• Lolomi

O Lou Faamoemoega

Ua aoao mai e le Au Peresitene Sili o lou faamoemoega o se faiaoga o talavou, o le fesoasoani lea ia latou liua i le talalelei a Iesu Keriso.

O le ala i le liua o se mea e patino. E le tupu se liua i se fonotaga e tasi, vasega, po o na o se gaoioiga. O le iuga lava, e liua talavou i le ola ma le maelega i le talalelei i aso taitasi i le —tatalo, suesue i tusitusiga paia, tausia o poloaiga, faataunuuina o tiute o le perisitua ma isi tiute, auai atu i le malumalu, auauna atu i o latou aiga ma isi, ma faasoa atu le talalelei. A latou faia nei mea, ua amata ona ogatusa o latou manao, uiga faaalia, ma faatinoga ma le finagalo o le Tama Faalelagi. E oo ina latou fiafia ma mautinoa, ma ua latou fiafia e “e fai … ae le faamalosia” (2 Nifae 2:26). Latou te taumafai e usiusitai i uunaiga a le Agaga Paia, tetee atu i faaosoosoga, ma “fai mea [lelei] e tele i lo latou lava loto malie” (MF&F 58:27). E avea i latou ma “tagata paia e ala i le togiola a Keriso” (Mosaea 3:19).

E liua i tatou uma a o tatou aoao e savavali i le ala o le talalelei mo i tatou lava. I lau matafaioi, o le auala e te faauo atu ai, faamalosiau, ma lagolagoina talavou i lo latou tuuto faaletagata lava ia faaleagaga, ma le auala e te aoao atu ai ma aoao faatasi ma i latou i faatulagaga aloaia ma faatulagaga faasamasamanoa, o le a fesoasoani ai ia te i latou e tumau ai i le ala ma agai i luma i le liua patino, i le olaga atoa.