ปิด
ข้ามการนำทางหลัก
  • พิมพ์

แนวคิดการสอนและการเรียนรู้

พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้พระคัมภีร์สอนและเป็นพยานเกี่ยวกับพระพันธกิจของพระองค์ พระองค์ทรงสอนผู้คนให้ไตร่ตรองพระคัมภีร์และใช้พระคัมภีร์ตอบคำถาม พระองค์ทรงช่วยให้พวกเขาค้นพบบทเรียนพระกิตติคุณในประสบการณ์ของตนและในโลกรอบตัวโดยใช้ตัวอย่างที่สามารถเชื่อมโยงได้ พระองค์ทรงเชื้อเชิญให้พวกเขาเป็นพยานถึงคำสอนของพระองค์โดยสอนและเป็นพยานต่อผู้อื่นและวิธีนี้ทำให้พวกเขาเข้าใจหลักคำสอนลึกซึ้งขึ้น

ความรับผิดชอบส่วนหนึ่งของท่านในฐานะครูสอนเยาวชนคือเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักธรรมเหล่านี้ที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงแสดงให้เห็นเป็นแบบอย่าง คลิกลิ้งก์ด้านซ้ายเพื่อดูแนวคิดที่ท่านสามารถใช้ช่วยเยาวชนค้นคว้าถ้อยคำของศาสดาพยากรณ์ ดูตัวอย่างของหลักธรรมที่ท่านกำลังสอน และแบ่งปันกิตติคุณกับผู้อื่น ท่านสามารถปรับแนวคิดเหล่านี้ให้เหมาะกับหัวข้อบทเรียน

ขณะที่ท่านวางแผนกิจกรรม จงจำไว้ว่าวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของท่านในการสอนเยาวชนคือกระตุ้นพวกเขาให้แบ่งปันสิ่งที่เรียนรู้ เมื่อเยาวชนพูดความจริงพระกิตติคุณ ความจริงเหล่านี้ได้รับการยืนยันในใจและความนึกคิดของพวกเขาโดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ การแบ่งปันพระกิตติคุณกับผู้อื่นอำนวยให้เยาวชนได้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กัน—การได้ฟังความจริงพระกิตติคุณจากเพื่อนวัยเดียวกันบางครั้งมีพลังยิ่งกว่าการฟังจากผู้นำหรือครู