ปิด
ข้ามการนำทางหลัก
  • พิมพ์

หลักการในการสอนเยาวชน

ท่านนำหลักธรรมเกี่ยวกับวิธีสอนของพระผู้ช่วยให้รอดมาปฏิบัติอย่างไร ต่อไปนี้เป็นข้อเสนอแนะที่เรียบง่ายบางประการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน คู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร (2010), 1.4, 3.2

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว

สถานที่เหมาะจะให้เยาวชนเรียนรู้และดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณมากที่สุดคือที่บ้าน ภายใต้การนำทางอันเปี่ยมด้วยความรักของบิดามารดาที่ชอบธรรม บ้านที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางให้การเตรียมที่ดีที่สุดแก่เยาวชนเพื่อเขาจะพร้อมรับศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ของพระกิตติคุณ (ดู ไม่มีการเรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการสอน, หน้า 127–143)

ด้วยเหตุผลนี้ องค์การช่วย กิจกรรม และโปรแกรมต่างๆ ของศาสนจักร (รวมทั้งหนังสือหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้าและความก้าวหน้าส่วนบุคคล เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน และสื่อการเรียนการสอนหลักสูตรเยาวชน) จึงมีไว้เพื่อสนับสนุนบิดามารดาขณะพวกเขาช่วยให้บุตรธิดาเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

การเตรียมทางวิญญาณ

พระเจ้าทรงบัญชาว่า “ก่อนอื่นจงหมายมั่นให้ได้คำของเรา” (คพ. 11:21) ส่วนของการเตรียมทางวิญญาณคือศึกษาหลักคำสอนที่ท่านจะสอนด้วยตนเอง พระวิญญาณจะทรงนำทางท่านให้รู้ว่าอะไรจะเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนมากที่สุด จากนั้นขณะท่านพยายามดำเนินชีวิตตามสิ่งที่ท่านสอน ท่านย่อมสามารถเป็นพยานถึงความจริงของพระกิตติคุณได้จากประสบการณ์ของท่านเอง (ดู ไม่มีการเรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการสอน, หน้า 12–20)

หารือกัน

การช่วยให้เยาวชนเปลี่ยนใจเลื่อมใสเรียกร้องความร่วมมือของบิดามารดา ผู้นำ ผู้ให้คำปรึกษา และครู รวมถึงครูเซมินารี จงหารือกันเกี่ยวกับความต้องการของเยาวชน สืบให้รู้ว่าพวกเขากำลังเรียนรู้อะไรที่บ้าน ที่โบสถ์ และในเซมินารีเพื่อท่านจะสามารถยึดสิ่งนั้นเป็นฐานได้ขณะที่ท่านสอนพวกเขา ท่านจะสามารถช่วยกันสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้เยาวชนได้มากกว่าท่านจะแยกออกมาทำเองต่างหาก

มีโอกาสมากมายให้บิดามารดา ครู ผู้ให้คำปรึกษา และผู้นำหารือกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้:

  • การประชุมผู้นำ เช่น สภาวอร์ดหรือการประชุมคณะกรรมการเยาวชนฝ่ายอธิการ
  • การชุมนุมอย่างไม่เป็นทางการสั้นๆ ก่อนหรือหลังการประชุมตามปกติของศาสนจักร
  • การสื่อสารทางโทรศัพท์หรืออีเมล

ดูแลช่วยเหลือเยาวชน

การสอนเยาวชนมีความหมายมากกว่าการเพียงแต่ให้ข้อมูล การสอนเฉกเช่นพระคริสต์เกี่ยวข้องกับการเป็นพี่เลี้ยงและกระตุ้นเยาวชนให้พยายามดำเนินชีวิตประจำวันตามพระกิตติคุณ อาจรวมถึงการแสดงน้ำใจนอกเหนือจากการประชุม ชั้นเรียน และกิจกรรมตามกำหนดการปกติ

พยายามรักเยาวชนเฉกเช่นพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักพวกเขา พระองค์ทรงเห็นสิ่งดีที่สุดในพวกเขา พระองค์ทรงมีความอดทนขณะพวกเขาเติบโต พระองค์ทรงให้กำลังพวกเขาแม้เมื่อพวกเขาไม่อยากทำสิ่งถูกต้อง และพระองค์ไม่เคยยอมแพ้ (ดู ไม่มีการเรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการสอน, หน้า 31–39)

สอนพระกิตติคุณ

ในการสอนพระกิตติคุณทั้งหมด พระวิญญาณทรงเป็นครูตัวจริง หากท่านแสวงหาการนำทางของพระองค์ พระองค์จะทรงสัมผัสใจท่านและทรงดลใจคนที่ท่านสอน

วิธีอัญเชิญพระวิญญาณได้ดีที่สุดวิธีหนึ่งคือให้เยาวชนมีส่วนในการสนทนาพระคัมภีร์และคำสอนล่าสุดจากศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต โครงร่างการเรียนรู้ออนไลน์จะช่วยให้ท่านพบแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุด

เยาวชนมักมีประสบการณ์ทางวิญญาณและข้อคิดของตนให้แบ่งปัน พวกเขาสามารถทำสิ่งนี้ได้ที่การสังสรรค์ในครอบครัว ในชั้นเรียนหรือการประชุมโควรัม ในสหกิจกรรม เป็นแขกรับเชิญในปฐมวัย หรือในสภาพแวดล้อมมากมายทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เมื่อพวกเขาแบ่งปันประจักษ์พยานให้กัน พระวิญญาณทรงเป็นพยาน และทุกคนได้รับการจรรโลงใจ (ดู ไม่มีการเรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการสอน, หน้า 50–59)