tāpuni
Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó
  • Paaki

Ngaahi ʻEkitivitī ke Ako Fakatahá

ʻE lava e ngaahi ʻekitivitī ko ʻení ʻo tokoni ki he toʻu tupú ke:

  • Fekumi ʻi he folofolá mo e ngaahi lea ʻa e kau palōfitá pea fakakaukau ki honau ʻuhingá.
  • Vakai ki he ngaahi sīpinga ʻo e tokāteline ʻoku mou aleaʻí.
  • Vahevahe mo e niʻihi kehé ʻenau fakakaukau mo e ongo ki he tokāteliné.

ʻE lava ke kau fakafoʻituitui, ʻi ha fanga kiʻi kulupu, pe fakakalasi pe fakakōlomu e toʻu tupú ʻi he ngaahi ʻekitivitī ko ʻení. Manatuʻi te ke maʻu e fakakaukau lelei tahá ʻi hoʻo fakakaukauʻi e fie maʻu ʻa e toʻu tupu ʻokú ke akoʻí.

Fekumi ʻi he folofolá mo e ngaahi lea ʻa e kau palōfitá pea fakakaukau ki honau ʻuhingá

Kumi e tali ki he ngaahi fehuʻí

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau kumi e tali ki hoʻo fehuʻí pe ko haʻanau fehuʻi kau ki he tokāteliné pea aleaʻi e meʻa ʻoku nau ʻiló.

Kumi e ngaahi foʻi leá mo e kupuʻi leá

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau kumi e ngaahi foʻi lea, kupuʻi lea, mo e ngaahi sīpinga ʻe tokoni ke mahino kiate kinautolu e tokāteliné.

Fakamatalaʻi fakanounou ia ʻi ha ngaahi lea siʻi pē

Kole ki he toʻu tupú ke nau fakamatalaʻi fakanounou ha folofola pe pōpoaki mei ha palōfita ʻi ha ngaahi lea siʻi pē.

ʻAi ha lisi

Kole ki he toʻu tupú ke nau ʻai ha lisi ʻo e ngaahi poini mahuʻinga ʻoku nau ako kau ki he tokāteliné mei he folofolá pe ngaahi lea ʻa e kau palōfitá. Fakaafeʻi kinautolu ke vahevahe e meʻa ʻoku nau ʻiló.

Ngaahi veesi ʻoku fakatauhoá

ʻOange ki he toʻu tupú ha ngaahi folofola fakafekauʻaki mo ha ngaahi fakamatala nounou te ne fakamatalaʻi nounou e meʻa ʻoku akoʻi ʻe he potufolofola takitaha. Kole ange ke nau lau ha ngaahi potufolofola pea fakatauhoa takitaha kinautolu ki hono fakamatala fakanounoú.

Fakatauhoa ha fakatātā

Kole ki he toʻu tupú ke nau fakatauhoa e ngaahi fakatātaá ki he ngaahi kupuʻi folofolá. Fakaafeʻi ke nau vahevahe e ngaahi fakakaukau ʻoku nau maʻu mei he ngaahi potufolofolá mo e fakatātaá.

Fakafonu e ngaahi meʻa ʻoku fakaʻataá

Hiki ha fakamatala he palakipoé pea ʻoua naʻa hiki ha ngaahi foʻi lea ʻe niʻihi. Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau kumi e ngaahi foʻi lea pe kupuʻi lea mei he folofolá te ne fakakakato e fakamatalá.

Fakafehoanaki e ngaahi sīpingá

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau lau ha talanoa ʻe ua pe lahi ange pe potufolofola pea fakafehoanaki e meʻa ʻoku nau akoʻi kau ki he tokāteliné.

Tā ha fakatātā

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau tā ha fakatātā ʻo e meʻa naʻa nau lau ʻi he folofolá mo e ngaahi lea ʻa e kau palōfitá.

Kumi ha folofola

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau kumi ha potufolofola ʻoku fekauʻaki mo e tokāteliné pea vahevahe hono ʻuhingá.

Fakafehokotaki e ngaahi folofola ʻoku fekauʻakí

Tokoniʻi e toʻu tupú ke nau ʻai ha lisi ʻo e ngaahi potufolofola ʻoku fekauʻaki mo e tokāteliné, pea tohi e ngaahi folofola fakafekauʻakí ʻi he tafaʻaki ʻo ʻenau folofolá.

Kumi pea hivaʻi ha ngaahi himi

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau kumi ha himi ʻoku fekauʻaki mo e tokāteliné ʻo nau hivaʻi fakataha.

Vakai ki he ngaahi sīpinga ʻo e tokāteline mo e tefitoʻi moʻoni ʻokú ke akoʻí

Fakaʻekeʻeke ha niʻihi kehe

Kole ki he toʻu tupú ke nau fakaʻekeʻeke ha niʻihi ʻo kau ki heʻenau aʻusia ʻi he tokāteliné.

