tāpuni
Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó
  • Paaki

Ngaahi Fehuʻi ʻOku Lahi Hono ʻEké

Ko e hā ia?

Ko e hā ʻa e Haʻu ʻo Muimui ʻIate Au: Maʻuʻanga Tokoni Fakaako maʻá e Toʻu tupú? Ko e -
Haʻu ʻo Muimui ʻIate Au: Maʻuʻanga Tokoni Fakaako maʻá e Toʻu tupú, ko ha nāunau fakalēsoni foʻou ia ʻe tokoni ki he kau faiakó ke nau faiako ʻi he founga ʻa e Fakamoʻuí pea mo tokoni ia ki he toʻu tupú ke nau toe ului kakato ange ai ki he ongoongoleleí.

Ko e hā e ngaahi kalasi te nau fakaʻaongaʻi e Haʻu, ʻo Muimui ʻIate Au?
ʻE fakaʻaongaʻi ʻe he ngaahi kōlomu ʻo e Lakanga Taulaʻeiki Faka-ʻĒloné, ngaahi kalasi ʻa e Kau Finemuí pea mo e ngaahi kalasi ʻa e Lautohi Faka-Sāpaté maʻá e toʻu tupu taʻu 12 ki he 18, ki he lēsoni he Sāpaté.

Ko e hā e ngaahi tohi lēsoni ʻoku hanga ʻe he Haʻu, ʻo Muimui ʻIate Aú ʻo fetongí?
Ko e hā e ngaahi tohi lēsoni ʻoku fetongí: Lakanga Taulaʻeiki Faka-ʻĒloné, Tohi Lēsoni Fika 1 (34820 900), Lakanga Taulaʻeiki Faka-ʻĒloné, Tohi Lēsoni Fika 2 (34821 900), Lakanga Taulaʻeiki Faka-ʻĒloné, Tohi Lēsoni Fika 3 (34822 900), Kau Finemuí, Tohi Lēsoni Fika 1 (34823 900), Kau Finemuí, Tohi Lēsoni Fika 2 (34824 900), Kau Finemuí, Tohi Lēsoni Fika 3 (34825 900), Ko e Kau Palesiteni ʻo e Siasí (31382 900), pea mo e Ko e Teuteu ki he Hakeakiʻí (31384 900).

Te u maʻu ia ʻi fē?

Te u maʻu ʻi fē ʻa e Haʻu, ʻo Muimui ʻIate Au?
ʻOku maʻu ʻa e ngaahi lēsoni ki he Haʻu ʻo Muimui ʻIate Aú mei he ʻinitanetí. ʻE lava ke ʻoatu ʻe hoʻo kau takí ha ʻū tatau kuo paaki.

Fēfē kapau ʻoku fakangatangata pē ʻeku hū ki he ʻInitanetí?
Kapau ʻoku ʻi ai ha kau faiako mo ha kau taki ʻoku ʻikai ke nau lava ʻo hū ki he ʻinitanetí ʻi he feituʻú, ʻe lava ke fili ʻe he kau taki ʻo e feituʻú ke paaki mo tufaki ha ʻū tatau ʻo e Haʻu ʻo muimui ʻIate Aú. ʻE lava foki ʻe he kau taki fakauōtí pe fakakoló ʻo fili ke paaki ha tatau ʻo e ʻū lēsoní fakafoʻituitui mei he ʻInitanetí maʻá e kau faiako ʻoku nau fie maʻú.

Te u kamata fakaʻaongaʻi fakakū ʻa e Haʻu, ʻo Muimui ʻIate Au?
ʻOku totonu ke kamata faiako ek au faiakó mei he Haʻu ʻo Muimui ʻIate Aú ʻi Sānuali 2013. Te ke lava ʻo kamata ako e ngaahi lēsoní mo hono nāunaú he taimí ni.

