tāpuni
Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó
  • Paaki

Ko e Faiako ‘i he Founga ‘a e Fakamo‘uí

Fakakaukau si‘i ki he me‘a ‘okú ke ‘ilo ‘o kau ki he Fakamo‘uí. Te ke lava nai ‘o sio loto kiate Ia ‘i ho ‘atamaí—mo ‘Ene kau ākongá ‘oku nau tu‘u takatakai ʻiate Ia? Te ke lava ʻapē ke sio kiate Ia ‘i He‘ene ako‘i ‘a e kakai tokolahi ‘i he ve‘e Tahi ‘o Kālelí pe ko ‘Ene folofola ki he fefine ‘i he ve‘e vai kelí? Ko e hā ha me‘a ‘okú ke fakatokanga‘i fekauʻaki mo ʻEne founga faiako mo takí? Naʻá ne tokoni fēfē ki he niʻihi kehé ke nau ako, tupulaki fakalaumālie, pea mo ului ki Heʻene ongoongoleleí?

Naʻá Ne ʻofa ʻiate kinautolu, lotua kinautolu pea hokohoko atu ʻEne faitokonia kinautolú. Naʻá Ne maʻu ha ngaahi faingamālie ke feohi ai mo kinautolu pea mo fakahaaʻi ange ʻEne ʻofá. Naʻá Ne ʻafioʻi e meʻa ne nau mahuʻingaʻia aí, ʻenau ngaahi ʻamanakí mo e ngaahi holi honau lotó kae pehē ki he meʻa ne lolotonga hoko heʻenau moʻuí.

Naʻá Ne ʻafioʻi kinautolu pea mo e tuʻunga te nau lava ʻo aʻusiá. Naʻá Ne kumi ha ngaahi founga makehe ke tokoniʻi ai kinautolu ke nau ako mo tupulaki—ʻi ha founga naʻe fakataumuʻa pē maʻanautolu. ʻI heʻenau faingataʻaʻiá, naʻe ʻikai ke Ne foʻi ʻiate kinautolu ka naʻe hokohoko atu ʻEne ʻofeina mo tokoniʻi kinautolú.

Naʻá Ne mateuteu ke faiako ʻaki ʻEne vaheʻi ha kiʻi taimi ke Ne lotu mo ʻaukai ai ʻiate Ia pē. Naʻe ʻi ai ha ngaahi momeniti fakatāutaha he ʻaho kotoa pē naʻá Ne feinga ai ke maʻu e tākiekina ʻEne Tamai Hēvaní.

Naʻá Ne fakaʻaongaʻi ʻa e folofolá ke akoʻi mo fakamoʻoni ʻo kau ki Hono misioná. Naʻá Ne akoʻi ʻa e kakaí ke nau fakakaukau ki he folofolá ʻiate kinautolu pē pea fakaʻaongaʻi ia ke kumi ʻaki e ngaahi tali ki heʻenau ngaahi fehuʻí. Naʻe māfana honau lotó ʻi Heʻene akoʻi kiate kinautolu e folofola ʻa e ʻOtuá ʻi he mālohi mo e mafaí pea naʻa nau ʻiloʻi ʻiate kinautolu pē ʻoku moʻoni ʻa e folofolá.

Naʻá Ne vahevahe ha fanga kiʻi talanoa faingofua, ngaahi talanoa fakatātā pea mo ha ngaahi sīpinga moʻoni mei he moʻuí naʻe mahino kiate kinautolú. Naʻá Ne tokoni ke nau ʻiloʻi e ngaahi lēsoni ʻo e ongoongoleleí ʻo fakafou ʻi he ngaahi meʻa ne nau aʻusiá pea ʻi honau ʻātakai he māmaní. Naʻá Ne folofola ʻo fekauʻaki mo e toutaí, fāʻeleʻi ʻo e fānaú, pea mo e ngāue ʻi he ngoueʻangá. Naʻá Ne ako ʻo fekauʻaki mo e fetauhiʻakí, ʻo Ne fai ha ngaahi talanoa fekauʻaki mo hono fakahaofi ʻo e sipi naʻe heé. Naʻá Ne akoʻi ʻEne kau ākongá ke nau falala ki he tauhi ʻofa ongongofua ʻa e Tamai Hēvaní ʻaki ʻene tapou kiate kinautolu ke nau “tokanga ki he fisiʻi ʻakau ʻo e ngoué”

Naʻá Ne fai ha ngaahi fehuʻi ke fakatupunga ai haʻanau fakakaukau lahi mo ongoʻi honau lotó. Naʻá Ne tokanga moʻoni ki heʻenau ngaahi talí pea naʻá Ne fiefia heʻenau fakahaaʻi ʻenau tuí. Naʻá Ne ʻoange ha ngaahi faingamālie ke fai haʻanau ngaahi fehuʻi pea mo vahevahe ʻenau ʻiló, pea naʻá Ne tali ʻenau fehuʻí mo fakafanongo ki he ngaahi meʻa ne nau aʻusiá. Pea tuʻunga ʻi Heʻene ʻofá, ne nau ongoʻi malu ai ʻi hono vahevahe ange ʻenau fakakaukaú mo e ngaahi ongo fakatāutaha ʻo honau lotó.

