• Lolomi

Aoao Atu i le Ala a le Faaola

Manatunatu mo sina taimi i mea e te iloaina e uiga i le Faaola. O mafai ona e vaai atu faalemafaufau ia te Ia—faatasi ai ma Ona soo o loo potopoto ma siomia o Ia? O mafai ona e vaaia o Ia o aoao atu le motu o tagata i tafatafa o le Sami o Kalilaia po o fetalai patino atu foi i le fafine i le vaieli? O le a se mea o e matauina e uiga i Lana ala e aoao atu ai ma le taitaiga? Sa faapefea ona Ia fesoasoani i isi e aoao, tuputupu ae faaleagaga, ma liua ai i Lana talalelei?

Sa alofa o Ia ia te i latou, tatalo mo i latou, ma auauna atu ia i latou e le aunoa. Sa Ia maua avanoa e mafuta ai ma i latou ma faailoa atu i ai Lona alofa. Sa Ia silafia mea sa latou fiafia i ai, o faamoemoega, ma o latou faanaunauga, ma mea sa tutupu i o latou olaga.

Sa Ia silafia pe o ai i latou ma tagata sa mafai ona avea ai i latou. Sa Ia maua ni auala tulaga ese e fesoasoani ai ia te i latou e aoao ai ma tuputupu ae —o auala e mo na o i latou lava. Ina ua fememea’i i latou, sa lei fiu o Ia ae sa faaauau pea ona alofa ia te i latou ma auauna atu i ai.

Sa Ia saunia o Ia lava e aoao atu e ala i le faaaluina o se taimi e tatalo ai na o Ia ma anapogi. I aso taitasi, i taimi paganoa, sa Ia saili atu ai i le taitaiga a Lona Tama Faalelagi.

Sa Ia faaaogaina tusitusiga paia e aoao atu ai ma molimau atu ai e uiga i Lana misiona. Sa Ia aoao atu tagata e mafaufau i tusitusiga paia mo i latou lava, ma faaaoga e sue ai tali i a latou lava fesili. Sa mu o latou loto i totonu o i latou a o Ia aoao atu le afioga a le Atua i le mana ma le pule, ma sa latou iloaina mo i latou lava e moni ia tusitusiga paia.

Sa Ia faamatalaina tala faigofie, o faataoto, ma faataitaiga moni o le olaga ia sa latou malamalama ai. Sa fesoasoani o Ia ia latou iloa lesona o le talalelei i mea latou te oo i ai i latou lava faapea foi i le lalolagi o loo siomia ai i latou. Sa Ia fetalai e uiga i faigafaiva, o le fanau mai, ma le galulue ai i faatoaga. Ina ia aoao atu e uiga i le fetausia’i, sa Ia faamatalaina tala e uiga i mamoe na leiloloa. Ina ia aoao atu i Ona soo e faalagolago i le alofa mutimutivale o le Tama Faalelagi, sa Ia uunaia i latou e “mafaufau i lili o le vao.”

Sa Ia faia fesili na mafua ai ona latou mafaufau ma lagonaina i o latou loto. Sa matuai fiafia lava o Ia i a latou tali ma sa olioli i le faaalia o lo latou faatuatua. Na Ia tuuina atu ia i latou avanoa e fai atu ai a latou fesili ma faasoa atu lo latou malamalamaaga, ma sa Ia tali atu foi i a latou fesili ma faalogologo atu i o latou aafiaga. Ona o Lona alofa, sa latou lagona ai e saogalemu lo latou faasoaina atu o o latou mafaufauga ma o latou lagona patino.

Na Ia valaaulia i latou e molimau atu, ma a o latou faia, sa pa’i atu le Agaga i o latou loto. “A o outou pe se a la outou upu ia te au po o ai?” Na Ia fesili ai. A o tali atu Peteru, sa faamalosia lana molimau: “O Oe o le Keriso, o le Alo o le Atua soifua.”

Sa Ia faatuatuaina i latou, saunia i latou, ma tuu atu ia i latou ia tiutetauave e aoao atu, faamanuia, ma auauna atu i isi. “O atu ia outou i le lalolagi uma, ina tala’i atu ai le talalelei i tagata uma lava,” sa Ia poloaiina ai i latou. O Lona faamoemoega o le fesoasoani lea ia i latou ia liua e ala i la latou auaunaga i isi.

Sa Ia valaaulia i latou e galulue i le faatuatua ma ola ai i upumoni sa Ia aoao atu. I Ana aoaoga uma lava, sa Ia taulai atu i le fesoasoani atu i Ona soo e ola ai i le talalelei ma o latou loto atoa. Ina ia ausia lenei mea, sa Ia tuuina atu avanoa ia i latou e aoao ai e ala i aafiaga mamana. Ina ua afio atu o Ia i tagata sa Nifae, sa Ia valaaulia i latou e o atu taitoatasi ia te Ia, ina ia latou vaai, pa’i atu, ma iloa ai o Ia mo i latou lava. Ina ua Ia lagona e lei malamalama atoatoa i latou i Lana savali, o lea sa Ia valaaulia ai i latou e o i o latou aiga, ma saunia i latou lava e toe foi mai e aoao atili.

I taimi uma lava, o Ia o lo latou faataitaiga ma le faiaoga. Sa Ia aoaoina i latou e tatalo e ala i lo latou tatalo faatasi. Sa Ia aoaoina i latou e alolofa ma auauna atu e ala i Lona alofa ma auauna atu ia te i latou. Sa Ia aoaoina i latou i le auala e aoao atu ai Lana talalelei i le ala na Ia aoao atu ai.

Ua manino lava, o le ala a le Faaola e aoao atu ai e ese mai le ala a le lalolagi.

O lona uiga la, o lou valaauga paia lenei—ia aoao atu e faapei ona sa aoao mai e le Faaola. A e faia, o le a faaavanoaina e talavou o latou loto mo le fatu o le talalelei ina ia totoina, ia malena a’e, ma ia ola. O le a taunuu atu ai i le liua—o le sini tupito lea o lou aoao atu. A o e fesoasoani i talavou ia liua, ua e fesoasoani ia i latou e sauniuni e mulimuli i le Faaola i o latou olaga —ia ulu atu ma le agavaa i le malumalu, ia maua le Perisitua Mekisateko, auauna atu i misiona, osia feagaiga paia, tausia ni aiga amiotonu, ma fausia le malo o le Atua i le lalolagi uma. Oka la le maoae o lou olioli!