tāpuni
Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó
Vakai Fakalūkufuá

Lautohi Faka-Sāpaté

View PDF Ko e Akoʻi ke Uluí ʻOfa ʻi he toʻu tupú. ʻIloʻi kinautolu. Lotua kinautolu. Fakalaulauloto ki heʻenau ngaahi fie maʻú.
 • ʻOfa ʻi he toʻu tupú

  ʻIloʻi kinautolu. Lotua kinautolu. Fakalaulauloto ki heʻenau ngaahi fie maʻú.

 • Fakapapauʻi e meʻa ke akoʻí

  Vakaiʻi e ngaahi tefito fakatokāteline fakamāhiná mo e lēsoni ʻoku lava ʻo maʻú.

  Fekumi ki he Fakahinohino ʻa e Laumālie Māʻoniʻoní

  Fealēleaʻaki mo e kau takí, toʻu tupú mo e ngaahi mātuʻá.

 • Faʻu ha Palani

  Lotua ke maʻu ha tataki fakalaumālie.

  Fakakaukau ki he toʻu tupú mo ʻenau aʻusiá mo honau tūkungá.

  Ako e maʻuʻanga tokoní pea fili ʻa e ngaahi ʻekitivitií.

 • Tokoni ke nau ako, tuku ke nau faiako

  Fakakau mai e toʻu tupú.

  Fulihi hoʻo palaní ke fakatatau mo e ngaahi fie maʻú.

  Fakaafeʻi ke ngāue mo fakahoko.

,