ปิด
ข้ามการนำทางหลัก
  • พิมพ์

คำถามที่พบบ่อย

หลักสูตรนี้คืออะไร

อะไรคือ จงตามเรามา: แหล่งข้อมูลการเรียนรู้สำหรับเยาวชน
จงตามเรามา: แหล่งข้อมูลการเรียนรู้สำหรับเยาวชน เป็นหลักสูตรใหม่ที่จะช่วยครูสอนในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอดและช่วยให้เยาวชนเปลี่ยนใจเลื่อมใสในพระกิตติคุณอย่างเต็มที่มากขึ้น

ชั้นเรียนใดจะใช้ จงตามเรามา
โควรัมฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน ชั้นเรียนเยาวชนหญิง และชั้นเรียนโรงเรียนวันอาทิตย์สำหรับเยาวชนอายุ 12 ถึง 18 ปีจะใช้หลักสูตรนี้สำหรับการสอนในวันอาทิตย์

จงตามเรามาใช้แทนคู่มือเล่มใด
ขอให้ยกเลิกคู่มือต่อไปนี้: คู่มือฐานะปุโรหิตแห่งแอรัน 1 (34820 425), คู่มือฐานะปุโรหิตแห่งแอรัน 2 (34821 425), คู่มือฐานะปุโรหิตแห่งแอรัน 3 (34822 425), คู่มือเยาวชนหญิง 1 (34823 425), คู่มือเยาวชนหญิง 2 (34824 425), คู่มือเยาวชนหญิง 3 (34825 425), ประธานของศาสนาจักร (31382 425) และ การเตรียมพร้อมสำหรับความสูงส่ง (31384 425)

ฉันจะหาได้จากที่ใด

ฉันจะหา จงตามเรามาได้จากที่ใด
โครงร่างการเรียนรู้สำหรับ จงตามเรามา อยู่ใน ออนไลน์ ที่ lds.org/youth/learn ผู้นำของท่านสามารถพิมพ์ออกมาให้ท่านก็ได้

ฉันจะทำอย่างไรถ้าไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ต
ถ้ามีครูและผู้นำหลายคนในพื้นที่ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ต ผู้นำอาจจะเลือกพิมพ์และแจกสำเนา จงตามเรามา ผู้นำวอร์ดหรือสาขาอาจจะเลือกพิมพ์สำเนาบทเรียนแต่ละบทจากอินเทอร์เน็ตให้ครูที่ต้องการใช้

ฉันจะเริ่มใช้ จงตามเรามาเมื่อใด
ครูควรเริ่มสอนจาก จงตามเรามา ในเดือนมกราคมปี 2013 ท่านสามารถเริ่มศึกษาและเรียนรู้โครงร่างตลอดจนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้เลย

มีในภาษาใดบ้าง
จงตามเรามา จะมี 23 ภาษาดังนี้: จีน เดนมาร์ก ดัชท์ อังกฤษ ฟิจิ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน ฮังการี อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี มองโกเลีย นอร์เวย์ โปรตุเกส รัสเซีย ซามัว สเปน สวีเดน ไทย ตองกา และยูเครน

แล้วภาษาอื่นเล่า
วอร์ดและสาขาที่สมาชิกพูดภาษาอื่นจะยังคงใช้หลักสูตรเยาวชนพื้นฐานขณะที่ผู้นำศาสนจักรประเมินผลให้เพิ่มภาษาของจงตามเรามา

ฉันจะเรียนรู้เกี่ยวกับ จงตามเรามา อย่างไร
ผู้นำระดับภาคและในท้องที่ควรเข้าไปสำรวจ lds.org/youth/learn เพื่อให้คุ้นเคยกับจงตามเรามา ไซต์นี้จะมี 
วีดิทัศน์ ช่วยอธิบายวิธีใช้จงตามเรามา แนวคิด สำหรับเตรียมทำกิจกรรมการเรียนรู้ให้สัมพันธ์กัน และคู่มือเล่มใหม่ การสอนพระกิตติคุณในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอด นอกจากนี้ผู้นำระดับภาคและในท้องที่จะจัดประชุมอบรมเพื่อแนะนำผู้นำและครูให้รู้จัก จงตามเรามา ก่อนสิ้นปี 2012

หลักสูตรมีผลต่อฉันอย่างไรถ้าฉันเป็นครู

จงตามเรามาจะเปลี่ยนวิธีที่ฉันเตรียมและสอนอย่างไร
โครงร่างการเรียนรู้ใน จงตามเรามา ไม่ได้บอกทุกอย่างที่ท่านควรพูดและทำในชั้นเรียน แต่จะแนะนำพระคัมภีร์และแหล่งข้อมูลอื่นเพื่อช่วยให้ท่านเรียนรู้หลักคำสอนด้วยตนเอง ตามด้วยแนวคิดบางประการให้ท่านเลือกใช้เพื่อช่วยให้เยาวชนค้นพบหลักคำสอนด้วยตนเอง การสอนในวิธีนี้ไม่ใช่การบรรยายแต่เป็นการสนทนาตามการนำทางของพระวิญญาณ เยาวชนจะได้รับการเชื้อเชิญให้มีส่วนร่วมในการเรียนและการสอนมากกว่าแต่ก่อน

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าจะสอนอะไรในแต่ละสัปดาห์
จงตามเรามา จัดเรียงเป็น 12 หน่วยตามจำนวนเดือน แต่ละหน่วยจะมีหลายโครงร่างให้เลือก—ท่านจะไม่สามารถสอนโคร่งร่างได้ทั้งหมด เลือกโครงร่างตามความต้องการของเยาวชน ท่านสามารถใช้เวลากับโครงร่างหนึ่งมากกว่าหนึ่งสัปดาห์หากจำเป็น