Ko e hā e lea fakafonua ʻoku lava ʻo maʻu aí?
ʻE lava ke maʻu e Haʻu ʻo Muimui ʻIate Aú ʻi he ngaahi lea fakafonua ʻe 23 ko ʻení: faka-Siainá, faka-Tenimaʻaké, faka-Hōlaní, faka-Pilitānia, faka-Fisi, faka-Finilani, faka-Falanisē, faka-Siamane, faka-Hungali, faka-ʻInitonēsia, faka-ʻĪtali, faka-Siapani, faka-Kōlea, faka-Mongikōlia, faka-Noaue, faka-Potukali, faka-Lūsia, faka-Haʻamoa, faka-Sipeini, faka-Sueteni, faka-Taileni, faka-Tonga pea mo e faka-ʻIukuleini.

Fēfē ʻa e ngaahi lea fakafonua kehé?
Ko e ngaahi uooti mo e kolo ko ia he ngaahi feituʻu ʻoku leaʻaki ʻe he kāingalotú ha ngaahi lea fakafonua kehé, te nau kei hokohoko atu pē hono fakaʻaongaʻi e tefitoʻi nāunau fakalēsoni maʻá e toʻu tupú, kae vakaiʻi ʻe he kau taki ʻo e Siasí hano maʻu ʻo e Haʻu ʻo Muimui ʻIate Aú ʻi ha ngaahi lea fakafonua kehe.

Te u ʻilo fēfē ki he Haʻu ʻo Muimui ʻIate Au?
ʻOku totonu ke feinga e kau taki fakaʻēliá mo e fakafeituʻú ke nau maheni mo e Haʻu ʻo Muimui ʻIate Aú. ʻOku kau he ngaluopé ha ngaahi filimi vitiō ʻoku fakamatalaʻi ai e founga fakahoko e ngaahi fakakaukau ki he Haʻu ʻo Muimui ʻIate Au, ko hono teuteuʻi e ngaahi ʻekitivitī ke pukeʻaki e tokangá pea mo ha tohi fakahinohino foʻou ko e, Ko Hono Akoʻi e Ongoongoleleí ʻi he Founga ʻa e Fakamoʻuí. ʻIkai ngata aí, ʻe fakahoko ʻe he kau taki fakaʻēlia mo fakafeituʻú ha ngaahi fakataha ako ke fakafeʻiloaki ai ki he kau takí mo e kau faiakó e Haʻu ʻo Muimui ʻIate Au kimuʻa he fakaʻosinga ʻo e 2012.

Ko e hā ʻeku kaunga ki ai ko e faiakó?

{81}ʻE liliu fēfē ʻe he Haʻu ʻo Muimui ʻIate Aú e founga ʻeku teuteu lēsoní mo e akoʻí?
ʻOku ʻikai tala atu ʻe he ngaahi fokotuʻutuʻu ia ki he akó ʻi he Haʻu ʻo Muimui ʻIate Aú ʻa e meʻa kotoa pē ʻoku totonu ke ke leaʻaki mo fai ʻi he kalasí. Ka ʻokú ne fokotuʻu atu ha ngaahi potu folofola mo ha maʻuʻanga tokoni kehe ʻe tokoni ki hoʻo ako ʻa e tokāteliné, kae pehē ki ha fanga kiʻi fakakaukau ʻe lava ke ke fili mei ai ke tokoni ke ke ʻiloʻi e tokāteliné. ʻI he founga faiakó ni, he ʻikai ke ke malanga ai ka ʻe hoko ha fetalanoaʻaki ʻoku tataki ʻe he Laumālié. ʻE fakaafeʻi ʻa e toʻu tupú ke nau kau ki he akó mo e akoʻí ʻo lahi ange ia ha toe taimi kimuʻa.

Te u ʻilo fēfē meʻa ke akoʻi he uike takitaha? ʻOku fokotuʻutuʻu e
Haʻu ʻo Muimui ʻIate Aú ki ha ngaahi ʻiuniti fakamāhina ʻe 12. ʻOku kau he ʻiuniti takitaha ha ngaahi lēsoni kehekehe ke fili mei ai—he ʻikai lava ke ke akoʻi kotoa kinautolu. Fili ʻa e ngaahi lēsoní ʻo fakatatau mo e fie maʻu ʻa e toʻu tupú. Te ke lava ʻo akoʻi ha fokotuʻutuʻu ʻe taha ʻo laka hake he uike ʻe taha, kapau ʻe fie maʻu.

