tāpuni
Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó
  • Paaki

Ngaahi ʻEkitivitī ke Fai ʻaki e Fakafehokotakí

ʻE lava e ngaahi ʻekitivitī ko ʻení ʻo:

  • Tokoniʻi e toʻu tupú ke nau fai ha fakafehokotaki he meʻa ʻoku nau ako ʻi ʻapí, ʻi he siasí, ʻi he seminelí, mo e ngaahi aʻusia fakaʻaho heʻenau moʻuí.
  • Fakafeʻiloaki e tokāteline ʻe ako ʻe he toʻu tupú ʻi he kalasí

ʻE lava ke kau fakafoʻituitui, ʻi ha fanga kiʻi kulupu, pe fakakalasi pe fakakōlomu e toʻu tupú ʻi he ngaahi ʻekitivitī ko ʻení. Manatuʻi te ke maʻu e fakakaukau lelei tahá ʻi hoʻo fakakaukauʻi e fie maʻu ʻa e toʻu tupu ʻokú ke akoʻí.

Tokoniʻi e toʻu tupú ke nau fai ha fakafehokotaki ʻi he meʻa ʻoku nau ako ʻi ʻapí, ʻi he siasí, pe ʻi ha tūkunga kehe

Hiki ha lisi ʻo e moʻoní

Kole ki he toʻu tupú ke nau ʻai ha lisi ʻo e ngaahi moʻoni e ongoongoleleí ʻoku nau akó pea aleaʻi e anga ʻenau fekauʻakí.

Tohi ha foʻi lea pe pupunga lea

Kole ki he toʻu tupú ke nau vahevahe ha foʻi lea pe pupunga lea ʻokú ne fakamatalaʻi fakanounou e meʻa ne nau toki akó.

Vahevahe ha folofola

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau vahevahe ha folofola ne nau toki ako kimuí ni pea talanoaʻi e meʻa ne nau ako mei aí.

Vahevahe ha aʻusia ʻoku fai ha ako mei ai

Kole ki he toʻu tupú ke nau vahevahe ha aʻusia ne nau ako ai ha tokāteline ʻo e ongoongoleleí ʻi ha founga ʻoku mahuʻinga mālie.

Vahevahe ha aʻusia fakaako

Kole ki he toʻutupú ke nau vahevahe ha aʻusia ne toki hoko ʻi heʻenau akoʻi e ongoongoleleí. Ko e hā e meʻa ʻoku nau ongoʻi ne ola leleí? Ko e hā e meʻa ʻoku nau loto ke fakalakalakaʻí?

Vahevahe ha meʻa ʻoku fakaʻaongaʻi

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau vahevahe e anga ʻenau moʻui ʻaki e meʻa ʻoku nau akó.

Fai ha ngaahi fehuʻi.

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau fai ha fehuʻi kau ki he tokāteline ʻoku nau akó.

Vahevahe ha ngaahi fehuʻi

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau vahevahe ha ngaahi fehuʻi ne nau fai kau ki he Siasí pe ko ʻenau tuí mo e founga te nau tali ʻakí.

Fakafeʻiloaki e tokāteline ʻe ako ʻe he toʻu tupú ʻi he kalasí

Kumi e tokāteline he folofolá

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau kumi he folofolá ha veesi ʻokú ne akoʻi e tokāteline ʻo e lēsoní.

Fai ha fehuʻi

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau tali ha fehuʻi kau ki he tokāteliné.

Hivaʻi ha himi

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau hivaʻi ha himi ʻoku fekauʻaki mo e tokāteliné.

Tali e fehuʻi ʻi he hingoa ʻo e lēsoní

Hiki ha fehuʻi ʻi he palakipoé ʻi he hingoa ʻo e lēsoní, pea fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau fakalaulauloto ki he anga ʻenau talí.

Fakatātaaʻi

Kole ki he toʻu tupú ke nau fakatātaaʻi ha tūkunga ne ʻeke ai ʻe ha taha kiate kinautolu ha fehuʻi kau ki he tokāteliné. ʻE anga fēfē ʻenau talí?

Fakamatalaʻi e meʻa ʻoku nau ʻiló

Kole ki he kau mēmipa ʻo e kalasí ke nau fakamatalaʻi e meʻa ʻoku nau ʻilo ki he tokāteliné.

Vahevahe fakakongokonga e tokāteliné

Vahevahe fakakongokonga e tokāteliné, pea vahe e toʻu tupu kehekehe ke nau fakamatalaʻi e ʻuhinga ʻo e konga takitaha.

Fakamatalaʻi ha fakatātā pe ha meʻa

Fakaʻaliʻali ki he toʻu tupú ha fakatātā pe ha meʻa ʻoku fekauʻaki mo e tokāteline ʻo e uike ní, pea kole ke nau fakamatalaʻi ia.

Tā ha fakatātā

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau tā ha fakatātā ʻokú ne fakafofongaʻi e meʻa ʻoku mahino kiate kinautolu ʻo kau ki he tokāteline te mou aleaʻí.

Kumi pea vahevahe e folofolá

Kole ki he toʻu tupú ke nau kumi ha folofola ʻe tokoni ki hono tali e fehuʻi ʻi he hingoa ʻo e lēsoní.

Fakamatalaʻi fakanounou e meʻa ʻokú ke ʻiló

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau fakamatalaʻi fakanounou ʻi ha ngaahi lea siʻi pe kupuʻi lea e meʻa ne nau ʻilo pe aʻusia kau ki he tokāteliné.

Savea ʻikai ʻilo ki ai ha tahá

ʻOange ki he kau mēmipa ʻo e kalasí ha savea ʻikai ʻilo ki ai ha tahá nounou ʻoku ʻeke ange ai ʻo kau ki heʻenau ongó pe aʻusia ʻoku fekauʻaki mo e tokāteliné.

Tali Fehuʻí

Fai ha tali fehuʻi nounou mo e toʻu tupú ke ʻilo e meʻa kuo nau ʻilo kau ki he tokāteliné.

Faʻu ha lisi ʻo e ngaahi leá

Kole ki he toʻu tupú ke nau fakakaukau ki he ngaahi foʻi lea ʻoku fekauʻaki mo e tokāteline te nau aleaʻí. Ko fē e foʻi lea pe kupuʻi lea ʻoku ʻi ai haʻanau fehuʻi aí?