ปิด
ข้ามการนำทางหลัก
  • พิมพ์

ความเหมือนกันและการปรับเปลี่ยน

ข้อเสนอแนะมากมายในคู่มือนี้สามารถปรับได้ตามการทำงานในสภาวการณ์ท้องที่ เมื่อครูและผู้นำเข้าใจจุดประสงค์ของข้อเสนอแนะเหล่านี้ พวกเขาจะได้รับการดลใจให้พบทางเลือกที่สนองความต้องการของเยาวชน ท่านไม่ควรปรับหลักธรรมต่อไปนี้:

  • ผู้นำและครูเลือกและเตรียมบทเรียนจากหน่วยที่แนะนำไว้สำหรับเดือนนั้น พวกเขาใช้ส่วนที่เลือกไว้ตามความต้องการของเยาวชนที่พวกเขาสอน
  • หากอยู่ในวิสัยที่ทำได้ ครู (รวมทั้งครูเซมินารี) ประสานงานและเสริมความพยายามของกันและกัน
  • ผู้ให้คำปรึกษาและครูพยายามอย่างจริงจังที่จะสอนเฉกเช่นพระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน—ให้เยาวชนมีส่วนในการค้นพบพระกิตติคุณผ่านการมีส่วนร่วมในประสบการณ์การเรียนรู้ นี่อาจรวมถึงการค้นคว้าพระคัมภีร์ด้วยกัน สนทนาแนวคิด แบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวและข้อคิด และแสดงประจักษ์พยาน
  • จงกระตุ้นเยาวชนให้แบ่งปันสิ่งที่พวกเขากำลังเรียนรู้กับครอบครัวและผู้อื่น พวกเขาควรมีโอกาสสอนในการประชุมและกิจกรรมต่างๆ ของศาสนจักร
  • การเรียนรู้ทั้งหมดในศาสนจักรควรกระตุ้น สร้างฐาน และนำไปสู่ประสบการณ์ส่วนตัวทางวิญญาณในการสวดอ้อนวอนเป็นส่วนตัว ศึกษาพระคัมภีร์ ไตร่ตรอง ดำเนินชีวิตประจำวันตามพระกิตติคุณ และรับใช้ผู้อื่น สุดท้ายแล้ว ความพยายามส่วนตัวคือกุญแจสู่การเปลี่ยนใจเลื่อมใส