tāpuni
Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó
  • Paaki

Ngaahi ʻEkitivitī ke Fakaafeʻi e Toʻu Tupú ke Ngāué

ʻE lava e ngaahi ʻekitivitī ko ʻení ʻo tokoni ki he toʻu tupú ke nau sio ki he anga hono fakaʻaongaʻi e ongoongoleleí ʻi heʻenau moʻuí. Ko hono fakalūkufuá, ʻoku totonu ke poupouʻi e toʻu tupú ke fokotuʻu haʻanau palani ke ngāueʻi e meʻa ʻoku nau akó. ʻE lava ke tokoni e ngaahi ʻekitivitī ko ʻení ke nau maʻu ai ha ngaahi fakakaukau.

ʻE lava ke kau fakafoʻituitui, ʻi ha fanga kiʻi kulupu, pe fakakalasi pe fakakōlomu e toʻu tupú ʻi he ngaahi ʻekitivitī ko ʻení. Manatuʻi te ke maʻu e fakakaukau lelei tahá ʻi hoʻo fakakaukauʻi e fie maʻu ʻa e toʻu tupu ʻokú ke akoʻí.

Fokotuʻu ha palani ke moʻui ʻaki e tokāteliné

Fakalaulauloto ki he meʻa ke faí

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau fakalaulauloto ki he meʻa ʻe lava ke nau fai ke fakaʻaongaʻi ai e tokāteliné.

Hiki e meʻa ke faí

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau hiki e meʻa te nau fai ke fakaʻaongaʻi ai e tokāteliné.

Fealeaʻaki fakakalasi pe fakakōlomu

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau fealēleaʻaki fakataha fakakalasi pe fakakōlomu kau ki he anga hono fakaʻaongaʻi ʻo e tokāteliné.

Vahevahe e ongó mo e fakamoʻoní

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke vahevahe ʻenau ongo mo e fakamoʻoni kau ki he tokāteliné pea fakamatalaʻi e ʻuhinga ʻoku mahuʻinga ai kiate kinautolú.

Faʻu ha fokotuʻutuʻu ki he akó

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau faʻu ha fokotuʻutuʻu ki hono akoʻi e tokāteliné ki he niʻihi kehé.

Fakamatalaʻi e mahuʻinga ʻo e tokāteliné

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau fakamatalaʻi e mahuʻinga ʻo e tokāteliné ʻi heʻenau moʻuí.

Lekooti e fakamoʻoní

Kole ki he toʻu tupú ke lekooti ʻenau fakamoʻoni ki he tokāteliné.

Fakaʻekeʻeke e niʻihi kehé

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau fakaʻekeʻeke ha niʻihi kehe ke ʻilo ʻenau aʻusiá mo e fakakaukau ki he tokāteliné.

ʻAi ha lisi

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau ʻai ha lisi ʻo e ngaahi tāpuaki ne nau maʻu ʻi hono fakaʻaongaʻi ʻo e tokāteliné.

Ikunaʻi ha faingataʻa pe palopalema

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau vahevahe ha faingataʻa pe ko haʻanau fehuʻi pea vahevahe e anga hono tokoniʻi kinautolu ʻe ha tokāteline pe folofola.

Fakatataú

Kole ki he toʻu tupú ke nau fakaʻaongaʻi heʻenau moʻuí ha meʻa mei he folofolá pe lea ʻa e kau palōfitá.

Fai e ngaahi ʻekitivitī ʻi he Fatongia ki he ʻOtuá pe Fakalakala Fakatāutahá

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau fai ha ʻekitivitī mei he tohi Fatongia ki he ʻOtuá pe Fakalakalaka Fakatāutahá.