Skip main navigation
  • Paaki

Ngaahi Fehuʻi ʻOku Lahi Hono ʻEké

Ko e hā ia?

Ko e hā ʻa e Haʻu ʻo Muimui ʻIate Au: Maʻuʻanga Tokoni Fakaako maʻá e Toʻu tupú ?
Ko e Haʻu ʻo Muimui ʻIate Au: Maʻuʻanga Tokoni Fakaako maʻá e Toʻu tupú, ko ha nāunau fakalēsoni foʻou ia ʻe tokoni ki he kau faiakó ke nau faiako ʻi he founga ʻa e Fakamoʻuí pea mo tokoni ia ki he toʻu tupú ke nau toe ului kakato ange ai ki he ongoongoleleí.

Ko e hā e ngaahi kalasi te nau fakaʻaongaʻi e Haʻu ʻo Muimui ʻIate Aú ?
ʻE fakaʻaongaʻi e nāunau fakalēsoni foʻoú ʻe he ngaahi kōlomu ʻo e Lakanga Taulaʻeiki Faka-ʻĒloné, ngaahi kalasi ʻa e Kau Finemuí pea mo e ngaahi kalasi ʻa e Lautohi Faka-Sāpaté maʻá e toʻu tupu ʻi he taʻu 12 ki he 18, ki he lēsoni he Sāpaté.

Ko e hā e ngaahi tohi lēsoni ʻoku fetongi ʻe he Haʻu ʻo Muimui ʻIate Aú ?
ʻOku ʻikai toe fakaʻaongaʻi e ngaahi tohi lēsoni ia ko ʻení: Lakanga Taulaʻeiki Faka-ʻĒloné, Tohi Lēsoni Fika 1 (34820 900), Lakanga Taulaʻeiki Faka-ʻĒloné, Tohi Lēsoni Fika 2 (34821 900), Lakanga Taulaʻeiki Faka-ʻĒloné, Tohi Lēsoni Fika 3 (34822 900), Kau Finemuí, Tohi Lēsoni Fika 1 (34823 900), Kau Finemuí, Tohi Lēsoni Fika 2 (34824 900), Kau Finemuí, Tohi Lēsoni Fika 3 (34825 900), Ko e Kau Palesiteni ʻo e Siasí (31382 900), pea mo e Ko e Teuteu ki he Hakeakiʻí (31384 900).

Te u maʻu ia ʻi fē?

Te u maʻu ʻi fē ʻa e Haʻu ʻo Muimui ʻIate Aú?
ʻE maʻu e ngaahi fokotuʻutuʻu ki hono ako ʻo e Haʻu ʻo Muimui ʻIate Aú mei he ʻinitanetí ʻi he lds.org/youth/learn. ʻE lava ke ʻoatu ʻe hoʻomou kau takí ha tatau kuo paaki.

Fēfē kapau ʻoku ʻikai ke u lava ʻo hū ki he ʻInitanetí?
Kapau ʻoku tokolahi ha kau faiako mo ha kau taki ʻi homou feituʻú ʻoku ʻikai ke nau lava ʻo hū ki he ʻInitanetí, ʻe lava ke fili ʻe he kau taki ʻi he feituʻu ko iá ke paaki mo tufaki ha ngaahi tatau ʻo e Haʻu ʻo Muimui ʻIate Aú. ʻE lava foki ke fili ʻe he kau taki fakauōtí pe fakakoló ke paaki ha tatau ʻo e ngaahi lēsoní takitaha maʻá e kau faiako ʻoku nau fie maʻú.

Ko e fē taimi te u kamata fakaʻaongaʻi ai e Haʻu ʻo Muimui ʻIate Aú ?
ʻOku totonu ke kamata akoʻi e kau faiakó mei he Haʻu ʻo Muimui ʻIate Aú ʻi Sānuali 2013. ʻE lava ke ke kamata ako he taimí ni e ngaahi fokotuʻutuʻu ki he akó mo hono ngaahi nāunaú.

