tāpuni
Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó
  • Paaki

Ngaahi ʻEkitivitī ki he Ako Fakatahá

ʻE lava e ngaahi ʻekitivitī ko ʻení ʻo tokoni ki he toʻu tupú ke:

  • Fekumi ʻi he folofolá mo e ngaahi lea ʻa e kau palōfitá pea fakakaukau ki honau ʻuhingá.
  • Sio ki he ngaahi sīpinga ʻo e tokāteline ʻokú ke fakamatalaʻí.
  • Vahevahe ʻenau fakakaukaú mo e ongo ki he tokāteliné mo e niʻihi kehé.

ʻE lava ke kau fakafoʻituitui, ʻi ha fanga kiʻi kulupu, pe fakakalasi pe fakakōlomu e toʻu tupú ʻi he ngaahi ʻekitivitī ko ʻení. Manatuʻi te ke maʻu e fakakaukau lelei tahá ʻi hoʻo fakakaukauʻi e fie maʻu ʻa e toʻu tupu ʻokú ke akoʻí.

Fekumi ʻi he folofolá mo e ngaahi lea ʻa e kau palōfitá pea fakakaukau ki honau ʻuhingá

Kumi e tali ki he fehuʻí

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau kumi e tali ki hoʻo fehuʻí pe ko haʻanau fehuʻi kau ki he tokāteliné pea aleaʻi e meʻa ʻoku nau ʻiló.

Kumi ha ngaahi foʻi lea pe pupunga lea

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau kumi e ngaahi foʻi lea, pupunga lea, mo ha sīpinga ʻokú ne tokoniʻi kinautolu ke mahino e tokāteliné.

Fakamatalaʻi fakanounou ʻi ha ngaahi lea siʻi

Kole ki he toʻu tupú ke nau fakamatala fakanounouʻi ha fololola pe pōpoaki mei ha palōfita ʻi ha ngaahi lea siʻi.

ʻAi ha lisi

Kole ki he toʻu tupú ke nau ʻai ha lisi ʻo e ngaahi tefitoʻi poini ʻoku nau ako kau ki he tokāteliné mei he folofolá pe lea ʻa e kau palōfitá. Fakaafeʻi ke nau vahevahe e meʻa ʻoku nau ʻiló.

Ngaahi veesi fakatauhoa

ʻOange ki he toʻu tupú ha folofola fakafekauʻaki mo ha fakamatala nounou te ne fakanounouʻi ai e meʻa ʻoku akoʻi ʻe he kupuʻi folofolá. Kole ange ke nau lau e folofolá pea fakatauhoa takitaha ia ki hono fakamatala nounoú.

Fakatauhoa ha fakatātā

Kole ki he toʻu tupú ke nau fakatauhoa e ngaahi fakatātaá ki he kupuʻi folofolá. Fakaafeʻi ke nau vahevahe e ngaahi fakakaukau ʻoku nau maʻu mei he kupuʻi folofolá mo e fakatātaá.

Fakafonu e ngaahi meʻa ʻoku fakaavá

Hiki ha fakamatala he palakipoé pea fakaava pē ha ngaahi foʻi lea. Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau kumi e ngaahi foʻi lea pe pupunga lea mei he folofolá te ne fakakakato e fakamatalá.

Fakafehoanaki e ngaahi sīpingá

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau lau ha talanoa ʻe ua pe lahi ange pe kupuʻi folofola pea fakafehoanaki e meʻa ʻoku nau akoʻi kau ki he tokāteliné.

Tā ha fakatātā

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau tā ha fakatātā ʻo e meʻa ʻoku nau lau ʻi he folofolá mo e lea ʻa e kau palōfitá.

Kumi ha folofola

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau kumi ha kupuʻi folofola kau ki he tokāteliné pea vahevahe hono ʻuhingá.

Fakafehokotaki e ngaahi folofola ʻoku fekauʻakí

Tokoniʻi e toʻu tupú ke nau ʻai ha lisi ʻo e ngaahi folofola ʻoku fekauʻaki mo e tokāteliné, pea tohi e ngaahi folofola fakafekauʻakí ʻi he tafaʻaki ʻo ʻenau folofolá.

Kumi pea hivaʻi ha ngaahi himi

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau kumi ha ngaahi himi kau ki he tokāteliné pea nau hivaʻi fakataha ia.

Vakai ki he ngaahi sīpinga ʻo e tokāteline ʻokú ke akoʻí

Fakaʻekeʻeke ha niʻihi kehe

Kole ki he toʻu tupú ke nau fakaʻekeʻeke ha niʻihi kehe fekauʻaki mo ʻenau aʻusia ʻi he tokāteliné.

