tapuni
Faapasi le faatautaiga autu
  • Lolomi

O Gaoioiga e Folasia atu ai le Aoaoga Faavae

E mafai e gaoioiga nei ona:

  • Fesoasoani i le autalavou e toe faamanatu le aoaoga faavae sa latou aoaoina i se lesona ua tea ma faamautinoa ai o loo sa’o lo latou malamalamaaga.
  • Folasia atu le aoaoga faavae o le a aoaoina e le autalavou i le vasega po o le fonotaga a le korama.

E mafai e le autalavou ona auai taitoatasi i nei gaoioiga, i ni vaega toalaiti, pe o se vasega po o le korama. Ia manatua o le a e maua ni manatu sili on lelei pe a e mafaufau i manaoga o le autalavou o loo e aoaoina.

Fesoasoani e toe faamanatu i le autalavou le aoaoga faavae, ma faamautinoa ai o loo sa’o lo latou malamalamaaga

Faasoa mai mea o loo e manatuaina

Tuu atu i le autalavou e faasoa mai se mea sa latou manatuaina pe na faalogo i ai mai le lesona o le vaiaso ua tea.

Tusi se faamatalaga i luga o le laupapa

Fai i le autalavou e tusi i luga o le laupapa se faamatalaga o le aotelega o mea sa latou aoaoina.

Tusi se ata o se mea sa e aoaoina

Fai i le autalavou e tusi se ata o mea sa latou aoaoina.

O le a se mea na faagaeetia ai oe?

Fai i nisi o le autalavou e faasoa mai se mea na faagaeetia ai i latou e uiga i le lesona.

Aotele mai i se upu se tasi po o se fuaiupu

Fai i le autalavou e aotele mai i se upu se tasi po o se fuaiupu se tasi mea sa latou aoaoina.

Faatusatusa i se mea faitino po o se ata

Faaali i le autalavou se mea faitino po o se ata, ma fesili i ai pe faapefea ona fesootai i le lesona ua tea.

Faasoa atu le faaaogaaga

Faasoa atu se mea sa e faia e faaaoga ai mea sa aoaoina i le lesona o le vaiaso ua tea. Valaaulia le autalavou e faasoa mai ni mea sa latou faia.

Fai ni fesili

Fai i le autalavou e tali ia fesili ia na talanoaina i le lesona o le vaiaso ua tea.

Faasoa atu ni mau

Fai i le autalavou e faasoa mai se mau latou te manatuaina mai le lesona o le vaiaso ua tea.

Aoao atu mea e te iloa

Fai i le autalavou e aoao atu i se isi tagata o le vasega po o le korama se mea latou te manatuaina e uiga i le aoaoga faavae lea na aoaoina i le vaiaso ua tea.

Faamalamalama atu se fuaitau

Tusi i luga o le laupapa se fuaitau mai le lesona o le vaiaso ua tea, ma fai atu i le autalavou e faamalamalama mai.

Folasia atu le aoaoga faavae o le a aoaoina e le autalavou i le vasega po o le fonotaga a le korama

Saili le aoaoga faavae i totonu o tusitusiga paia

Fai i le autalavou e tagai i tusitusiga paia mo se mau o loo aoao maia le aoaoga faavae o le lesona.

Fai se fesili

Fai i le autalavou e tali i se fesili e uiga i le aoaoga faavae.

Usu se pese

Fai i le autalavou e usu se pese e faatatau i le aoaoga faavae.

Tali le fesili o loo i le ulutala o le lesona

Tusi i luga o le laupapa le fesili o loo i le ulutala o le lesona, ma fai i le autalavou e mafaufau loloto pe faapefea ona latou taliina.

Tala-faatino

Fai i le autalavou e faatino se faataitaiga o se mea na tupu lea na fesiligia ai i latou e se tasi e uiga i le aoaoga faavae. E faapefea ona latou tali mai?

Faamalamalama atu mea e te iloa

Fai i tagata o le vasega e faamalamalama mai mea latou te iloa e uiga i le aoaoga faavae.

Vaevae le aoaoga faavae i ni vaega

Vaevae le aoaoga faavae i ni vaega, ma tofi talavou eseese e faamatala mai po o a uiga o vaega taitasi.

Faamatala mai se ata po o se mea faitino

Faaali atu i le autalavou se ata po o se mea faitino e faatatau i le lesona o lenei vaiaso, ma tuu atu i ai latou te faamalamalamaina mai.

Tusi se ata

Fai i le autalavou e tusi se ata e suitulaga i mea latou te malamalama i ai e uiga i le aoaoga faavae o le a outou talanoaina.

Saili ma faasoa atu ni mau

Fai i le autalavou e saili se mau o le a fesoasoani i le taliina o le fesili o loo i le ulutala o le lesona.

Fai se aotelega o mea e te iloa

Fai i le autalavou e fai se aotelega i ni nai upu po o fuaitau o mea latou te iloa pe na aafia ai e uiga i le aoaoga faavae.

Suesuega e le ta’ua

Tuu atu i le autalavou se sailiiliga puupuu e le ta’ua lea o loo fesiligia ai e uiga i o latou lagona po o ni aafiaga e faatatau i le aoaoga faavae.

Suega puupuu

Tuu atu i le autalavou se suega puupuu e saili ai po o le a se mea ua uma ona latou iloa e uiga i le aoaoga faavae.

Fai se lisi o upu

Fai i le autalavou e mafaufau i ni upu e faatatau i le aoaoga faavae o le a latou talanoaina. O a i ai ni upu po o ni fuaitau o i ai ni a latou fesili e uiga i ai?