Vakai ki he ngaahi sīpinga ʻi he folofolá

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau lau pe fanongo ki he niʻihi fakafoʻituitui ʻi he folofolá ne nau moʻui ʻaki e tokāteliné.

Vakai ki he ngaahi sīpinga ʻa ha Kāingalotu kehe

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau lau pe fanongo ki ha Kāingalotu ʻoku nau moʻui ʻaki e tokāteliné.

Vahevahe e ngaahi sīpingá

Vahevahe haʻo ngaahi sīpinga ʻo ha kakai ʻoku nau moʻui ʻaki e tokāteliné, pea kole ki he toʻu tupú ke vahevahe ʻenau sīpingá.

Aleaʻi ha talanoa

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau fakamatalaʻi e anga hono akoʻi ʻe ha talanoa (mei he folofolá pe ngaahi lea ʻa e kau palōfitá) ʻo fakahaaʻi e tokāteliné.

Fakakaukauloto

Kole ki he toʻu tupú ke nau fakakaukauloto ki ha taha ʻokú ne moʻui ʻaki e tokāteliné.

Fakatātaaʻi

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau fakatātaaʻi pe fakakaukauloto ki ha tūkunga ʻokú ne fakatātaaʻi e tokāteliné.

Mamata ʻi ha mītia

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau mamata ʻi ha mītia ne faʻu ʻe he Siasí (hangē ko e DVD pe vitiō mei he LDS.org).

Fanongo ki ha fealēleaʻaki fakapēnolo

Fakaafeʻi ha kau fakaafe kuo fakangofua ke nau tali ha ngaahi fehuʻi pe aleaʻi ha kaveinga mo e toʻu tupú.

Fakafanongo ki ha taha lea ne fakaafeʻi mai

Fakaafeʻi ha taha fakaafe kuo ʻosi fakangofuá ke ne fakamatalaʻi e tokāteliné.

Vahevahe mo e niʻihi kehé ʻenau fakakaukau mo e ongo kau ki he tokāteliné

Teuteuʻi ha lea

Kole ki he toʻu tupú ke nau teuteuʻi ha lea kau ki he tokāteliné.

Akoʻi e lēsoní

Fakaafeʻi ha mēmipa ʻo e kalasí pe kōlomú ke ne akoʻi ha konga ʻo e lēsoní.

Akoʻi ha kalasi ʻe taha

Kole ki he toʻu tupú ke nau teuteu ha lēsoni nounou kau ki he tokāteliné pea akoʻi ia ki ha kalasi ʻe taha (ʻo ka fakangofua ʻe he pīsopé).

Akoʻi ha taha

Tokoniʻi e toʻu tupú ke nau fakakaukauʻi e founga te nau akoʻi ai e tokāteliné ki ha taha kehe.

Fakamoʻoniʻi e tokāteliné

Fakaafeʻi e kau mēmipa ʻo e kalasí pe kōlomú ke vahevahe ʻenau fakamoʻoni ki he tokāteliné.

Tohi ha meʻa ʻo kau ki he tokāteliné

Kole ki he kau mēmipa ʻo e kalasí ke nau tohi e meʻa ne nau akó pe ko ʻenau fakakaukau mo e ongo ki he tokāteliné.

Fakamatalaʻi hono ʻuhingá

Kole ki he toʻu tupú ke nau fakamatalaʻi pe ko e hā e ʻuhinga ʻo e tokāteliné kiate kinautolú.

Aleaʻi e ngaahi fehuʻí

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau aleaʻi e ngaahi fehuʻi kau ki he ʻuhinga mo e mahuʻinga ʻo e tokāteliné.

Fai ha ngaahi fehuʻi.

Kole ki he toʻu tupú ke nau fakakaukau ki he tokāteliné pea fai ha ngaahi fehuʻi kau ki ai. Tali fakataha kinautolu.

Fakamatalaʻi ha fakatātā pe ha meʻa

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau fakamatalaʻi e anga hono fakatātaaʻi ʻe ha fakatātā pe ha meʻa e tokāteliné.

Tā ha fakatātā

Kole ki he toʻu tupú ke nau tā ha fakatātā pe ʻīmisi pe ʻai ha pousitā ʻokú ne fakatātaaʻi e tokāteliné.

Vahevahe ha aʻusia mei he Fakalakalaka Fakatāutahá pe Fatongia ki he ʻOtuá

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau vahevahe pe akoʻi ha meʻa ne nau fai ʻi he Fatongia ki he ʻOtuá mo e Fakalakalaka Fakatāutahá naʻe fekauʻaki mo e tokāteliné.