Naʻá Ne fakaafeʻi kinautolu ke nau fakamoʻoni, pea ʻi heʻenau fai iá, naʻe ongo e Laumālié ki honau lotó. Naʻá Ne fehuʻi ange, “Ka ʻoku pehē ʻe kimoutolu ko hai au?” Naʻe fakamālohia e fakamoʻoni ʻa Pitá ʻi heʻene tali ange: “Ko koe ko e Kalaisí, ko e ʻAlo ʻo e ʻOtua moʻuí”

Naʻá Ne falala kiate kinautolu, teuteuʻi kinautolu mo ʻoange ha ngaahi fatongia mahuʻinga kiate kinautolu ke nau akoʻi, faitāpuekina mo tokoniʻi ai ʻa e niʻihi kehé. Naʻá Ne fekau kiate kinautolu, “Mou ʻalu ki māmani kotoa pē, ʻo malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí ki he kakai fulipē.” Ko ʻEne taumuʻá ke tokoniʻi kinautolu ke nau ului ʻo fakafou ʻi heʻenau tokoni ki he niʻihi kehé.

Naʻá Ne fakaafeʻi kinautolu ke nau ngāue ʻi he tui pea moʻui ʻaki e ngaahi moʻoni kuó Ne akoʻí. Naʻe tukutaha pē ʻa e ngaahi akonaki kotoa naʻá Ne fakahokó ʻi hono tokoniʻi Hono kau muimuí ke nau moʻui ʻaki e ongoongoleleí ʻaki honau lotó kotoa. Ke fakahoko ʻení, naʻá Ne kumi ai ha ngaahi faingamālie maʻanautolu ke nau ako ai ʻo fakafou ʻi ha ngaahi aʻusia ne ongo moʻoni. ʻI he taimi naʻá Ne hā ai ki he kau Nīfaí, naʻá Ne fakaafeʻi kinautolu ke nau haʻu tahataha kiate Ia ke nau lava ʻo mamata, ongoʻi mo ʻiloʻi tonu pē Ia. ʻI Heʻene ongoʻi ko ia ne ʻikai mahino kakato kiate kinautolu ʻEne pōpoakí, naʻá Ne fakaafeʻi kinautolu ke nau foki ki ʻapi ʻo teuteu ke nau toe foki mai ʻo ako ke lahi ange.

Naʻá Ne hoko ʻi he meʻa kotoa pē, ko honau faʻifaʻitakiʻanga mo e faifakahinohino. Naʻá Ne akoʻi kinautolu ke lotu ʻaki ʻEne lotu fakataha mo kinautolu. Naʻá Ne akoʻi kinautolu ke nau ʻofa mo tokoni ʻi he founga naʻá Ne ʻofeina mo tokoniʻi ai kinautolú. Naʻá Ne akoʻi ange ʻa e founga ke nau akoʻi ʻaki ʻa e ongoongoleleí, ʻo fakafou he founga ʻo ʻEne akoʻi iá.

‘Oku mahino ‘aupito, ‘a e kehe e founga fakafaiako ‘a e Fakamo‘uí mei he founga ‘a e māmaní.

Ko ia, ko ho uiuiʻi toputapú leva ʻeni—ke faiako ʻo hangē ko e faiako ʻa e Fakamoʻuí. ʻI hoʻo fai iá, ʻe fakaʻatā leva ʻe he toʻu tupú ha potu ʻi honau lotó ke tō ai e tenga ʻo e ongoongoleleí, pea ke pupula ia ʻo tupulaki. ʻE iku ai ʻeni ki he fakauluí—ʻa e tefitoʻi taumuʻa ʻo hoʻo faiakó. ʻI hoʻo tokoni ke ului ʻa e toʻu tupú, ʻokú ke tokoni ai ke nau mateuteu ke muimui ki he Fakamoʻuí he toenga ʻo ʻenau moʻuí—ke nau hū ʻi he moʻui taau ki he temipalé, maʻu e Lakanga Taulaʻeiki Faka-Melekisētekí, ngāue fakafaifekau, fakahoko ʻa e ngaahi fuakava toputapú, ʻohake ha fāmili anga-māʻoniʻoni pea mo langa ʻa e puleʻanga ʻo e ʻOtuá ʻi he funga ʻo e māmaní kotoa. Hono ʻikai ke lahi ai hoʻo fiefiá!