tapuni
Faapasi le faatautaiga autu
  • Lolomi

Manatu mo le Aoao Mai ma le Aoao Atu

Na faaaoga e le Faaola ia tusitusiga paia e aoao atu ai ma molimau atu ai e uiga i Lana misiona. Na Ia aoao tagata e mafaufau loloto i tusitusiga paia ma faaaoga e fesoasoani ai i le taliina o fesili. Na Ia fesoasoani ia i latou ina ia maua lesona o le talalelei i ni o latou lava aafiaga ma i le lalolagi o loo siomia ai i latou e ala i le faaaogaina o ni faataitaiga e mafai ona latou fesootai i ai. Na Ia valaauliaina i latou ina ia avea ma molimau o Ana aoaoga e ala i le aoao atu ma molimau atu i isi ma o lenei auala ua faateleina ai lo latou malamalama e uiga i le aoaoga faavae.

O le avea ma se vaega o lou tiutetauave o se faiaoga a le autalavou le sauniaina o ni gaoioiga faafaiaoga lea e mulimuli ai i aoaoga faavae ia na faataitai mai e le Faaola. Kiliki sootaga o i le itu agavale e tagai ai i ni manatu e mafai ona e faaaogaina e fesoasoani ai i le autalavou e saili ia upu a perofeta, tagai i faataitaiga o mataupu faavae o loo e aoaoina, ma faasoa atu le talalelei i isi. E mafai ona e fetuunaia ia manatu nei i soo se autu o lesona.

Ao e fuafuaina ni gaoioiga, ia manatua o se tasi o au sini faamoemoeina autu i le aoaoina o le autalavou o le fautuaina lea ia i latou e faasoa mai ni mea sa latou aoaoina. Ao faailoa mai e talavou ni upumoni o le talalelei, e faamaonia mai nei upumoni i o latou loto ma mafaufau e ala i le mana o le Agaga Paia. O le faasoaina atu i isi o le talalelei o le a faatagaina ai foi talavou e fefaamalosiau atu le tasi i le isi—o le faalogo atu i se upumoni o le talalelei mai se uo talavou e sili atu le malosi i nisi taimi nai lo le faalogo i ai mai se taitai po o se faiaoga.