tāpuni
Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó
  • Paaki

Ngaahi ʻEkitivitī ke Fakaafeʻi e Toʻu Tupú ke Ngāué

ʻE lava e ngaahi ʻekitivitī ko ʻení ʻo tokoni ki he toʻu tupú ke nau sio ki he founga hono fakaʻaongaʻi e ongoongoleleí ʻi heʻenau moʻuí. Ko hono fakalūkufuá, ʻoku totonu ke poupouʻi e toʻu tupú ke faʻu haʻanau palani ke nau ngāueʻi e meʻa ʻoku nau akó. ʻE lava ke tokoni e ngaahi ʻekitivitī ko ʻení ke nau maʻu ha ngaahi fakakaukau.

ʻE lava ke kau fakafoʻituitui, ʻi ha kulupu īki, pe fakakalasi e toʻu tupú ʻi he ngaahi ʻekitivitī ko ʻení. Manatuʻi te ke maʻu e fakakaukau lelei tahá ʻi hoʻo fakakaukauʻi e fie maʻu ʻa e toʻu tupu ʻokú ke akoʻí.

Faʻu ha palani ki hono moʻui ʻaki ʻo e tokāteliné

Fakalaulauloto ki he meʻa ʻe faí

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau fakalaulauloto ki ha meʻa te nau fai ke fakaʻaongaʻi ai e tokāteliné.

Hiki e meʻa ke faí

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau hiki e meʻa te nau fai ke fakaʻaongaʻi ai e tokāteliné.

Fealēleaʻaki mo e kalasí

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau fealēleaʻaki mo e kau mēmipa kehe ʻo e kalasí ki he anga hono fakaʻaongaʻi ʻo e tokāteliné.

Vahevahe e ongó mo e fakamoʻoní

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke vahevahe ʻenau ongo mo e fakamoʻoni ki he tokāteliné pea fakamatalaʻi e ʻuhinga ʻoku mahuʻinga ai kiate kinautolú.

Faʻu ha fokotuʻutuʻu ki he akó

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau faʻu ha fokotuʻutuʻu ki hono akoʻi e tokāteliné ki he niʻihi kehé.

Aleaʻi e mahuʻinga ʻo e tokāteliné

Fakaafeʻi e toʻutupú ke nau aleaʻi e mahuʻinga ʻo e tokāteliné ʻi heʻenau moʻuí.

Lekooti e fakamoʻoní

Kole ki he toʻu tupú ke lekooti ʻenau fakamoʻoni ki he tokāteliné.

Fakaʻekeʻeke ha niʻihi kehe

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau fakaʻekeʻeke ha niʻihi kehe ke ʻilo ki heʻenau aʻusia mo e fakakaukau ki he tokāteliné.

ʻAi ha lisi

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau ʻai ha lisi ʻo e ngaahi tāpuaki ne nau maʻu ʻi hono fakaʻaongʻai ʻo e tokāteliné.

Ikunaʻi ha faingataʻa pe palopalema

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau vahevahe haʻanau fehuʻi pe faingataʻa pea vahevahe e anga hono tokoniʻi kinautolu ʻe he tokāteliné pe folofolá.

Fakatataú

Kole ki he toʻu tupú ke nau fakaʻaogaʻi ʻi heʻenau moʻuí ha meʻa mei he folofolá pe ngaahi lea ʻa e kau palōfita moʻuí.

Fai e ngaahi ʻekitivitī ʻi he Fatongia ki he ʻOtuá pe Fakalakalaka Fakatāutahá

Fakaafeʻi e toʻu tupúke nau fai ha ʻekitivitī mei he tohi Fatongia ki he ʻOtuá pe Fakalakalaka Fakatāutahá.