Ko e hā e lea fakafonua ʻoku lava ʻo maʻu aí?
ʻE lava ke maʻu e Haʻu ʻo Muimui ʻIate Aú ʻi he ngaahi lea fakafonua ʻe 23 ko ʻení: faka-Siainá, faka-Tenimaʻaké, faka-Hōlaní, faka-Pilitānia, faka-Fisi, faka-Finilani, faka-Falanisē, faka-Siamane, faka-Hungali, faka-ʻInitonēsia, faka-ʻĪtali, faka-Siapani, faka-Kōlea, faka-Mongikōlia, faka-Noaue, faka-Potukali, faka-Lūsia, faka-Haʻamoa, faka-Sipeini, faka-Sueteni, faka-Taileni, faka-Tonga pea mo e faka-ʻIukuleini.

Fēfē ngaahi lea fakafonua kehé?
Ko e ngaahi uooti mo e kolo ko ia he ngaahi feituʻu ʻoku leaʻaki ʻe he kāingalotú ha ngaahi lea fakafonua kehé, te nau kei hokohoko atu pē hono fakaʻaongaʻi e tefitoʻi nāunau fakalēsoni maʻá e toʻu tupú, kae vakai e kau taki ʻo e Siasí ki hano maʻu ʻo e Haʻu ʻo Muimui ʻIate Aú ʻi ha ngaahi lea fakafonua kehe.

Te u ʻilo fēfē ki he Haʻu ʻo Muimui ʻIate Aú?
ʻOku totonu ke hanga ʻe he kau taki ʻo e ʻēliá mo e fakalotofonuá ʻo vakavakaiʻi ʻa e lds.org/youth/learn ke nau toe maheni lelei ange ai mo e Haʻu ʻo Muimui ʻIate Aú. ʻOku kau he uepisaiti ko ʻení ha ngaahi vitiō ke tokoni atu ʻi hono fakamatalaʻi e founga ke fakahoko ʻaki e Haʻu ʻo Muimui ʻIate Aú, ngaahi fakakaukau ki hono teuteuʻi ʻo ha ngaahi ʻekitivitī ako ke kau atu ki aí pea mo ha tohi fakahinohino foʻou, Ko e Akoʻi ʻo e Ongoongoleleí ʻi he Founga ʻa e Fakamoʻuí. ʻIkai ngata aí, ʻe fakahoko ʻe he kau taki fakaʻēlia mo fakalotofonuá ha ngaahi fakataha ako ke fakafeʻiloaki ai ki he kau takí mo e kau faiakó ʻa e Haʻu ʻo Muimui ʻIate Aú kimuʻa he fakaʻosinga ʻo e 2012.

Ko e hā ʻeku kaunga ki ai ko e faiakó?

ʻE hanga fēfē ʻe he Haʻu ʻo Muimui ʻIate Aú, ʻo liliu e founga ʻo ʻeku teuteú mo e akoʻí?
ʻOku ʻikai hanga ʻe he ngaahi fokotuʻutuʻu ia ki he akó ʻi he Haʻu ʻo Muimui ʻIate Aú ʻo tuhuʻi pau atu e meʻa kotoa pē ʻoku totonu ke ke leaʻaki pe fai he kalasí. Ka ʻokú ne fokotuʻu atu ha ngaahi potu folofola mo ha ngaahi maʻuʻanga tokoni kehe ke tokoni atu ki hoʻo ako ʻe koe ʻa e tokāteliné, hoko atu ai mo ha ngaahi fakakaukau ke ke fili mei ai ke tokoni ki hono ʻiloʻi ʻe he toʻu tupú e tokāteliné ʻiate kinautolu pē. ʻOku ʻikai ko ha ʻai ke malanga ai e faiakó, ka ko ha fetalanoaʻaki ʻoku tataki ʻe he Laumālié. ʻE fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau kau lahi ange ai ki he akó mo e akoʻí.

Te u ʻilo fēfē ʻa e meʻa ke akoʻi he uike takitaha?
ʻOku vahevahe ʻa e Haʻu ʻo Muimui ʻIate Aú ki ha ngaahi ʻiuniti fakamāhina ʻe 12. ʻOku kau he ʻiuniti takitaha ha ngaahi fokotuʻutuʻu ke fili mei ai—he ʻikai lava ke ke akoʻi kotoa kinautolu. Fili e ngaahi fokotuʻutuʻú ʻo fakatatau mo e ngaahi fie maʻu e toʻu tupú. ʻE lava ke ke fakaʻaongaʻi ha uike ʻe taha pe lahi ange ai, ki ha fokotuʻu ʻe taha ʻo ka fie maʻu.