Te u ʻilo fēfē e ngaahi fie maʻu ʻa e toʻu tupú?
Ke mahino e ngaahi fie maʻu ʻa e toʻu tupú, fakafanongo ki heʻenau mgaahi talí mo e fehuʻi he kalasí. Tokanga ki heʻemau moʻuí. Talanoa mo e mātuʻá, kau takí pea mo e kau faiako kehé. Kae meʻatēpuú, fekumi ki he tataki ʻa e Laumālie Māʻoniʻoní. Fulihi hoʻo founga akoʻí ke ke tali e ngaahi ueʻi ʻa e Laumālié mo e ngaahi fie maʻu pea mo e meʻa ʻoku mahuʻingaʻia ai e toʻu tupú.

Ko e hā ha ngaahi maʻuʻanga tokoni kehe te u fie maʻu?
Makehe mei he folofolá mo e ngaahi lea ʻa e kau palōfita moʻuí, ʻoku toutou fai ha vakai ki he ngaahi maʻuʻanga tokoni ko ʻení ʻi he fokotuʻutuʻu kotoa ki he akó pea ʻoku lava ke paaki mo maʻu ia mei he ʻInitanetí:

Te u huluʻi fēfē ʻa e ʻū filimi vitioó ʻi he kalasí?
Ko e konga lahi e ngaahi vitiō ʻ[oku fokotuʻu atu he lēsoní, ʻoku lava ke download pē kinautolu (pea ʻikai lava ha niʻihi koeʻuhí ko ha ngaahi fakataputapui he maʻu mafai pulusí). ʻE lava ke huluʻi ha foʻi vitiō kuo download ʻi ha device fakaʻilekitulōnika pē ʻoku toʻotoʻo. Kapau ʻoku ʻikai lava ke download ha foʻi vitiō, ʻe lava ke ke huluʻi ia he ʻInitanetí ʻo fakaʻaongaʻi e fehokotaki ʻinitaneti wireless ʻa e falelotú, kapau ʻoku ʻi ai.

Ko e hā mo ha toe meʻa ʻe kaunga kiate au?

{95}ʻE tokoniʻi fēfē au ʻe he Haʻu ʻo Muimui ʻIate Aú ʻi heʻeku hoko ko ha mātuʻá? ʻOku fakaafeʻi ʻe he
Haʻu ʻo Muimui ʻIate Aú ʻa e toʻu tupú ke nau vahevahe mo honau fāmilí e meʻa ʻoku nau akó.
ʻI hoʻo ʻoange ki hoʻo fānaú e faingamālie ke nau fai peheé, ʻe tupulaki ai ʻenau tuí, fakamoʻoní mo ʻenau malava ke vahevahe atu e ongoongoleleí.
Te ke lava foki ʻo tokoni ki he kau faiakó mo e kau taki ke mahino lelei ange kinautolu ʻa e fie maʻu hoʻo fānaú kae lava ke nau fulihi e lēsoní ke feau e ngaahi fie maʻu ko iá. ʻE lava ke maʻu atu e -Vitiō maʻá e toʻu tupú mo e mātuʻá mei he lds.org/youth/learn.

{106}ʻOku tokoniʻi fēfē au ʻe he Haʻu ʻo Muimui ʻIate Aú heʻeku hoko ko ha taha maʻu lakanga Taulaʻeiki Faka-ʻĒloné pe ko ha finemuí? ʻOku fakaafeʻi koe ʻe he -
Haʻu, ʻo Muimui ʻIate Aú ke ke fatongia fakatāutaha ʻaki hoʻo akó—ʻo ke haʻu ki he kalasí kuó ke mateuteu ke ako, fekumi ʻi he folofolá mo e lea ʻa e kau palōfitá, fai ha ngaahi fehuʻi, akoʻi mo fakamatalaʻi e ngaahi moʻoni ʻo e ongoongoleleí ki ho kaungā-tangatá pe kaungā-fefiné mo ho fāmilí pea mo ke vahevahe ʻa e fougna ʻoku takiekina ai hoʻo moʻuí ʻe he ongoongoleleí.

