiga i le telefoni po o le imeli.

Auauna atu i le Autalavou

O le faiaoga ai i le autalavou e tele atu nai lo le na ona tuuina atu o faamatalaga. O le faiaoga e faapei o Keriso, e aofia ai le aoao atu ma le faamalosiauina o le autalavou i a latou lava taumafaiga e ola ai i le talalelei i aso fai soo. E mafai ona aofia ai le aapa atu ia i latou i talaatu o fonotaga masani faatulagaina, vasega, ma gaoioiga.

Taumafai e alofa i le autalavou e faapei ona alofa o le Tama Faalelagi ia i latou. E silasila o Ia i le mea sili o ia i latou; e onosai o Ia a o latou tuputupu ae. Na te faamalosiauina i latou tusa lava pe latou te tauivi e fai le mea sa’o, ma e le fiu lava o Ia. (Tagai O Le Aoao Atu, E Leai Se Isi Valaauga E Sili Ai,33–41).

Aoao atu le Talalelei

I aoaoga uma lava o le talalelei, o le Agaga o le faiaoga moni lea. Afai e te sailia Lana taitaiga, o le a pa’i atu o Ia i lou loto ma musuia i latou e te faiaoga ai.

O se tasi o ala sili e valaaulia ai le Agaga o le faaaofia ai lea o talavou i le talanoaina o mau, ma aoaoga aupito lata mai a perofeta soifua. O otootoga e aoao ai i luga o le initoneti, o le a fesoasoani e te maua ai punaoa e aupito sili ona talafeauga.

E tele taimi e i ai aafiaga faaleagaga ma malamalamaaga o talavou e faasoa. E mafai ona latou faia lenei mea i afiafi faaleaiga, i vasega po o fonotaga a korama, i gaoioiga i le Mutuale, o ni malo e valaaulia i le Peraimeri, po o le tele o isi faatulagaga faasamasamanoa. A latou fefaasoaa’i a latou molimau, e molimauina e le Agaga, ma e faagaeetia tagata uma. (Tagai O Le Aoao Atu, E Leai Se Isi Valaauga E Sili Ai,52–61).