Te u ʻilo fēfē e ngaahi fie maʻu ʻa e toʻu tupú?
Ke mahino kiate koe e ngaahi fie maʻu ʻa e toʻu tupú, fakafanongo ki heʻenau ngaahi talí mo ʻenau ngaahi fehuʻi ʻoku fai he kalasí. Tokanga ki he meʻa ʻoku hoko heʻenau moʻuí. Talatalanoa mo e ngaahi mātuʻá, kau takí mo e kau faiako kehé. Kae meʻatēpuú, fekumi ke maʻu e tataki ʻa e Laumālie Māʻoniʻoní. ʻAi hoʻo faiakó ke ke ongoʻingofua e Laumālié pea mo e ngaahi fie maʻu mo e meʻa ʻoku manako ai e toʻu tupú.

Ko e hā ha maʻuʻanga tokoni kehe te u fie maʻu?
Makehe mei he folofolá mo e ngaahi lea ʻa e kau palōfita moʻuí, ʻoku toutou fai ha vakai ki he ngaahi maʻuʻanga tokoni ko ʻení ʻi he fokotuʻutuʻu kotoa ʻoku ʻoatu ke akó pea ʻoku lava ke paaki mo maʻu ia mei he ʻInitanetí:

Te u huluʻi fēfē ha ngaahi vitiō he kalasí?
Ko e konga lahi e ngaahi vitiō ʻoku fokotuʻu atu he ngaahi lēsoní, ʻe lava ke download kinautolu (ʻoku ʻikai lava ha niʻihi koeʻuhí ko e fakataputapui ʻo e maʻu mafai pulusí). ʻE lava ke huluʻi ha foʻi vitiō naʻe download ʻi hano fakaʻaongaʻi ʻo ha nāunau fakaʻilekitulōnika ʻoku ʻave holo. Kapau ʻoku ʻi ai ha foʻi vitiō he ʻikai lava ʻo download, ʻe lava ke ke huluʻi pē ia mei he ʻInitanetí ʻo fakaʻaongaʻi ki ai e fehokotaki ʻInitaneti uaealesi ʻa e ʻapisiasí, kapau ʻoku ʻi ai.

Ko e hā mo ha toe meʻa ʻe kaunga kiate au?

ʻE tokoniʻi fēfē au ko e mātuʻá ʻe he Haʻu ʻo Muimui ʻIate Aú?
ʻOku hanga ʻe he Haʻu ʻo Muimui ʻIate Aú ʻo fakaafeʻi e toʻu tupú ke nau vahevahe mo honau ngaahi fāmilí e meʻa ʻoku nau akó. ʻI hoʻo ʻoange ki hoʻo fānaú ha ngaahi faingamālie ke nau fai iá, ʻe tupulaki ai ʻenau tuí, fakamoʻoní mo ʻenau lava ʻo vahevahe atu e ongoongoleleí.
ʻE lava foki ke ke fehokotaki ai mo e kau faiakó mo e kau takí ke mahino lelei ange ai kiate kinautolu e fie maʻu ʻa hoʻo fānaú ke nau lava ʻo fulihi e lēsoní ke feʻunga mo e ngaahi fie maʻu ko iá. Ko e vitiō ko ia ki he toʻu tupú mo e mātuʻá, ʻe lava ke maʻu atu kinautolu mei he lds.org/youth/learn.

