ปิด
ข้ามการนำทางหลัก

มกราคม: พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์

“เราเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า, พระบิดานิรันดร์, และในพระบุตรของพระองค์, พระเยซูคริสต์, และในพระวิญญาณบริสุทธิ์” (หลักแห่งความเชื่อข้อ 1:1)

โครงร่างในหน่วยนี้จะช่วยให้เยาวชนเรียนรู้วิธีเสริมสร้างศรัทธาของตนในสมาชิกของพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ขณะศึกษาพระคัมภีร์และแบ่งปันประจักษ์พยานของพวกเขากับผู้อื่น พวกเขาจะได้รับประจักษ์พยานตามการนำทางของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการพยายามเรียนรู้และสอนพระกิตติคุณ กระตุ้นพวกเขาให้ถามคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเรียนรู้ พยายามเรียนรู้มากขึ้น และแบ่งปันสิ่งที่ค้นพบกับผู้อื่น

หมายเหตุถึงครู

ตลอดหน่วยนี้ ท่านอาจต้องการเตือนเยาวชนว่าพระนามของพระผู้เป็นเจ้าศักดิ์สิทธิ์ (ดู คพ. 63:61) กระตุ้นพวกเขาให้ใช้พระนามเหล่านี้ด้วยความคารวะและความเคารพ

,