New Experience
  • Lolomi

  Faafeiloaiga

  Matua Pele, Faiaoga, Faufautua, ma Taitai o le Autalavou:

  Ua valaauina outou e le Alii e fesoasoani i talavou ia liua i le talalelei. O se faamanuiaga matagofie lenei mea! Ua ia te outou le avanoa e fausia ai ni mafutaga mo le olaga atoa faatasi ai ma talavou faapelepele ua tuuina atu e le Alii mo la outou tausiga. Afai o le a outou iloa o latou manaoga ma moomooga, o le a mafai ona outou fesoasoani ia i latou ia iloa mo i latou lava ia faamanuiaga o le aoao ma ola ai i le talalelei i aso uma.

  O le vaega sili ona taua o la outou auaunaga o lau lava lea sauniuniga faaleagaga o aso uma, e aofia ai le tatalo, suesue i tusitusiga paia, ma le usiusitai i poloaiga. Matou te uunaia outou ina ia outou tautino atu outou lava ina ia ola ai i le talalelei ma se faamoemoega sili atu nai lo le taimi muamua. Pe a outou faia lena mea, o le a outou malamalama i le auala e fesoasoani ai i talavou i le aoaoina o le talalelei e ala i a latou lava suesuega ma le faatuatua, ia iloa le moni o le talalelei mo i latou lava, ma ia faamalolosia ia aiga faapea ma isi e ala i le faasoaina atu o o latou aafiaga, malamalama, ma molimau.

  A o faatupulaia lo outou alolofa mo talavou taitasi, o le a faatumulia outou ma se manaoga ina ia fesoasoani atu ia i latou e fausia ni mamanu o le tatalo faaletagata lava ia, suesue i tusitusiga paia, ma le usiusitai lea o le a taitaiina atu ai i latou ina ia liua. Tatalo mo le autalavou i aso taitasi, ma fefautuaai ma matua, taitai, ma faiaoga e faalaugatasia a outou taumafaiga. O le a matua tauia outou ao outou faamalosiau, faufautua, ma lagolagoina talavou i avanoa uma.

  E mafai e tagata agavaa uma o le Au Paia o Aso e Gata Ai ona aoao atu le talalelei i le ala a le Faaola. Ao outou mulimuli ai i Ana faataitaiga, o le a fesoasoani atu le Agaga Paia ia te outou ina ia outou iloa le mea e fai. O le a tuputupu ae a outou molimau, o le a loloto lo outou liua, ma o le a faamalolosia outou e faafetaia’ia luitau o le olaga.

  Ia faamanuia outou e lo tatou Tama Faalelagi i la outou auaunaga i Ana talavou pele.

  O Le Au Peresitene Sili