Ko e hā ha founga ʻe lava ke tokoniʻi ai au ʻe he Haʻu ʻo Muimui ʻIate Aú ʻi heʻeku hoko ko e tokotaha maʻu Lakanga Taulaʻeiki Faka-ʻĒloné pe ko ha finemuí?
ʻOku hanga ʻe he Haʻu ʻo Muimui ʻIate Aú ʻo fakaafeʻi koe ke ke fatongia fakatāutaha ʻaki hoʻo akó—ʻi hoʻo haʻu ki he kalasí kuó ke mateuteu ke ako, fekumi ʻi he folofolá mo e ngaahi lea ʻa e kau palōfitá, fai ʻo ha ngaahi fehuʻí, akoʻi mo fakamatalaʻi ʻo e ngaahi moʻoni ʻo e ongoongoleleí ki ho toʻú mo e fāmilí pea mo vahevahe ʻa e founga ʻoku tākiekina ai hoʻo moʻuí ʻe he ongoongoleleí.
ʻE tupulaki hoʻo fakamoʻoní ke mālohi ange ʻi hoʻo ngāueʻi e meʻa ʻokú ke akó pea mo fokotuʻu ha ngaahi tōʻonga moʻui māʻoniʻoní, kau ai ʻa e lotu fakatāutahá mo e ako folofolá, moʻuiʻaki e tuʻunga moʻui ʻo e Siasí, pea mo hono fakaafeʻi ʻo e niʻihi kehé ke nau moʻuiʻaki e ongoongoleleí ʻo fakafou ʻi he leá mo e tā sīpingá.
ʻE lava ke ke maʻu ʻa e ngaahi foʻi vitiō ʻoku fakafeʻiloaki ai ki he toʻu tupú e Haʻu ʻo Muimui ʻIate Aú mei he lds.org/youth/learn.

ʻE tokoni fēfē ʻa e Haʻu ʻo Muimui ʻIate Aú kiate au ko e faiako seminelí?
ʻE kei hokohoko atu pē hono akoʻi fakahokohoko ʻo e folofolá ʻi he seminelí ʻo fakaʻaongaʻi ki ai e ngaahi tohi lēsoni seminelí, ka ʻoku poupouʻi atu kimoutolu ke mou feinga ke ʻiloʻi lelei ange ʻa e Haʻu ʻo Muimui ʻIate Aú ke ke ʻiloʻi e meʻa ʻoku ako mo aʻusia ʻe he toʻu tupú ʻi heʻenau ngaahi kōlomu mo e kalasi he Sāpaté. Ko e fē pē feituʻu ʻe lava aí, ʻoku totonu ke fefakamālohiaʻaki e kau faiako seminelí mo e kau taki mo e kau faiako he uōtí, ʻi heʻenau ngaahi ngāue ke fakamālohia e toʻu tupú.

Ko e hā ha faʻahinga fakafekauʻaki ʻe fie maʻu ki ai?

ʻE founga fēfē hano fakafekauʻaki ʻe he kau faiakó ʻenau ngāué?
Ko hono tokoniʻi ko ia ʻo e toʻu tupú ke nau uluí, ʻoku fie maʻu ki ai e ngāue fakataha ʻa e kau faiako kotoa ʻa e toʻu tupú (Lakanga Taulaʻeiki Faka-ʻĒloné, Kau Finemuí, Lautohi Faka-Sāpaté mo e seminelí). ʻOku totonu ke nau fealēleaʻaki fakataha ʻo kau ki he ngaahi fie maʻu ʻa e toʻu tupú pea fakapapauʻi mei he ngaahi fetalanoaʻaki ko ʻení ʻa e meʻa ke akoʻí. ʻE lava ke fili ʻe he kau faiakó ke nau fakafekauʻaki fakauike ʻenau ngaahi lēsoní ke lava ʻo aʻusia ai e tuʻunga taupotu taha ʻo hono tākiekina ʻo e toʻu tupu mo e kalasi takitaha. ʻE lava foki ke nau fakafekauʻaki hono fevahevaheʻaki ha ngaahi fakakaukau ki he akoʻí pe founga fakafaiako.

ʻE fakafekauʻaki fēfē ʻa e Haʻu ʻo Muimui ʻIate Aú ki he Mutualé?
ʻOku poupouʻi atu e kau takí ke nau palani e ngaahi ʻekitivitī faka-Mutuale ʻoku fekauʻaki mo e ngaahi tefito fakamāhina ʻi he Haʻu ʻo Muimui ʻIate Aú. ʻE lava ke maʻu ʻe he toʻu tupú ha ngaahi faingamālie ʻi he ngaahi ʻekitivitī ko ʻení ke nau fakaʻaongaʻi ai e ngaahi meʻa ʻoku nau ako he Sāpaté. ʻE ʻi ai ha ngaahi taimi ʻe feʻunga ai mo e Mutualé ʻa e ngaahi ʻekitivitī ʻoku ʻoatu he ngaahi fokotuʻutuʻu ki he akó.