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าเยาวชนต้องการอะไร
เพื่อเข้าใจความต้องการของเยาวชน จงฟังพวกเขาขณะพวกเขาให้คำเสนอแนะและซักถามในชั้นเรียน จงสนใจชีวิตของพวกเขา หารือกับบิดามารดา ผู้นำ และครูคนอื่นๆ สิ่งสำคัญที่สุดคือแสวงหาการนำทางจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ปรับการสอนของท่านให้สอดรับกับพระวิญญาณ ความต้องการและความสนใจของเยาวชน

ฉันต้องใช้แหล่งข้อมูลใดอีกบ้าง
นอกเหนือจากพระคัมภีร์และถ้อยคำของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตอยู่ หลักสูตรจะอ้างแหล่งข้อมูลต่อไปนี้บ่อยครั้งตลอดโครงร่างการเรียนรู้และมีอยู่ในรูปแบบสิ่งพิมพ์และออนไลน์:

ฉันจะฉายวีดิทัศน์ในชั้นเรียนได้อย่างไร
วีดิทัศน์ส่วนใหญ่ที่แนะนำในโครงร่างมีให้ดาวน์โหลด (บางเรื่องไม่มีเนื่องด้วยข้อจำกัดด้านลิขสิทธิ์) วีดิทัศน์ที่ดาวน์โหลดจะฉายได้บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้ให้ฉายผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายของอาคารประชุม หากมี

หลักสูตรจะส่งผลต่อฉันอย่างไรบ้าง

จงตามเรามาช่วยฉันอย่างไรในฐานะบิดามารดา
จงตามเรามา เชื้อเชิญเยาวชนให้แบ่งปันสิ่งที่เรียนรู้กับครอบครัว เมื่อท่านเปิดโอกาสให้บุตรธิดาทำเช่นนั้น ศรัทธา ประจักษ์พยาน และความสามารถของพวกเขาในการแบ่งปันพระกิตติคุณจะเพิ่มขึ้น
ท่านสามารถหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ครูและผู้นำได้ด้วยเพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจความต้องการของบุตรธิดาท่านได้มากขึ้นทั้งนี้เพื่อพวกเขาจะสามารถปรับบทเรียนให้ตรงตามความต้องการเหล่านี้ วีดิทัศน์สำหรับเยาวชนและบิดามารดา มีอยู่ใน lds.org/youth/learn

จงตามเรามาช่วยฉันได้อย่างไรในฐานะผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนหรือเยาวชนหญิง
จงตามเรามา เชื้อเชิญท่านให้รับผิดชอบการเรียนรู้ของตน—โดยเตรียมพร้อมเพื่อมาเรียน ค้นคว้าพระคัมภีร์และถ้อยคำของศาสดาพยากรณ์ ถามคำถาม สอนและอธิบายความจริงพระกิตติคุณให้กับเพื่อนวัยเดียวกันและครอบครัว และแบ่งปันว่าพระกิตติคุณมีอิทธิพลต่อชีวิตท่านอย่างไร
ประจักษ์พยานของท่านจะเข้มแข็งขึ้นขณะปฏิบัติสิ่งที่ท่านเรียนรู้และสร้างนิสัยที่ชอบธรรม รวมถึงการสวดอ้อนวอนและการศึกษาพระคัมภีร์เป็นส่วนตัว ดำเนินชีวิตตามมาตรฐานของศาสนจักร และเชิญชวนผู้อื่นให้ดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณผ่านคำพูดและแบบอย่าง
ท่านสามารถหา วีดิทัศน์ แนะนำเยาวชนให้รู้จักจงตามเรามา ได้ที่ lds.org/youth/learn

จงตามเรามาช่วยฉันได้อย่างไรในฐานะครูเซมินารี
เซมินารีจะยังคงสอนพระคัมภีร์เรียงตามลำดับโดยใช้คู่มือเซมินารี แต่ขอให้ท่านคุ้นเคยกับจงตามเรามา เพื่อท่านจะรู้ว่าเยาวชนกำลังเรียนรู้และได้รับประสบการณ์อะไรบ้างในโควรัมและชั้นเรียนวันอาทิตย์ หากอยู่ในวิสัยที่ทำได้ ครูเซมินารี ผู้นำวอร์ด และครูควรสนับสนุนความพยายามของกันและกันเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เยาวชน

ต้องมีการประสานงานอะไรบ้าง

ครูควรประสานงานของพวกเขาอย่างไร
การช่วยให้เยาวชนเปลี่ยนใจเลื่อมใสเรียกร้องให้ครูเยาวชนทุกคนร่วมมือกัน (ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน เยาวชนหญิง โรงเรียนวันอาทิตย์ และเซมินารี) พวกเขาควรหารือกันเกี่ยวกับความต้องการของเยาวชนและให้การสนทนาเหล่านี้ช่วยพิจารณาว่าจะสอนอะไร ครูอาจตัดสินใจทำให้บทเรียนประจำสัปดาห์ของพวกเขาสอดคล้องกันเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อเยาวชนแต่ละคนและชั้นเรียนแต่ละชั้น พวกเขาอาจจะประสานงานกันเพื่อแบ่งปันแนวคิดและเทคนิคการสอน

จะเชื่อมโยง จงตามเรามากับสหกิจกรรมได้อย่างไร
เราขอให้ผู้นำวางแผนสหกิจกรรมให้สอดคล้องกับหัวข้อหลักคำสอนในแต่ละเดือนในจงตามเรามา กิจกรรมเหล่านี้สามารถเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ประยุกต์ใช้สิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ในวันอาทิตย์ ในบางกรณี กิจกรรมที่แนะนำไว้ในโครงร่างการเรียนรู้ก็เหมาะสำหรับสหกิจกรรม