tāpuni
Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó

Sānualí: Ko e Toluʻi ʻOtuá

“ʻOku mau tui ki he ʻOtua, ko e Tamai Taʻengatá, pea ki Hono ʻAlo, ko Sīsū Kalaisí, pea ki he Laumālie Māʻoniʻoní” (Ngaahi Tefito ʻo e Tui 1:1).

ʻE tokoni e ngaahi fokotuʻutuʻu ʻi he ʻiuniti ko ʻení ki he toʻu tupú ke nau ako e founga ke fakamālohia ai ʻenau tui ki he kau mēmipa ʻo e Toluʻi ʻOtuá ʻi heʻenau ako e folofolá mo vahevahe ʻenau fakamoʻoní mo e niʻihi kehé. Te nau aʻusia ha meʻa ʻi heʻenau muimui he tataki ʻa e Laumālie Māʻoniʻoní ʻi heʻenau feinga ke ako mo akoʻi e ongoongoleleí. Poupouʻi ke nau ʻeke ha ngaahi fehuʻi kau ki he meʻa ʻoku nau akó, pea feinga ke toe ako lahi ange, mo vahevahe mo e niʻihi kehé e meʻa ʻoku nau ʻiló.

Fakatokanga ki he faiakó

ʻI he kotoa e ʻiuniti ko ʻení, mahalo te ke loto ke fakamanatu ki he toʻu tupú ʻoku toputapu e ngaahi huafa ʻo e ʻOtuá (vakai, T&F 63:61). Poupouʻi ke nau fakaʻaongaʻi e ngaahi huafá ni ʻi he loto ʻapasia mo e fakaʻapaʻapa.

,