• Skriv ut

Undervisa på Frälsarens sätt

Tänk ett ögonblick på vad du vet om Frälsaren. Kan du se honom framför dig — med sina lärjungar samlade runt omkring sig? Kan du föreställa dig hur han undervisar folket vid Galileiska sjön eller hur han personligen samtalar med kvinnan vid brunnen? Vad lägger du märke till i hans sätt att undervisa och leda? Hur hjälper han andra att lära, växa andligen och bli omvänd till hans evangelium?

Han älskade dem, bad för dem och betjänade dem ständigt. Han fann möjligheter att vara tillsammans med dem och att uttrycka sin kärlek. Han kände till deras intressen, förhoppningar och önskningar och vad som hände i deras liv.

Han visste vilka de var och vilka de kunde bli. Han fann unika sätt att hjälpa dem lära och tillväxa — sätt som var avsedda för just dem. När de hade det svårt förlorade han inte hoppet om dem utan fortsatte att älska och betjäna dem.

Han förberedde sig på att undervisa genom att tillbringa tid i ensamhet, i bön och fasta. I dagliga, enskilda ögonblick, sökte han sin himmelske Faders vägledning.

Han använde skrifterna för att undervisa och vittna om sitt uppdrag. Han lärde människorna att själva tänka på skrifterna och att använda dem för att finna svar på sina egna frågor. Deras hjärtan brann inom dem när han lärde Guds ord med makt och myndighet, och de visste för egen del att skrifterna var sanna.

Han återgav enkla berättelser, liknelser och exempel ur verkliga livet som var välbekanta för dem. Han hjälpte dem upptäcka lärosatser i evangeliet genom egen erfarenhet och i den värld som omgav dem. Han talade om fiske, om barnfödsel och om att arbeta på åkern. För att lära oss hur vi ska ta hand om varandra gav han berättelser om att rädda förlorade får. För att undervisa sina lärjungar om att förlita sig på sin himmelske Faders ömma omvårdnad uppmanade han dem att ”se på ängens liljor”.

Han ställde frågor som fick dem att tänka och känna på djupet. Han var uppriktigt intresserad av deras svar och gladde sig över deras sätt att formulera sin tro. Han gav dem tillfällen att ställa egna frågor och förmedla det de själva kommit fram till och han besvarade deras frågor och lyssnade på deras erfarenheter. Tack vare hans kärlek kunde de lugnt förmedla sina tankar och personliga känslor.

Han inbjöd dem att vittna, och när de gjorde det vidrörde Anden deras hjärtan. ”Vem säger ni att jag är?” frågade han. Petrus blev stärkt i sitt vittnesbörd när han svarade: ”Du är Messias, den levande Gudens Son.”

Han litade på dem, förberedde dem och gav dem viktiga ansvar att undervisa, välsigna och tjäna andra. ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen”, befallde han dem. Hans avsikt var att hjälpa dem bli omvända genom att tjäna andra människor.

Han inbjöd dem att handla i tro och att leva efter de sanningar han lärde. I all sin undervisning fokuserade han på att hjälpa sina efterföljare att av allt sitt hjärta leva efter evangeliet. För att åstadkomma detta fann han tillfällen för dem att inhämta lärdom genom kraftfulla upplevelser. När han visade sig för nephiterna inbjöd han dem att komma fram till honom en och en för att själva se, känna och veta. När han kände att de inte helt förstod hans budskap lät han dem gå hem och förbereda sig för att återvända och lära sig mer.

I varje miljö var han deras föredöme och vägvisare. Han lärde dem att be genom att be med dem. Han lärde dem att älska och tjäna genom sitt sätt att älska och betjäna dem. Han lärde dem hur man undervisar om hans evangelium genom sitt sätt att undervisa om det.

Det är uppenbart att Frälsarens sätt att undervisa skiljer sig från världens sätt.

Detta är således din heliga kallelse — att undervisa som Frälsaren undervisade. När du gör det kommer ungdomarna att ge utrymme för evangeliets frö att planteras i sina hjärtan, att svälla och att växa. Detta leder till omvändelse — den yttersta målsättningen med din undervisning. När du hjälper ungdomarna bli omvända hjälper du dem förbereda sig för att följa Frälsaren under hela sitt liv — att verka som missionärer, ta emot templets förrättningar, fostra rättfärdiga familjer och bygga Guds rike i hela världen. Hur stor ska då inte din glädje bli!