tāpuni
Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó
  • Paaki

Fakafeʻiloakí

Ngaahi Mātuʻa, Kau Faiako, Kau ʻEtivaisa mo e Kau Taki ʻOfeina ʻo e Toʻu Tupú:

Kuo uiuiʻi kimoutolu ʻe he ʻEikí ke mou tokoni ki hono fakaului ʻo e toʻu tupú ki he ongoongoleleí. Ko ha tāpuaki fakaʻofoʻofa moʻoni ia! ʻOku mou maʻu ʻa e faingamālie ke fokotuʻu ha fetuʻutaki tuʻuloa mo e toʻu tupu pelepelengesi kuo fakafalala atu ʻe he ʻEikí ke mou tokangaʻí. ʻI heʻene mahino kiate kimoutolu ʻa ʻenau ngaahi fie maʻu makehé mo e holi ʻo honau lotó, te mou lava ai ʻo tokoni ke nau aʻusia ʻiate kinautolu pē ʻa e ngaahi tāpuaki ʻo hono ako mo moʻui ʻaki ʻo e ongoongoleleí ʻi he ʻaho kotoa pē.

Ko e konga mahuʻinga taha ʻo hoʻo tokoní, ʻa hoʻo teuteu fakalaumālie fakaʻahó, ʻo kau ai ʻa e lotú, ako e folofolá pea mo e talangofua ki he ngaahi fekaú. ʻOku mau poupouʻi atu koe ke ke fakatapui hoʻo moʻuí ki hono moʻui ʻaki fakamātoato ange ʻo e ongoongoleleí ʻi ha founga kuo teʻeki ke ke fai ki muʻa. ʻI hoʻo fai iá, ʻe mahino leva kiate koe ʻa e founga ke ke tokoni ai ki hono ako ʻe he toʻu tupú ʻa e ongoongoleleí ʻiate kinautolu peé, pea fakamālohia ai honau fāmilí mo e niʻihi kehé ʻaki ʻenau vahevahe ngaahi meʻa kuo nau aʻusiá, ʻenau ʻiló mo ʻenau fakamoʻoní.

ʻI he tupulaki hoʻomou feʻofoʻofaní, ʻe fakafonu ai kimoutolu ʻaki ha holi ke mou tokoni ke nau fokotuʻu ʻa e ngaahi sīpinga ʻo e lotu fakatāutahá, ako ʻo e folofolá pea mo e talangofuá ʻe iku ai ki honau fakauluí. Lotua e toʻu tupú he ʻaho takitaha peá ke talatalaifale mo e ngaahi mātuʻá, kau takí mo e kau faiakó ke fakafekauʻaki hoʻomou ngāué. ʻE fakapaleʻi koe ʻi hoʻo fakalotolahiʻi, fakahinohinoʻi, pea mo poupouʻi ʻa e toʻu tupú he faingamālie kotoa pē ʻe maʻú.

ʻE lava ʻe he Kāingalotu moʻui taau kotoa pē ʻo akoʻi ʻa e ongoongoleleí ʻi he founga ʻa e Fakamoʻuí. ʻI hoʻo muimui ki Heʻene sīpingá, ʻe tokoni atu e Laumālié ke ke ʻiloʻi e meʻa ke faí. ʻE tupulaki hoʻo fakamoʻoní, ʻe toe loloto ange hoʻo uluí pea ʻe fakamālohia koe ke ke fehangahangai mo e ngaahi faingataʻa ʻo e moʻuí.

ʻOfa ke faitāpuekina kimoutolu ʻe heʻetau Tamai Hēvaní ʻi hoʻomou tokoni ki Heʻene toʻu tupu ʻofeiná.

Ko e Kau Palesitenisī ʻUluakí