Vakai ki he ngaahi sīpinga ʻi he folofolá

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau lau pe fanongo ki ha niʻihi fakafoʻituitui ʻi he folofolá ne nau moʻui ʻaki e tokāteliné.

Vakai ki he ngaahi sīpinga ʻa ha Kāingalotu kehe

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau lau pe fanongo ki ha Kāingalotu kehe ne nau moʻui ʻaki e tokāteliné.

Vahevahe ha ngaahi sīpinga

Vahevahe hoʻo sīpinga ki ha kakai ʻoku nau moʻui ʻaki e tokāteliné, pea kole ki he toʻu tupú ke vahevahe mo ʻenau sīpingá.

Fakamatalaʻi ha talanoa

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau fakamatalaʻi e anga hono akoʻi ʻe ha talanoa (mei he folofolá pe ngaahi lea ʻa e kau palōfitá) ʻo fakahaaʻi e tokāteliné.

Fakakaukauloto

Kole ki he toʻu tupú ke nau fakakaukauloto ki ha taha ʻokú ne moʻui ʻaki e tokāteliné.

Fakatātaaʻi

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau fakatātaaʻi pe fakakaukauloto ki ha tūkunga ʻokú ne fakatātaaʻi e tokāteline.

Mamata ʻi ha mītia

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau mamata ha mītia ne faʻu ʻe he Siasí (hangē ko e DVD pe vitiō mei he LDS.org).

Fanongo ki ha fealēleaʻaki fakapēnolo

Fakaafeʻi ha kau fakaafe kuo fakangofuá ke nau tali ha ngaahi fehuʻi pe aleaʻi ha kaveinga mo e toʻu tupú.

Fanongo ki ha taha lea ʻoku fakaafeʻi mai

Fakaafeʻi ha taha fakaafe kuo ʻosi fakangofuá ke ne fakamatalaʻi e tokāteliné.

Vahevahe mo e niʻihi kehé ʻenau fakakaukaú mo e ongo ki he tokāteliné

Teuteu ha lea

Kole ki he toʻu tupú ke nau teuteu ha lea kau ki he tokāteliné.

Akoʻi ha lēsoni

Fakaafeʻi ha mēmipa ʻo ha kalasi ke ne akoʻi ha konga ʻo ha lēsoni.

Akoʻi ha kalasi ʻe taha

Kole ki he toʻu tupú ke nau teuteu ha lēsoni nounou kau ki he tokāteliné pea akoʻi ia ki ha kalasi ʻe taha (ʻo ka fakangofua ʻe he pīsopé).

Akoʻi ha taha

Tokoniʻi e toʻu tupú ke nau fakakaukauʻi e founga te nau akoʻi ai e tokāteliné ki ha taha kehe.

Fakamoʻoniʻi e tokāteliné

Fakaafeʻi e kau mēmipa ʻo e kalasí ke vahevahe ʻenau fakamoʻoni ki he tokāteliné.

Tohi ha meʻa ʻo kau ki he tokāteliné

Kole ki he kau mēmipa ʻo e kalasí ke nau tohi e meʻa ne nau akó pe ko ʻenau fakakaukaú mo e ongo ki he tokāteliné.

Fakamatalaʻi hono ʻuhingá

Kole ki he toʻu tupú pe ko e hā e ʻuhinga ʻo e tokāteliné kiate kinautolú.

Aleaʻi e ngaahi fehuʻí

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau aleaʻi e ngaahi fehuʻi kau ki he ʻuhinga mo e mahuʻinga ʻo e tokāteliné.

Fai ha ngaahi fehuʻi.

Kole ki he toʻu tupú ke nau fakakaukau ki he tokāteliné pea ʻeke ha ngaahi fehuʻi kau ki ai. Tali fakataha kinautolu.

Fakamatalaʻi ha fakatātā pe ha meʻa

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau fakamatalaʻi e anga hono fakatātaaʻi ʻe ha fakatātā pe ha meʻa e tokāteliné.

Tā ha fakatātā

Kole ki he toʻu tupú ke nau tā ha fakatātā pe ʻīmisi pe ʻai ha pousitā ʻokú ne fakatātaaʻi e tokāteliné.

Vahevahe ha aʻusia mei he Fakalakalaka Fakatāutahá pe Fatongia ki he ʻOtuá

Fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau vahevahe pe akoʻi ha meʻa ne nau fai ʻi he Fatongia ki he ʻOtuá pe Fakalakalaka Fakatāutahá ʻoku fekauʻaki mo e tokāteliné.