tāpuni
Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó
  • Paaki

Fāitahá mo Hono Fulihí

ʻOku lahi ha ngaahi fokotuʻu he tohi fakahinohinó ni ʻe lava ke fulihi ʻo fakatatau mo e ngaahi tūkunga fakalotofonuá. ʻI he mahino ko ia ki he kau faiakó mo e kau takí ʻa e taumuʻa ʻo e ngaahi fokotuʻu ko ʻení, ʻe ueʻi fakalaumālie ai kinautolu ke nau kumi ha ngaahi founga kehe ʻe feau ai e ngaahi fie maʻu ʻa ʻenau toʻu tupú. ʻOku ʻikai totonu ke liliu e ngaahi tefitoʻi moʻoni ko ʻení:

  • ʻE fili mo teuteuʻi ʻe he kau takí mo e kau faiakó ʻa e lēsoní mei he ʻiuniti ʻoku fokotuʻu atu ki he māhiná. ʻE fakatefito ʻenau filí ʻi he ngaahi fie maʻu ʻa e toʻu tupu ʻoku nau akoʻí.
  • Ko e fē pē ha feituʻu ʻe lava ai, ʻe fakafekauʻaki mo fefakamālohiaʻaki e kau faiakó (kau ai e kau faiako seminelí) ʻi heʻenau ngaahi feinga ʻoku faí.
  • ʻE feinga fakamātoato e kau ʻetivaisá mo e kau faiakó ke nau faiako ʻo hangē ko e faiako ʻa e Fakamoʻuí—fakakau mai e toʻu tupú ʻi he ʻilo ki he ongoongoleleí ʻo fakafou ʻi heʻenau kau mai ki he ngaahi meʻa ʻoku akó. ʻE lava ke kau heni ʻa hono kumi fakataha hake ʻo e ngaahi potufolofolá, aleaʻi ha ngaahi fakakaukau, vahevahe ʻo ha ngaahi aʻusia mo ha ngaahi ʻilo fakatāutaha pea mo fai ʻenau fakamoʻoní.
  • ʻOku poupouʻi ʻa e toʻu tupú ke nau fakamatalaʻi e meʻa kuo nau akó ki honau fāmilí mo e niʻihi kehé. ʻOku totonu ke ʻoange foki kiate kinautolu ha ngaahi faingamālie ke nau faiako ai he ngaahi fakatahaʻanga mo e ngaahi ʻekitivitī ʻa e Siasí.
  • ʻOku totonu ke poupouʻi, langaki mo tataki e ako kotoa pē ʻoku fai ʻi he Siasí ke hoko ai ha aʻusia fakalaumālie fakatāutaha ʻi he lotu fakatāutahá, ako folofolá, fakalaulaulotó, moʻui ʻaki fakaʻaho ʻa e ongoongoleleí pea mo e tokoni ki he niʻihi kehé. Kae meʻa tēpuú, ko e feinga fakatāutaha ko ʻení, ko e kī ia ki he fakauluí.