Hoofdnavigatie overslaan
  • Afdrukken

Beginselen voor onderwijs aan jongeren

Hoe brengt u de onderwijsbeginselen die de Heiland hanteerde in praktijk? Hierna volgen enkele eenvoudige suggesties. Zie Handboek 2: de kerk besturen (2010), 1.4, 3.2 voor meer informatie.

Het gezin hechter maken

De ideale plek voor jongeren om het evangelie te leren en na te leven is thuis, onder de liefdevolle leiding van rechtschapen ouders. Een gezin waarin Christus centraal staat, bereidt jongeren het beste voor op de heilige verordeningen van het evangelie. (Zie Onderwijzen — geen grotere roeping, pp. 127–143.)

De hulporganisaties, activiteiten en programma’s van de kerk (inclusief de boekjes Plicht jegens God en Persoonlijke vooruitgang, Voor de kracht van de jeugd, en leermiddelen voor jongeren) zijn dan ook een ruggensteun voor ouders die hun zoons en dochters willen helpen bij hun bekering tot het evangelie van Jezus Christus.

Geestelijke voorbereiding

De Heer heeft geboden: ‘Tracht eerst mijn woord te verkrijgen’ (LV 11:21). Een onderdeel van uw geestelijke voorbereiding is dat u eerst zelf de leer bestudeert waarin u onderwijst. De Geest zal u leiden naar wat het meest relevant en nuttig is voor de jongeren. Als u daarna probeert te doen wat u onderwijst, zult u uit eigen ervaring kunnen getuigen van de waarheid van het evangelie. (Zie Onderwijzen — geen grotere roeping, pp. 12–20.)

Met elkaar overleggen

Jongeren tot bekering brengen vergt de gezamenlijke inspanningen van ouders, leidinggevenden, adviseurs, adviseuses en leerkrachten, met inbegrip van de seminarieleerkrachten. Praat met elkaar over de behoeften van de jongeren. Ga na wat ze thuis, in de kerk en in het seminarie leren, zodat u dat als uitgangspunt van uw les kunt gebruiken. Samen zult u de jongeren een veel krachtiger leerervaring kunnen bieden dan u alleen zou kunnen.

Ouders, leerkrachten, adviseurs, adviseuses en leidinggevenden kunnen op veel manieren met elkaar overleggen. Hier zijn enkele voorbeelden:

  • In vergaderingen voor leidinggevenden, zoals de wijkraad of het jongerencomité van de bisschap.
  • Informeel kort vóór of na de gebruikelijke kerkbijeenkomsten.
  • Per telefoon of e-mail.

De jongeren dienen

Jongeren lesgeven houdt meer in dan informatie overbrengen. Christusgericht onderwijs houdt in dat u de jongeren begeleidt en bemoedigt terwijl zij proberen het evangelie na te leven. Dat kan inhouden dat u hulp biedt buiten de gebruikelijke vergaderingen, lessen en activiteiten om.

Probeer de jongeren lief te hebben zoals onze hemelse Vader ze liefheeft. Hij ziet het beste in hen; Hij heeft geduld met hen. Hij moedigt hen aan, zelfs als ze niet altijd doen wat er verlangd wordt, en Hij geeft het nooit op. (Zie Onderwijzen — geen grotere roeping, pp. 31–39.)

In het evangelie onderwijzen

In evangelieonderwijs is de Geest de echte leraar. Als u zijn leiding zoekt, zal Hij uw hart aanraken en uw leerlingen inspireren.

Een van de beste manieren om de Geest uit te nodigen is de jongeren te betrekken bij een bespreking van de Schriften en de recente leringen van de levende profeten. De online leerschema’s verwijzen naar de meest relevante bronnen.

Vaak hebben jongeren hun eigen geestelijke ervaringen en inzichten waar ze over willen praten. Dat kunnen ze doen op de gezinsavond, in klassen of quorumvergaderingen, op de wekelijkse activiteitenavond, als gast in het jeugdwerk, of in vele andere formele en informele situaties. Als zij elkaar hun getuigenis geven, zal de Geest getuigen, en wordt ieder opgebouwd. (Zie Onderwijzen — geen grotere roeping, pp. 50–59.)