Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó
  • Paaki

Ngaahi Fakakaukau ki he Akó mo e Akoʻí

Naʻe fakaʻaongaʻi ʻe he Fakamoʻuí e folofolá ke akoʻi mo fakamoʻoniʻi Hono misioná. Naʻá Ne akoʻi e kakaí ke nau fakalaulauloto he folofolá mo fakaʻaongaʻi kinautolu ke tokoni ki hono tali e ngaahi fehuʻí. Naʻá Ne tokoni ke nau ʻilo e ngaahi lēsoni ʻo e ongoongoleleí mei he meʻa ʻoku nau aʻusiá mo e māmani ʻoku nau ʻi aí ʻi hono ngāue ʻaki e ngaahi sīpinga ʻoku nau maheni mo iá. Naʻá Ne fakaafeʻi kinautolu ke hoko ko e kau fakamoʻoni ki Heʻene ngaahi akonakí ʻaki hono akoʻi mo fakamoʻoniʻi ia ki he niʻihi kehé pea naʻe fakalahi ʻe he foungá ni ʻenau mahino ki he tokāteliné.

Ko e konga ho fatongia ko ha faiako ʻi he toʻu tupú ko hono teuteu ha ngaahi ʻekitivitī fakaako ʻoku muimui he ngaahi tefitoʻi moʻoni ʻoku tā mai ʻe he Fakamoʻuí. Lomiʻi he fakafehokotakiʻanga he tafaʻaki toʻohema ʻo e peesi uepisaití ke sio ki ha ngaahi fakakaukau te ke lava ke ngāue ʻaki ke tokoni ki he toʻu tupú ke nau fekumi ki he lea ʻa e kau palōfitá, vakai ki ha ngaahi sīpinga ʻo e tefitoʻi moʻoni ʻokú ke akoʻí, mo vahevahe e ongoongoleleí ki he niʻihi kehé. Te ke lava ke liliu e ngaahi fakakaukaú ni ki ha faʻahinga kaveinga ʻo ha lēsoni.

ʻI hoʻo palani e ngaahi ʻekitivitií, manatuʻi ko e taha hoʻo tefitoʻi taumuʻa ʻi hono akoʻi e toʻu tupú, ko hono poupouʻi ke nau vahevahe e meʻa ʻoku nau akó. ʻI hono fakahaaʻi ʻe he toʻu tupú e ngaahi moʻoni ʻo e ongoongoleleí, ʻoku fakapapauʻi ai e ngaahi moʻoni ko ʻení ki honau lotó mo e ʻatamaí ʻe he ivi ʻo e Laumālie Māʻoniʻoní. ʻOku fefakamālohiaʻaki e toʻu tupú ʻi heʻenau vahevahe e ongoongoleleí ki he niʻihi kehé—ʻoku faʻa ʻi ai e taimi ʻoku mālohi ange ʻene fanongo ki hono toʻumeʻá ki ha moʻoni ʻo e ongoongoleleí mei heʻene fanongo ki ai mei ha taki pe faiakó.