ปิด
ข้ามการนำทางหลัก
  • พิมพ์

จุดประสงค์ของท่าน

ฝ่ายประธานสูงสุดสอนว่าจุดประสงค์ของท่านในฐานะครูสอนเยาวชนคือช่วยให้พวกเขาเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

เส้นทางสู่การเปลี่ยนใจเลื่อมใสเป็นเส้นทางส่วนบุคคลการเปลี่ยนใจเลื่อมใสไม่เกิดขึ้นในการประชุม ชั้นเรียนหรือกิจกรรมเท่านั้น ท้ายที่สุด เยาวชนเปลี่ยนเลื่อมใสโดยการดำเนินชีวิตอย่างขยันหมั่นเพียรทุกวัน—สวดอ้อนวอน ศึกษาพระคัมภีร์ รักษาพระบัญญัติ ทำหน้าที่ฐานะปุโรหิตและหน้าที่อื่นให้เกิดสัมฤทธิผล เข้าพระวิหาร รับใช้ครอบครัวและคนอื่นๆ และแบ่งปันพระกิตติคุณ ขณะพวกเขาทำสิ่งเหล่านี้ ความปรารถนา เจตคติ และการกระทำของพวกเขาเริ่มอยู่ในแนวเดียวกับพระประสงค์ของพระบิดาบนสวรรค์ พวกเขามีความสุขและมั่นใจ และพวกเขายินดี “กระทำ … และมิถูกกระทำ” (2 นีไฟ 2:26) พวกเขาพยายามเชื่อฟังการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ต่อต้านการล่อลวง และ “ทำสิ่ง [ดี] สารพันด้วยเจตจำนงอิสระ” (คพ. 58:27) พวกเขากลายเป็น “วิสุทธิชนผ่านการชดใช้ของพระคริสต์” (โมไซยาห์ 3:19)

เราทุกคนเปลี่ยนใจเลื่อมใสเมื่อเราเรียนรู้ที่จะเดินบนเส้นทางพระกิตติคุณด้วยตัวเราเอง ในบทบาทของท่าน วิธีที่ท่านเป็นมิตร ให้กำลังใจ และสนับสนุนเยาวชนในการอุทิศทางวิญญาณของพวกเขา และวิธีที่ท่านสอนและเรียนรู้กับพวกเขาทั้งในสภาพแวดล้อมอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ จะช่วยให้พวกเขาอยู่บนเส้นทางและเจริญก้าวหน้าสู่การเปลี่ยนใจเลื่อมใสส่วนตัวตลอดชีวิต