tāpuni
Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó
  • Paaki

Ngaahi ʻEkitivitī ke Fakafeʻiloaki ʻaki e Tokāteliné

ʻE lava e ngaahi ʻekitivitī ko ʻení ʻo:

  • Tokoniʻi e toʻu tupú ke nau toe vakaiʻi e tokāteline ne nau ako ʻi ha lēsoni kimuʻa pea fakapapauʻi ʻoku tonu ʻenau mahinó.
  • Fakafeʻiloaki e tokāteline ʻe ako ʻe he toʻu tupú ʻi he kalasí pe fakataha fakakōlomú.

ʻE lava ke kau fakafoʻituitui, ʻi ha fanga kiʻi kulupu, pe fakakalasi pe fakakōlomu e toʻu tupú ʻi he ngaahi ʻekitivitī ko ʻení. Manatuʻi te ke maʻu e fakakaukau lelei tahá ʻi hoʻo fakakaukauʻi e fie maʻu ʻa e toʻu tupu ʻokú ke akoʻí.

Tokoniʻi e toʻu tupú ke nau toe vakaiʻi e tokāteliné, mo fakapapauʻi ʻoku tonu ʻenau mahinó

Vahevahe e meʻa ʻokú ke manatuʻí

Tuku ke vahevahe ʻe he toʻu tupú ha meʻa ʻoku nau manatuʻi pe ako mei he lēsoni ʻo e uike kuo ʻosí.

Hiki ha fakamatala ʻi he palakipoé

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau tohi ʻi he palakipoé ha fakamatala fakanounou ʻo e meʻa ne nau akó.

Tā e meʻa naʻá ke akó

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau tā ha fakatātā ʻo e meʻa ne nau akó.

Ko e hā e meʻa naʻá ke saiʻia aí?

Fakaafeʻi ha niʻihi ʻo e toʻu tupú ke nau vahevahe ha meʻa ne nau saiʻia ai he lēsoní.

Fakamatalaʻi fakanounouʻi ʻi ha foʻi lea pe sētesi ʻe taha

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau fakamatalaʻi fakanounouʻi ʻi ha foʻi lea pe sētesi ʻe taha e meʻa ne nau akó.

Fakafehoanaki ia ki ha meʻa pe fakatātā

Fakaʻaliʻali ha meʻa pe fakatātā ki he toʻu tupú, pea ʻeke ange pe ʻoku anga fēfē ʻene fekauʻaki mo e lēsoni kimuʻá.

Vahevahe hono fakaʻaongaʻí

Vahevahe e meʻa naʻá ke fai ke fakaʻaongaʻi ai e meʻa ne akoʻi he lēsoni ʻo e uike kuo ʻosí. Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau vahevahe e meʻa ne nau faí.

Fai ha ngaahi fehuʻi.

Kole ki he toʻu tupú ke nau tali e ngaahi fehuʻi naʻe aleaʻi ʻi he lēsoni ʻo e uike kuo ʻosí.

Vahevahe e ngaahi folofolá

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau vahevahe ha folofola ʻoku nau manatuʻi mei he lēsoni ʻo e uike kuo ʻosí.

Akoʻi e meʻa ʻokú ke ʻiló

Kole ki he toʻu tupú ke akoʻi ki ha mēmipa kehe ʻo e kalasí pe kōlomú e meʻa ʻoku nau manatuʻi kau ki he tokāteline ne akoʻi he uike kuo ʻosí.

Fakamatalaʻi ha kupuʻi lea

Hiki he palakipoé ha kupuʻi lea mei he lēsoni ʻo e uike kuo ʻosí, pea kole ki he toʻu tupú ke nau fakamatalaʻi.

Fakafeʻiloaki e tokāteline ʻe ako ʻe he toʻu tupú ʻi he kalasí pe fakataha fakakōlomú

Kumi e tokāteliné ʻi he folofolá

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau kumi he folofolá ha veesi ʻokú ne akoʻi e tokāteline ʻo e lēsoní.

Fai ha fehuʻi

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau tali ha fehuʻi kau ki he tokāteliné.

Hivaʻi ha himi

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau hivaʻi ha himi ʻoku fekauʻaki mo e tokāteliné.

Tali e fehuʻi ʻi he hingoa ʻo e lēsoní

Hiki he palakipoé e fehuʻi ʻi he hingoa ʻo e lēsoní, pea fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau fakalaulauloto ki he founga te nau tali ʻaki iá.

Fakatātaaʻi

Kole ki he toʻu tupú ke nau fakatātaaʻi ha tūkunga ne ʻeke ange ai ʻe ha taha ha fehuʻi kau ki he tokāteliné. ʻE anga fēfē ʻenau talí?

Fakamatalaʻi e meʻa ʻokú ke ʻiló

Kole ki he kau mēmipa ʻo e kalasí ke nau fakamatalaʻi e meʻa ʻoku nau ʻilo kau ki he tokāteliné.

Vahevahe fakakongokonga e tokāteliné

Vahevahe fakakongokonga e tokāteliné, pea vahe ki ha toʻu tupu kehekehe ke nau fakamatalaʻi e ʻuhinga ʻo e konga takitaha.

Fakamatalaʻi ha fakatātā pe ha meʻa

Fakaʻaliʻali ki he toʻu tupú ha fakatātā pe ha meʻa ʻoku fekauʻaki mo e lēsoni ʻo e uike ní, pea kole ange ke nau fakamatalaʻi ia.

Tā ha fakatātā

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau tā ha fakatātā ʻokú ne fakafofongaʻi e meʻa ʻoku mahino kiate kinautolu ʻo kau ki he tokāteline te mou aleaʻí.

Kumi pea vahevahe e ngaahi potufolofolá

Kole ki he toʻu tupú ke nau kumi ha potufolofola ʻe tokoni ke tali e fehuʻi ʻi he hingoa ʻo e lēsoní.

Fakamatalaʻi fakanounou e meʻa ʻokú ke ʻiló

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau fakamatalaʻi fakanounou ʻi ha ngaahi lea siʻi pe kupuʻi lea e meʻa ʻoku nau ʻiló pe aʻusia kau ki he tokāteliné.

Savea ʻikai ʻilo ki ai ha tahá

ʻOange ki he toʻu tupú ha savea ʻikai ʻilo ki ai ha tahá nounou ʻoku ʻeke ange ai ʻo kau ki heʻenau ongó pe aʻusia ʻoku fekauʻaki mo e tokāteliné.

Tali Fehuʻí

Fai ha tali fehuʻi nounou mo e toʻu tupú ke ʻilo e meʻa kuo nau ʻilo kau ki he tokāteliné.

ʻAi ha lisi ʻo e ngaahi foʻi leá

Kole ki he toʻu tupú ke nau fakakaukau ki ha ngaahi foʻi lea ʻoku fekauʻaki mo e tokāteline te nau aleaʻí. Ko e fē e ngaahi foʻi lea pe kupuʻi lea ʻoku ʻi ai haʻanau fehuʻi kau ki aí?