tapuni
Faapasi le faatautaiga autu

Ianuari: O Le Aiga Atua

“Matou te talitonu i le Atua, le Tama Faavavau, ma Lona Alo o Iesu Keriso, ma le Agaga Paia” (Mataupu Faavae o le Faatuatua 1:1).

O otootoga i lenei iunite o le a fesoasoani i le autalavou e aoao i le auala e faamalolosia ai lo latou faatuatua i sui o le Aiga Atua a o latou suesueina tusitusiga paia ma faasoa atu a latou molimau i isi. O le a latou maua se aafiaga e ala i le mulimuli i le taitaiga a le Agaga Paia i a latou taumafaiga e aoao mai ma aoao atu le talalelei. Uunai i latou e fai ni fesili e uiga i mea o loo latou aoaoina, ia saili e aoao atili, ma fefaasoaai ma isi i mea latou te iloaina.

Faaaliga i le faiaoga

I le faagasologa o lenei iunite, atonu e te manao e toe faamanatu atu i le autalavou o suafa o le Atua e paia (tagai MF&F 63:61). Uunaia i latou e faaaoga ma le migao ma le faaaloalo nei suafa.

,