tāpuni
Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó
  • Paaki

Ko Hoʻo Taumuʻá

Kuo akonaki mai ʻa e Kau Palesitenisī ʻUluakí ko hoʻo taumuʻa ʻi hoʻo hoko ko e faiako ki he toʻu tupú, ke ke tokoni ke fakaului kinautolu ki he ongoongolelei ʻo Sīsū Kalaisí.

Ko e hala ki he fakauluí ko ha hala fakafoʻituitui ia. ʻOku ʻikai hoko ʻa e fakauluí ia ʻi ha fakatahaʻanga, kalasi pe ʻekitivitií pē. Ka ʻoku ului ʻa e toʻu tupú ʻi hono moʻui ʻaki faivelenga ʻo e ongoongoleleí he ʻaho takitaha—ʻi he lotú, ako ʻo e folofolá, tauhi ʻo e ngaahi fekaú, fakahoko e ngaahi fatongia fakataulaʻeikí mo e ngaahi fatongia kehé, ʻalu ki he temipalé, tokoni ki honau fāmilí mo e niʻihi kehé pea mo hono vahevahe atu ʻo e ongoongoleleí. ʻI heʻenau fai ʻa e ngaahi meʻá ni, ʻe kamata ai ke fenāpasi ʻenau ngaahi holí, ʻulungāangá mo e tōʻonga moʻuí mo e finangalo ʻo e Tamai Hēvaní. Te nau fiefia mo lototoʻa pea te nau fiefia ke “nau fili. . . kae ʻikai fakamālohiʻi ke ngāue” (2 Nīfai 2:26). ʻOku nau feinga ke talangofua ki he ngaahi ueʻi ʻa e Laumālie Māʻoniʻoní, matuʻuaki ʻa e ʻahiʻahí pea mo “fai ha ngaahi [lelei] lahi ko ʻenau fili tauʻatāina ʻanautolu pē” (T&F 58:27). ʻOku nau hoko ko ha “[kau] tangata māʻoniʻoni ʻi he fakalelei ʻa Kalaisí” (Mōsaia 3:19).

ʻOku tau ului kotoa pē ʻi heʻetau ako ke ʻaʻeva ʻiate kitautolu pē ʻi he hala ʻo e ongoongoleleí. ʻI ho fatongiá, ʻe tokoni ʻa e founga hoʻo fakakaungāmeʻá, fakalotolahi mo e poupou ki he toʻu tupú ʻi heʻenau mateaki fakalaumālie fakatāutah,á pea mo e founga ʻokú ke akoʻi mo ako fakataha ai mo kinautolu ʻi lokiako pe ʻi ha feituʻu kehé, ke nau nofo maʻu ai ʻi he halá pea nau fakalakalaka ai ʻo aʻusia ha ului fakatāutaha ʻe tuʻuloa ʻi heʻenau moʻuí.