ข้ามการนำทางหลัก
  • พิมพ์

ยินดีต้อนรับ

บิดามารดา ครู ผู้ให้คำปรึกษา และผู้นำที่รักทั้งหลายของเยาวชน

ท่านได้รับเรียกจากพระเจ้าให้ช่วยเยาวชนเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระกิตติคุณ การเรียกนี้นับเป็นพรอย่างยิ่ง! ท่านมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ตลอดชีวิตกับเยาวชนที่ล้ำค่าผู้ซึ่งพระเจ้าทรงฝากฝังให้ท่านดูแล เมื่อท่านเข้าใจความต้องการและความปรารถนาพิเศษเฉพาะของพวกเขา ท่านย่อมสามารถช่วยพวกเขาให้ประสบพรของการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณทุกวันได้ด้วยตัวพวกเขาเอง

ส่วนสำคัญที่สุดของการรับใช้ของท่านคือการเตรียมทางวิญญาณในแต่ละวัน รวมถึงการสวดอ้อนวอน การศึกษาพระคัมภีร์ และการเชื่อฟังพระบัญญัติ เราใคร่ขอให้ท่านอุทิศตนในการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณด้วยความตั้งใจมากกว่าแต่ก่อน ขณะทำเช่นนั้นท่านจะเข้าใจวิธีช่วยเยาวชนให้เรียนรู้พระกิตติคุณโดยการศึกษาและศรัทธาของพวกเขาเอง เพื่อค้นพบความจริงของพระกิตติคุณด้วยตนเอง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวของพวกเขาและคนอื่นๆ โดยแบ่งปันประสบการณ์ ข้อคิด และประจักษ์พยานของพวกเขา

เมื่อท่านรักเเยาวชนแต่ละคนมากขึ้น ท่านจะเปี่ยมด้วยความปรารถนาอยากช่วยพวกเขาวางแบบฉบับของการสวดอ้อนวอนเป็นส่วนตัว การศึกษาพระคัมภีร์ และการเชื่อฟังอันจะนำพวกเขาให้เกิดการเปลี่ยนใจเลื่อมใส จงสวดอ้อนวอนให้เยาวชนทุกวัน และหารือกับบิดามารดา ผู้นำ และครูเพื่อประสานความพยายามของท่าน ท่านจะได้รับรางวัลมากมายเมื่อท่านให้กำลังใจ สอน และสนับสนุนเยาวชนในทุกโอกาส

จุลสารเล่มนี้เตรียมไว้เป็นคู่มือและบันทึกส่วนตัวสำหรับจดความประทับใจที่ท่านได้รับขณะทำหน้าที่รับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์ในการสอนเยาวชน เราขอให้ท่านศึกษาและทำตามหลักธรรมที่มีอยู่ วิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่มีค่าควรทุกคนสามารถสอนพระกิตติคุณในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอดได้ เมื่อท่านทำตามแบบอย่างของพระองค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงช่วยให้ท่านรู้ว่าจะทำอะไร ประจักษ์พยานของท่านจะเติบโต การเปลี่ยนใจเลื่อมใสของท่านจะลึกซึ้ง และท่านจะมีพลังเผชิญการท้าทายของชีวิต

ขอให้พระบิดาบนสวรรค์ประทานพรท่านในการรับใช้เยาวชนที่พระองค์ทรงรัก

ฝ่ายประธานสูงสุด