Hoofdnavigatie overslaan
  • Afdrukken

Onderwijzen naar het voorbeeld van de Heiland

Overweeg een ogenblik wat u over de Heiland weet. Ziet u Hem voor u met zijn discipelen om Zich heen? Ziet u Hem de menigte toespreken aan het Meer van Galilea of ziet u Hem in gesprek met de vrouw bij de bron? Wat valt u op aan zijn manier van onderwijzen en leiden? Hoe wist Hij anderen tot leren, geestelijke groei en evangelische bekering te brengen?

Hij hield van hen, bad voor hen en diende hen constant. Hij vond gelegenheid om bij ze te zijn en zijn liefde te uiten. Hij kende hun interesses, verwachtingen en verlangens, en wist wat er in hun leven speelde.

Hij wist wie ze waren en wie ze konden worden. Hij vond unieke manieren om ze tot leren en groei te brengen — manieren die Hij speciaal op hen afstemde. Wanneer ze ergens mee worstelden, liet Hij ze niet vallen maar bleef Hij ze liefhebben en dienen.

Hij bereidde Zich voor op zijn onderwijs door te bidden en te vasten. Dagelijks trok Hij Zich terug om de leiding van zijn hemelse Vader te zoeken.

Hij gebruikte de Schriften om te onderwijzen in en te getuigen van zijn zending. Hij leerde mensen zelf over teksten in de Schriften na te denken en zo antwoorden op hun eigen vragen te vinden. Hun hart brandde in hen terwijl Hij ze het woord van God met macht en gezag leerde. Zij wisten voor zichzelf dat de Schriften waar zijn.

Hij gebruikte eenvoudige verhalen, gelijkenissen en uit het leven gegrepen voorbeelden die hen logisch in de oren klonken. Hij hielp ze om in hun dagelijks leven en de wereld om hen heen evangelielessen te ontdekken. Hij sprak over vissen, over geboren worden, over arbeiden op het veld. Hij vertelde verhalen over het zoeken van verloren schapen om ze iets te leren over omzien naar anderen. Om zijn discipelen te leren dat ze op de tedere zorg van hun Vader in de hemel konden vertrouwen, raadde Hij ze aan om ‘op de leliën des velds’ te letten.

Hij stelde vragen die hen ertoe brachten om acht te slaan op hun gedachten en gevoelens. Hij was oprecht geïnteresseerd in hun antwoorden en was blij met hun uitingen van geloof. Hij bood hun de gelegenheid om vragen te stellen en te vertellen hoe zij erover dachten, en Hij ging in op hun vragen en luisterde naar hun ervaringen. Zij waren niet bang om hun gedachten en gevoelens onder woorden te brengen, omdat zij wisten dat Hij van hen hield.

Hij nodigde ze uit om te getuigen, waardoor de Geest hun hart wist te raken. ‘Wie zegt gij, dat Ik ben?’, vroeg Hij. Petrus’ antwoord sterkte zijn getuigenis: ‘Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God!’

Hij vertrouwde hen, bereidde hen voor en gaf hun belangrijke taken. Hij liet ze anderen onderwijzen, zegenen en dienen. ‘Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping’, gebood Hij hun. Hij wilde dat ze bekeerd raakten door anderen te dienen.

Hij vroeg ze in geloof te handelen en de waarheden na te leven die Hij hun leerde. In zijn onderwijs concentreerde Hij Zich op zijn volgelingen, om hun te leren hoe zij het evangelie met heel hun hart konden naleven. Dat bereikte Hij door hun de gelegenheid te bieden om leerzame ervaringen op te doen. Toen Hij aan de Nephieten verscheen, vroeg Hij hun om een voor een naar voren te komen om zelf te zien, te voelen en te weten. Toen Hij bespeurde dat ze zijn boodschap niet ten volle begrepen, zei Hij hen naar huis te gaan en zich voor te bereiden voordat ze terugkwamen om meer te leren.

In elke situatie was Hij hun voorbeeld en raadsman. Hij leerde hen bidden door met hen te bidden. Hij leerde hen liefhebben en dienen door de manier waarop Hij hen liefhad en diende. Hij leerde hen hoe zij zijn evangelie moesten prediken door de manier waarop Hij het predikte.

De wijze waarop de Heer onderwijst is duidelijk anders dan die van de wereld.

Dat is dan ook uw heilige plicht — de Heiland tot voorbeeld nemen in uw onderwijs. Daardoor zullen de jongeren plaats in hun hart inruimen voor het zaad van het evangelie, zodat het kan uitspruiten en groeien. Dat zal tot bekering leiden — het uiteindelijke doel van uw onderwijs. Uw hulp aan jongeren bij hun bekering zal er mede toe leiden dat zij de Heiland hun verdere leven zullen volgen — waardig naar de tempel gaan, het Melchizedeks priesterschap ontvangen, op zending gaan, heilige verbonden sluiten, een goed gezin grootbrengen, en Gods koninkrijk wereldwijd opbouwen. Hoe groot zal dan uw vreugde zijn!