ʻE tupulaki ʻo mālohi ange hoʻo fakamoʻoní ʻi hoʻo ngāueʻi ʻa e meʻa ʻokú ke akó pea ke ke fokotuʻu ha ngaahi tōʻonga moʻui māʻoniʻoni, ʻo kau ai ʻa e lotu fakatāutahá mo e ako folofolá, moʻuiʻaki e ngaahi tuʻunga moʻui ʻo e Siasí pea mo fakaafeʻi ʻo e niʻihi kehé ke nau moʻuiʻaki ʻa e ongoongoleleí ʻi he lea mo e sīpinga.
Te ke lava ʻo kumi ha ngaahi foʻi vitiō ʻoku fakafeʻiloaki ai e toʻu tupú ki he Haʻu ʻo Muimui ʻIate Aú.

Ko e hā ha founga ʻe lava ke tokoniʻi ai au ʻe he Haʻu ʻo Muimui ʻIate Aú heʻeku hoko ko ha faiako seminelí?
ʻE kei hokohoko atu pē hono akoʻi fakahokohoko ʻe he seminelí ia ʻa e folofolá ʻo fakaʻaongaʻi ki ai e tohi lēsoni seminelí, ka ʻoku poupouʻi atu ke mou feinga ke maheni mo e Haʻu ʻo Muimui ʻIate Aú ke mou ʻiloʻi e meʻa ʻoku ako mo aʻusia ʻe he toʻu tupú ʻi heʻenau ngaahi kōlomu mo e kalasi he Sāpaté. ʻI he feituʻu ʻe malava aí, ʻoku totonu ke fefakamālohiaʻaki e kau faiako seminelí mo e kau taki mo e faiako ʻo e uōtí ke fakamālohia ai mo e toʻu tupú.

Ko e hā ha faʻahinga fakafekauʻaki ʻe fie maʻu ki ai?

ʻE fakafekauʻaki fēfē ʻe he kau faiakó ʻenau ngaahi ngāué?
ʻOku fie maʻu ke ngāue fakataha e kau faiako ʻo e toʻu tupú ia ke tokoni ki hono fakaului ʻo e toʻu tupú (hangē ko e Lakanga Taulaʻeiki Faka-ʻĒloné, Kau Finemuí, Lautohi Faka-Sāpaté pea mo e seminelí) ʻOku totonu ke nau talatalaifale fakataha ki he ngaahi fie maʻu ʻa e toʻu tupú pea tuku ke tokoni e ngaahi fetalanoaʻaki ko ʻení ke fakapapauʻi e meʻa ke akoʻí. ʻE lava ke fili ʻe he kau faiakó ke nau fakafekauʻaki fakauike ʻa e ngaahi lēsoní ke maʻu ai e ola lelei taha ʻe lavá maʻá e toʻu tupú mo e kalasi takitaha. ʻE lava foki ke nau fakafekauʻaki ke vahevahe ha ngaahi fakakaukau mo ha ngaahi founga fakafaiako.

ʻE fakafehokotaki fēfē ʻa eHaʻu ʻo e Muimui ʻIate Aú ki he Mutualé?
ʻOku poupouʻi atu e kau takí ke nau palani e ngaahi ʻekitivitī he Mutualé ʻoku fekauʻaki mo e ngaahi tefito fakatokāteline fakamāhina ʻi he Haʻu ʻo Muimui ʻIate Au. ʻE lava ke ʻoange ʻe he ngaahi ʻekitivitī ko ʻeni ki he toʻu tupú ha ngaahi faingamālie ke fakaʻaongaʻi ai e ngaahi meʻa ʻoku nau ako he Sāpaté. ʻOku faʻa ʻi ai pē taimi ʻoku feʻunga mo e Mutualé e ngaahi ʻekitivitī ʻoku fokotuʻu atu he ngaahi lēsoní.